Tento web není aktualizován od roku 2012
Co je místní šetření?
> Místní šetření znamená, že do organizace, která poskytuje programy primární prevence přijede ve stanovený den certifikační tým. K zabezpečení přípravy a optimálního průběhu místního šetření je třeba, aby poskytovatel jmenoval kontaktního pracovníka, na kterého se bude organizační pracovník AC a vedoucí certifikačního týmu obracet při přípravě a průběhu certifikace. Kontaktní pracovník by měl být někdo, kdo má přehled o uživatelích, pracovnících, o fungování a dokumentaci organizace. Při místním šetření je osobně přítomen statutární zástupce organizace. Pokud nemůže být přítomen, pověří jinou osobu, aby jej zastupovala. Pověřovací dokument je notářsky ověřen.

Místní šetření má tyto části
> Studium dokumentace předložené žadatelem (před návštěvou pracoviště)

> Šetření v zařízení
> Návštěva na realizovaném programu v zařízení či ve škole v místě zařízení v případě certifikace programu realizovaného v rámci školní docházky
> Vyhodnocení  místního šetření - sepsání protokolu a závěrečné zprávy
> Místní šetření trvá zpravidla 1 den. Předmětem místního šetření může být i více programů za předpokladu, že tak z důvodu hospodárnosti rozhodne Agentura pro certifikace. Na každý jednotlivý program, o jehož certifikaci se žádá, však musí být podána samostatná žádost o udělení certifikace odborné způsobilosti. V případě úspěšného místního šetření, bude následně udělena každému programu samostatná certifikace.

> V průběhu šetření na místě mohou členové certifikačních týmů klást dotazy vedoucímu, zaměstnancům a dalším spolupracujícím osobám žadatele, seznamovat se s podkladovými materiály a dokumentací (při zachování důvěrnosti osobních údajů o klientech), s písemnými vyjádřeními zájemců o program a žádat od žadatele písemná vyjádření.
> Členové certifikačních týmů se mohou se souhlasem žadatele a zájemce o program, který je předmětem certifikace, zúčastnit tohoto programu jako pozorovatelé.

K dispozici na místě v den místního šetření je pak:
Vyplněný dotazník zájemce o program (ke stažení zde ) od dvou zájemců o program PPUNL v zalepené obálce
> Místní šetření je pro certifikační tým pracovně i časově velmi náročnou záležitostí. Je pravděpodobné, že realizace všech plánovaných kroků šetření se protáhne až do večerních hodin. Limit trvání místního šetření je do 20:00 hod.
Pro místní šetření jsou na místě  nezbytné tyto organizačně právní a odborné dokumenty:
> Místní šetření je pro certifikační tým pracovně i časově velmi náročnou záležitostí. Je pravděpodobné, že realizace všech plánovaných kroků šetření se protáhne až do večerních hodin. Limit trvání místního šetření je do 20:00 hod.

Pro místní šetření jsou na místě  nezbytné tyto organizačně právní a odborné dokumenty:

Písemné organizační podklady

> Statut a stanovy organizace

> Směrnice, kterými se organizace řídí

> Provozní řád

> Organizační řád

> Dokumentační řád

> Manuály, operační manuál

> Pokyny, koncepce, metodiky

> Smlouvy (stážisté, zaměstnanci, zájemci o program)

> Výroční zprávy

> Etický kodex pro členy týmu, kodex práv klientů

> Supervizní kontrakt


Osobní dokumentace klienta

> Osobní spis, pokud by byly vedeny

> Záznam o programu


Personální agenda

> Popis pracovní pozice

> Pracovní smlouvy a platové výměry

> Koncepce dalšího vzdělávání pracovníků

> Plány vzdělávání

 

> V závěru místního šetření provede certifikační tým podrobné závěrečné zhodnocení poskytovaného programu, přidělí body jednotlivým položkám standardů podle bodovacího schématu a vyhotoví protokol o místním šetření. Ten musí obsahovat stručné hodnocení programu, závěry certifikačního týmu včetně návrhu o udělení či neudělení certifikace a seznam případných zjištěných nedostatků (nenaplnění standardů).
> Závěry protokolu projedná vedoucí certifikačního týmu se statutárním zástupcem žadatele, který se může k jednotlivým bodům do protokolu na místě písemně vyjádřit. Protokol je následně potvrzen podpisy zástupců obou stran.

> Vedoucí CT upozorní statutárního zástupce na možnost podat písemné odvolání ve lhůtě do 15 pracovních dnů na adresu Výboru pro udělování certifikací PPUNL. Svůj nesouhlas s výsledkem místního šetření však musí statutární zástupce písemně vyjádřit již na místě v rámci Protokolu o místním šetření.

Závěrečné zprávy předložené Certifikační agenturou navrhne Výbor, aby ministr školství mládeže a tělovýchovy:

> udělil certifikát na období 4 let nebo

> udělil certifikát na období 4 let s výhradou a s doporučením k odstranění méně závažných
nedostatků (tj. takových, které se neřadí mezi položky, jejichž naplnění je pro certifikaci zásadní) nebo

> udělil certifikát s podmínkou a určil lhůtu k odstranění závažnějších nedostatků (např. podmínečná certifikace na období 1 roku) nebo

> certifikát neudělil v případě, že program zcela nesplnil podmínky dané standardy odborné způsobilosti (ke stažení
zde)

 

Certifikát odborné způsobilosti se uděluje nejvýše na dobu čtyř let.

> Výbor předloží MŠMT své stanovisko se zdůvodněním, a to do 60 dnů od provedení místního šetření. Rozhodnutí o výsledku certifikačního řízení oznámí písemně MŠMT prostřednictvím odboru speciálního školství a institucionální výchovy statutárnímu zástupci žadatele bezprostředně po udělení certifikátu ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.