Tento web není aktualizován od roku 2012

Národní institut dětí a mládeže (NIDM) je odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže. Zaměřuje se na problematiku neformálního a zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťuje metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízí své služby především pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům.

Jedním z oddělení NIDM je Talentcentrum, jehož zaměstnanci v rámci svých činností vyhledávají, rozvíjejí a podporují nadané a talentované děti. Mimo jiné se podílí na realizaci online vzdělávání Talnet.

NIDM garantuje již mnoho let řadu celostátních soutěží. Kromě středoškolské odborné činnosti (SOČ) se jedná především o soutěže jazykové (Olympiáda v českém jazyce a Soutěže v cizích jazycích - angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina) a literární (Daniel, Náš svět, Evropa ve škole). Dlouhou tradici má Dějepisná olympiáda. Technicky nadaným je určena Soutěž v programování, nově NIDM zajišťuje také matematickou soutěž Pythagoriáda. Informace o všech soutěžích najdete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky.