Tento web není aktualizován od roku 2012
Resortní projekt MŠMT č. 12 v kalendářním roce 2010
IPPP ČR
Dlouhodobé intervenční skupiny v PPP
Závěrečná zpráva z projektu

IPPP ČR – DLOUHODOBÉ INTERVENČNÍ SKUPINY V PPP - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU

Resortní projekt MŠMT č. 12 v kalendářním roce 2010

Odborný garant: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová

Zpracovali: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Mgr. Lucia Nováková, Ondřej Mýtina (zpracování dat)

Cílem projektu je zmapovat možnosti a skutečný stav v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti poskytování dlouhodobých terapeutických služeb. Speciálně se projekt zaměřuje na zmapování modelů skupinové terapie, které jsou v PPP po celé republice realizovány. Pilotní orientační mapování terénu prokázalo (na Poradenských dnech 2009), že PPP často skupinovou terapii pro žáky 1. a 2. stupně a studenty SŠ realizují, není však zřejmé, v jaké míře a jakých modelů terapie je využíváno. Projekt si klade za cíl zmapovat aktuální situaci, zorganizovat dvě setkání pro psychology a speciální pedagogy z PPP, kde by mohli sdílet své zkušenosti a dozvědět se o nových trendech ve skupinovém poradenství. Závěrem projektu by mělo být vytvoření manuálu dobré praxe vedení skupin v PPP.

celý text závěrečné zprávy z projektu zde (PDF formát)

RODIČOVSKÉ SKUPINY V PPP V PRAZE 6

PhDr. Kateřina Fidrhelová

Projekt rodičovských skupin je vázán na projekt skupin dětských a probíhá u nás již šestým rokem. Vychází z hypotézy, že chování dětí, které navštěvují z důvodů obtíží v chování dlouhodobou terapeutickou skupinu, se může snáze upravit, pokud na skupinu dochází i rodič. Vazba mezi rodičem a dítětem, která je tu zjevná a viditelná, se může ještě posílit. Rodič i dítě mohou objevit při společné práci, která je 1x za 4 týdny, nové dimenze vztahu, mohou se navzájem překvapit projevenými vlastnostmi, které jsou pro obě strany nové, překvapivé. Zatímco dítě pracuje s terapeuty ve skupině svých vrstevníků, rodič má možnost diskutovat své názory a sdílet své pocity spolu s ostatními rodiči rovněž s dvojicí terapeutek.

celý text zde (PDF formát) 

PŘÍPAD DÁMSKÉHO KLUBU

PhDr. Irena Kitzbergerová Vlachynská

Text PhDr. Ireny Kitzberger Vlachynské z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 6 představuje kazuistiku dlouhodobého terapeutického vedení. Slovy autorky: ,,Následující kazuistika popisuje, jak se z běžné ,,poradenské,, zakázky vyklubal dlouhodobý ,,rodinněterapeutický" příběh."

celý text zde  (PDF formát))

DLOUHODOBÉ INTERVENČNÍ SKUPINY PRO KLIENTY

Drahomíra Jucovičová, PPP pro Prahu 1, 2 a 4

Ýčko – celoroční kurz určený pro žáky se specifickými poruchami učení. Kurs se zaměřuje na pomoc při orientaci v české gramatice, vytváření a pochopení jeho struktury, zpřehledňování učiva, na tvorbu vlastních gramatických portfólií atd.

Neposeda – uzavřený kurz pro rodiče s dětmi s ADHD. Cílem kurzu je z pohledu rodičů porozumění odlišnostem v chování dítěte s ADHD, hledání vhodných výchovných postupů, seznámení se s možnostmi ovlivnění typických projevů ADHD. Prostor je věnován i efektivním strategiím učení při domácí přípravě, možnostem efektivní komunikace s dítětem aj. Velkým přínosem je i to, že se v rámci kurzu setkávají rodiče s obdobnými problémy, že mají možnost vzájemného sdílení a výměny zkušeností.

celý text zde (PDF formát)

PREZENTACE SKUPINY PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY PRO PRAHU 5

PhDr. Pavla Bubleová
Mgr. Denisa Červinková
Mgr. Karla Koubová
Mgr. Jana Sláčíková

Prezentace skupinových forem práce s dětmi mladšího školního věku, Letní startovací tábor - navazující program na průběžnou individuální a skupinovou práci s dětmi s SPU a ,,PCH"

celý text prezentace zde (PDF formát)