Tento web není aktualizován od roku 2012

K čemu je certifikace potřeba?

> Certifikace je potřeba k tomu, aby poskytovatelé programů primární prevence uživatelů návykových látek mohli zažádat o dotace či granty na svoji činnost.

> Udělená certifikace bude respektována jako garance kvality programu a bude ovlivňovat směřování státních finančních dotací.

> Certifikace bude od roku 2007 podmiňovat získání státní dotace na rok 2008 pro programy primární prevence užívání návykových látek ze strany MŠMT a RVKPP.

> Dlouhodobým záměrem je, aby výhledově také krajské úřady zohledňovaly při vydávání svých prostředků, zda program byl certifikován, či nikoliv.