Tento web není aktualizován od roku 2012

PROŠKOLENÍ ODBORNÍKŮ SPC PRO POTŘEBY UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ

ZKOUŠKY U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

(zaměření na žáky se zdravotním postižením)

(Určeno pro pracovníky SPC.)
lektoři:

Mgr. Iva Kabeláčová, Mgr. Věra Doušová, PaedDr. Pavlína Baslerová, Mgr. Radovan Benda, Mgr. Jana Barvíková, Mgr. Václava Tomická

počet hodin: 8
termíny:

16. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

kód programu:

1018A-1/2011 (zaměření na tělesné postižení)

1018A-2/2011 (zaměření na zrakové postižení)

1018A-3/2011 (zaměření na sluchové postižení)

1018A-4/2011 (zaměření na narušenou komunikační schopnost)

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
obsah kurzu: Účastníci kurzu získají kompetence k vytváření posudků žáků se zdravotním postižením pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků).