Tento web není aktualizován od roku 2012

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI – PŘÍPRAVA

A REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (IVP)

(Určeno pro speciální pedagogy a psychology SPC.)

lektorky: Mgr. Eva Brychnáčová, Mgr. Václava Tomická, Ph.D., PaedDr. Blanka Bartošová, PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Eva Čadová, Mgr. Jana Janková
počet hodin: 16
termín:

14.–15. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 27. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1017A/2011

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
obsah kurzu: Legislativní zakotvení možnosti vzdělávání podle IVP. Problémy a úskalí tvorby a realizace IVP, participace školských poradenských zařízení – doporučení vzdělávání podle IVP. Možnosti úprav vzdělávacího obsahu podle druhu zdravotního postižení vzhledem k RVP, ŠVP. Konkrétní doporučení a diskuse, návody podpůrných opatření, speciálních přístupů, metod, pomůcek, rozbory vlastních zpráv a doporučení SPC. Poznámka: Součástí semináře bude rozbor doporučení k IVP z vlastní praxe účastníků. Účastníci kurzu by si s sebou měli přinést konkrétní podklady pro doporučení k IVP.