Tento web není aktualizován od roku 2012

VZDĚLÁVÁNÍ V PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

Vzdělávací nabídka ESF projektu VYNSPI

 

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (zkrácený název VYNSPI) je jedním z cílů vytvoření systematického celoživotního vzdělávání v prevenci rizikového chování pro  pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a zařízeních preventivně výchovné péče. Vzdělávací nabídka je určena pro psychology, speciální pedagogy, vychovatele, učitele a asistenty pedagoga v zařízeních ÚV, OV a SVP, a to z krajů zapojených v projektu VYNSPI, tj. Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Sestavená vzdělávací nabídka kurzů pro rok 2010 se soustředí na témata: metody práce s klienty, adiktologická témata, sexuálně rizikové chování, práce s dětmi vyžadujícími výchovně léčebný režim.

Vzdělávací programy jsou zdarma, účastníci si hradí pouze cestovní náklady, ubytování a stravu. Přihlášky je možné zasílat listovní poštou na adresu NÚV, divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9 - Prosek nebo elektronickou poštou na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Formulář přihlášky naleznete na stránkách www.ippp.cz (sekce projekty – aktuální – VYNSPI).

Prosíme, sledujte aktuální vzdělávací nabídku na www.ippp.cz (sekce projekt VYNSPI)

 

 

ADIKTOLOGICKÁ TÉMATA

 

 VÝCHOVNÉ PŘÍSTUPY K DĚTEM A MLADISTVÝM S RIZIKOVÝM ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM

/Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a to z krajů zdezapojených v projektu VYNSPI: tj. Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj/

lektoři: Mgr. Roman Pavlovský
počet hodin: 16
termín: 8. – 9. 2. 2012
uzávěrka přihlášek: 26. 1. 2012
kód programu: 2000/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 17
odborný garant: PhDr. Leona Běhounková, Ph. D.

obsah kurzu: Kurz poskytuje teoretické i praktické ukotvení problematiky rizikového závislostního chování, vycházející z nejnovějších adiktologických studií a přístupů, a to s ohledem na specifika realizace prevence a intervence v zařízeních ÚV, OV. Akcentovány budou tři tematické okruhy: 1) proces vzniku závislosti, efektivní preventivní strategie, jejichž cílem je minimalizovat, případně oddálit vznik možné závislosti. 2) zvládání zátěžových situací, rozvoj komunikační kompetence umožňující adekvátní reagování na dítě pod vlivem návykových látek (přiléhavý způsob komunikace, bezpečnost ostatních klientů i personálu), 3) zvyšování motivace klienta, navození dlouhodobé spolupráce s klientem a jeho rodinným systémem, terapeutické faktory napomáhající náhledu a změně postojů rodičů dětí s rizikovým závislostním chováním. Na teoretické ukotvení adiktologické problematiky budou navazovat praktické nácviky a aktivity s posílenou prožitkovou formou, budou praktikovány interaktivní způsoby práce, řešení modelových situací, diskuse, balintovská skupina. Kurz je  akreditován MŠMT, absolventi kurzu obdrží certifikát.

 

 

METODY PRÁCE S KLIENTY

 

VZTAH PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA A KLIENTA V PODMÍNKÁCH ZAŘÍZENÍ ÚV, OV

/Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a to z krajů zapojených v projektu VYNSPI: tj. Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Podmínkou k účasti kurzu je absolvování jednoho z kurzů: Výchovné přístupy k dětem a mladistvým vyžadujícím výchovně léčebný režim (16 h) nebo Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým závislostním chováním (16)/

lektoři: Mgr. Roman Pavlovský, Jaroslava Horáčková Kováříková
počet hodin: 16
termín: 26. – 27. 4. 2012
uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2012 (respektujte, prosím, uvedené podmínky účasti
kód programu: 2001/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 17
odborný garant: PhDr. Leona Běhounková, Ph. D.

