Tento web není aktualizován od roku 2012
Kdo o certifikaci může požádat?

> O certifikaci může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje nebo má v úmyslu poskytovat program primární prevence uživatelů návykových látek. Tento program musí mít jasně definovanou cílovou skupinu. Certifikace není povinná, organizace o ni sama žádá.
> Certifikát odborné způsobilosti lze udělit samostatnému programu nebo komplexu programů.  Pokud organizace poskytuje více druhů programů a žádá o certifikaci pouze jednoho z nich, je nutné, aby byl daný program od ostatních jasně a zřetelně oddělen organizačně, provozně a finančně (tj. aby byla samostatně hodnotitelná).

Jedná se o tyto programy:

> Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky
> Programy specifické prevence poskytované mimo rámec školní docházky
> Programy včasné intervence
> Vzdělávací programy v oblasti specifické primární prevence
> Ediční činnost v oblasti primární prevence