Tento web není aktualizován od roku 2012

Legislativa a dokumenty


Dokumenty k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je možné v období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze strukturálních fondů EU. Gesci za OP VK má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Základní informace k cílům OP VK, přehledu prioritních os a oblastí podpory, typům projektů, možným žadatelům o podporu atd. najdete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/podrobneji-o-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost Informace o OP VK je možné nalézt také na stránkách Fondů evropské unie: http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk

Dokumenty k OP VK:

1) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (finální verze schválená v říjnu 2007 Evropskou komisí): http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/SG_OP_VK_styl_upravy_final_b.pdf

2) Prováděcí dokument MŠMT, verze revidovaná k 9.12.2008
 http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/zakladni_dokumenty_OP_VK/Provadeci_dokument_OP_VK_verze_k_9.12.2008_.pdf
 http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/zakladni_dokumenty_OP_VK/Upravy_v_PD_OP_VK_k_9.12.2008.pdf
 http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/zakladni_dokumenty_OP_VK/Upravy_v_PD_OP_VK_k_9.12.2008.doc

3) Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK platná od  2.2.2009:   http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/zakladni_dokumenty_OP_VK/Prirucka_pro_zadatele_platna_od_2.2_final.pdf

4) Příručka pro příjemce verze 2, platná od 15. 4. 2009 (+ vyjímka):
 http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/zakladni_dokumenty_OP_VK/090520_Prirucka_pro_prijemce_verze_2_final_2.pdf
 http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/zakladni_dokumenty_OP_VK/vyjimka_c_1_z_PpP_2_web.pdf

 

Školské předpisy

1) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), ve znění pozdějších změn, a vyhlášky k tomuto zákonu

Úplné znění školského zákona (zákon č. 317/2008 Sb.):
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakony/Uplne_zneni_SZ_317_08.pdf

Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů:
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakony/Novela_SZ_49_2009.pdf

Vyhlášky ke školskému zákonu:
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

2) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn, a vyhlášky k tomuto zákonu

Zákon o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších změn:
http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich

Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících:
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-k-zakonu-o-pedagogickych-pracovnicich

3) Nařízení vlády ke školskému zákonu a k zákonu o pedagogických pracovnících

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání:
http://aplikace.msmt.cz/DOC/Narizeni_vlady_c__689_2004_Sb__soustava_oboru.pdf

Novely nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů...:
 Nařízení vlády č. 18/2006: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/narizeni18_2006.pdf
 Nařízení vlády č. 224/2007 Sb.
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/narizeni_vlady/sb072_07.pdf
 Nařízení vlády č. 268/2008
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/narizeni_vlady/Novela_obory_268_08.pdf

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků:
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/narizeni75_2005.pdf

4) Směrnice MŠMT, příkazy ministryně/ministra, rozvojové programy, pokusná ověřování, dotační programy a další dokumenty MŠMT:
http://www.msmt.cz/dokumenty

5) Právní výklady MŠMT:
http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-msmt