Tento web není aktualizován od roku 2012

Platná legislativa vymezuje skupinu dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných včetně možností úprav vzdělávání pro tuto skupinu. Mimořádně nadaným žákem se rozumí takový jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.

Vstupní komplexní vyšetření mimořádného nadání ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna ev. speciálně pedagogické centrum) zahrnuje podrobnou analýzu anamnestických dat zjištěných z rodinné anamnézy, vyšetření rozumových schopností, kreativity, osobnosti, zájmů, specifik práce s učivem a strategií myšlení a zejména u předškolních dětí a mladších žáků též pedagogické vyšetření (zrakové a sluchové vnímání, lateralita, písemný projev, čtení a matematika). Kontrolní vyšetření provádí školské poradenské zařízení jednou za rok.