Tento web není aktualizován od roku 2012

ANALÝZA KULTURNÍHO MINIMA PRO INTEGRACI CIZINCŮ  

Zpracoval: Mgr. Jasmin Muhič

Úvodem

Tento materiál vznikl na základě výzkumných, vzdělávacích a poradenských činností IPPP ČR v oblasti interkulturního vzdělávání a poradenství, realizovaných v letech 2002-2008. Jedná se zejména o resortní projekty MŠMT realizované pod názvy: Kvalitativní analýza rodinných systémů různých etnik žijících na území ČR, Metodika podpory bilingvních a bikulturních žáků, Ověření diagnostického nástroje CCAI pro oblast interkulturní výchovy a poradenství a o projekt ESF Střediska integrace menšin. Ústředním tématem materiálů je otázka minimálních kulturních podmínek, nutných pro úspěšnou integraci žáků/cizinců do českého vzdělávacího prostředí a do společnosti.

V současné době se Česká republika stává cílovou zemí pro významnou skupinu potenciálních imigrantů. Vzhledem k demografickému, ekonomickému a politickému vývoji lze předpokládat, že tento jev v bezprostřední budoucnosti ještě zesílí. Problém sociální, kulturní a politické integrace imigrantů u nás prozatím nenabyl takových rozměrů jako ve státech Západní Evropy. Ve většině států EU je problém integrace přistěhovalců prvořadou politickou a sociální otázkou. Postkomunistickým zemím jako je ČR mohou posloužit nejen pozitivní, ale i negativní zkušenosti těchto států, a to proto, že jasně ukazují kam až se tento problém může vyvinout pokud se zanedbá sociální, kulturní a politická integrace přistěhovalců. V průběhu několika posledních desetiletí byla přítomnost imigrantů ve státech Západní Evropy často chápána pouze jako ekonomický jev, nikoliv i jako jev sociální, kulturní a politický. Fenomén ilegálních imigrantů v Evropě prokazuje hlavní nedostatky takového postoje společnosti.

Málokterá ze západních vlád vytvořila správný politický rámec pro řešení tohoto problému. Stále silnější xenofobní nálady jsou do jisté míry následkem dlouhotrvající státní politiky zaměřené na ekonomickou exploataci, bez jasné sociální vize o způsobech zapojování cizinců do společnosti.

Téměř všechny státy, které nyní čelí dramatickým sociálním změnám a narůstajícímu počtu cizinců, mají monokulturní charakter, stejně jako i ČR. Jsou to tzv. „nation-building states“. V době vzniku novodobých národních států v Evropě, ve fázi kdy byl dokončen proces kulturní konsolidace národů, byly etnické menšiny buďto asimilovány anebo integrovány v prostoru tzv. societární kultury. Neetnicky definované pojetí pojmu národa a očekávání od imigrantů, ve smyslu minimálního kulturního a politického konsensu, vytváří podmínky pro budování multikulturní společnosti dokonce i tehdy, když je politika státu v podstatě asimilační. V některých zemích EU dochází v posledních letech v kontextu integrace k implementaci v podstatě represivních kulturních opatření vůči cílové skupině imigrantů. Jedná se zejména o institucionální potlačování používání původního jazyka a o zavádění integračních podmínek, založených na etnických a kulturních reáliích majoritní společnosti.

Materiál se distancuje od takových přístupů a nabízí funkcionalistické pojetí kulturně-integračního minima zakotveného ve dvou pilířích: v jazyce a ve funkcionalistickému pojetí kulturních hodnot ve vzdělávání.

Materiál byl v r. 2008 předložen pro informaci Poradě vedení MŠMT.

Obsah:

1. Úvod – pojmový rámec

2. Postavení žáků z řad imigrantů

3. Interkulturní pedagogika

3.1. Modely zacházení s odlišností ve školním prostředí

3.2. Historické formy a strategie zvládání kulturní odlišnosti v edukačním prostředí

3.3. Odlišnost kulturní a etnická v kontextu integrace

3.4. Optimalizace edukačního procesu pro účel integrace

4. Závěry z výzkumu Kvalitativní analýza rodinných systémů různých etnik, žijících v ČR

4.1. Názory pedagogických pracovníků na multikulturalitu

4.2. Postavení žáků nečeského původu v české škole

4.3. Identita

4.4 Kontakt poradce-klient; subjektivní model interpretace

4.5. Systémová rovina

4.6. Vliv okolí a identita

4.7. Individualistická kultura a kultura kolektivistická

5. Funkcionalistické pojetí kulturního minima

 

Celý článek k dispozici zde (PDF formát)

 

Přílohy:

Příloha k materiálu analýza kulturního minima pro integraci cizinců (PDF formát)