Tento web není aktualizován od roku 2012

KONCEPCE INTERKULTURNÍHO PORADENSTVÍ

  

Obsah:

1. Pojem IKP a jeho role v·integraci žáků z·řad cizinců a etnických minorit

2. Cíle a struktura koncepce IKP

3. Současná opatření zaměřená k integraci cizinců a romských žáků

 3.1. Současná opatření zaměřená k integraci cizinců

 3.2. Současná opatření zaměřená k integraci romských žáků

 3.2.1. Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

 3.2.2. Přípravné třídy

3.2.3. Dotační programy

4. Interkulturní poradenství v·systému pedagogicko-psychologického poradenství

4.1. Pedagogicko-psychologické poradny

4.2. Střediska integrace menšin

4.3. Rizika realizace IKP ve školství

5. Cílové skupiny IKP

6. Základní otázky poradenské činnosti s·žáky z·řad cizinců a etnických minorit

6. 1. Problém jazykové vybavenosti klientů

6.2. Rozšíření kompetencí poradenských pracovníků

6.3. Mobilita

6.4. Uplatnění neformálně a informálně získaných dovedností a znalostí

6.5. Kulturně podmíněné chápání světa práce

6.6. Kulturně podmíněné chápání sociálních rolí a strukturování poradenské interakce

6.7. Rozhodování o volbě vzdělávací cesty a povolání

6.8. Informování klientů

6.9. Informovaný souhlas klienta

6.10. Problématika diagnostických nástrojů a postupů využívaných v·poradenské praxi

6.11. Posouzení školní zralosti

6.12. Komplexnost poradenských služeb pro cizince – zaměření na rodinu

6.13. Postaveni pedagoga/poradce vůči klientovi a jeho rodině

6.14. Primární potřeby systému poradenské péče o klienty z·řad cizinců a etnických minorit

6.14.1. Další odborné vzdělávání poradenských pracovníků

6.14.2. Vytvoření partnerské sítě v·rámci péče o klienty/cizince

6.15. Role jednotlivých subjektů

6.15.1. Úloha školy

6.15.1.1. Přístup založený na kulturním přínosu

6.15.1.2. Aditivní přístup

6.15.1.3. Transformační přístup

6.15.1.4. Přístup sociální akce

6.15.2. Úloha pedagogicko-psychologické poradny

6.15.2.1. Vztah vůči klientovi a jeho rodině

6.15.2.2. Odborná příprava pracovníků PPP

6.15.2.3. Spolupráce se školou

6.15.2.4. Informační a partnerská síť

7. Interkulturní kompetence v·poradenství

8. Zajištění kvality v·IKP

9. Doporučení k·zabezpečení realizace koncepce IKP

 

 
  

 

Dokument ke stažení zde (PDF formát)