Tento web není aktualizován od roku 2012
Kdo zařídí certifikaci?

> Certifikaci zařídí Agentura pro certifikace, která je jmenována MŠMT jako servisní organizace a připravuje podklady pro rozhodování Výboru o udělení, či neudělení certifikace.

> Zajišťuje a organizuje místní šetření u poskytovatelů programů PPUNL.

> Agentura pro certifikace zejména:

>
přijímá žádosti a závazné objednávky místního šetření (ke stažení zde ) od poskytovatele programu,
>
vyhlašuje certifikační řízení na základě žádosti organizace realizující program,
>
informuje žadatele o certifikaci o vyhlášení certifikačního řízení,
>
jmenuje vedoucího a členy místních certifikačních týmů,
>
zajišťuje administrativní a organizační chod místních šetření,
>
z pověření MŠMT zajišťuje odborný kádr certifikátorů, jejich vzdělávání, supervizi a další odborný růst,
>
zpracovává výsledky místních šetření a předkládá je ve stanovených termínech k rozhodnutí Výboru,
>
vede Rejstřík certifikovaných zařízení a Rejstřík certifikátorů PPUNL, který zveřejňuje na svých webových stránkách.