obsah kurzu: Kurz se zaměřuje na podporu profesních dovedností a znalostí, které umožňují vědomě a pozitivním směrem rozvíjet vztah mezi pedagogickým pracovníkem a klientem v kontextu podmínek ústavního zařízení. Pedagogičtí pracovníci v zařízeních ÚV, OV jsou každodenně vystavováni náročným výchovným situacím, jejichž zvládání je podmíněno mnoha faktory. Jedním z nich je disponování efektivními komunikačními strategiemi a strategiemi aktivního řešení konfliktních a problémových situací, na jejichž rozvoj se kurz zaměřuje. V rámci kurzu budou zároveň diskutovány zvýšené nároky na psychickou odolnost pedagogických pracovníků ÚV, OV a možnosti prevence syndromu vyhoření (burnout efektu), prostřednictvím reflexe míry stresu, senzitivity při zacházení se svými hranicemi a potřebami, stejně jako hranicemi a potřebami klientů, uvědomování si svého těla a emocí. Uplatňovány budou interaktivní způsoby práce, řešení modelových situací, diskuse, balintovská skupina, nácvik základních relaxačních technik. Kurz je akreditován MŠMT, absolventi kurzu obdrží certifikát.

 

 

PRÁCE S RODIČI, PARTNERY A SOUROZENCI KLIENTŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ

/Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče/

lektoři: Evžen Klouček, Mgr. Markéta Srbová
počet hodin: 14
termín: 26. – 27. 3. 2012
uzávěrka přihlášek: 1. 3. 2012
kód programu: 2002/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 15
odborný garant: Mgr. Helena Vlčková

obsah kurzu: Kurz si klade za cíl seznámit frekventanty s problematikou terapeutické práce s blízkými osobami jedinců s poruchou chování. Kurz vybaví frekventanty teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi práce s blízkými osobami jedinců s poruchou chování. Při realizaci kurzu bude kladen důraz na praktické nácviky a prožitkovou formu aktivit (workshopy) s následným teoretickým zarámováním tématu (přednášky). Budou využity interaktivní způsoby práce, diskuse, modelování praktických situací, sdílení praktických zkušeností frekventantů.

 

 

KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

/Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče/

lektoři: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.
počet hodin: 14
termín: 24. – 25. 4. 2012
uzávěrka přihlášek: 2. 4. 2012
kód programu: 2003/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 17
odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová
Pro velký zájem o kurz přidáváme další termín konání kurzu viz níže                                               
termín:                                                                22. – 23. 6. 2012                                                                   
uzávěrka přihlášek: 4. 6. 2012

obsah kurzu: Kurz je zaměřen na předání znalostí a schopností důležitých pro alternativní řešení konfliktů, orientaci v jednotlivých typech konfliktů a možných následných řešeních a intervencích. Kurz rozvíjí komunikační a další sociální kompetence účastníků. Zaměřuje se zejména na tyto dovednosti a schopnosti: obeznámení s kulturou konsensuálního a kompromisního dosahování dohod; identifikování vlastního preferovaného stylu řešení sporů; zvládání spolupracujících forem vyjednávání; optimalizace způsobů jednání s lidmi a prosazování vlastních potřeb, práv a požadavků při současném akceptování a respektování práv ostatních; osvojení si strategií vyjednávání s lidmi, se kterými to jde obtížně, kteří jsou problémoví a zvýšeně konfliktní. Kurz využívá aktivních forem učení, účastníci se vlastní aktivitou podílí na rozvoji náplně kurzu, tvořivým diskutováním o tréninkovém procesu si osvojují žádoucí komunikační dovednosti. Jde tedy o proces učení formou zážitku na sobě samém.

 

DĚTI A MLADISTVÍ S PROŽITKEM TRAUMATU

PSYCHICKÉ TRAUMA

/Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a to z krajů zapojených v projektu VYNSPI: tj. Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj/

 

lektor: MUDr. Petr Pöthe
počet hodin: 8
termín: 10. 3. 2012
uzávěrka přihlášek: 20. 2. 2012
kód programu: 2004/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 15
odborný garant: PhDr. Gabriela Mikulková

obsah kurzu: Obsah kurzu se zaměřuje na rozšíření a prohloubení znalostí frekventantů ohledně možných důsledků psychického traumatu v emoční, kognitivní a vztahové rovině u dětí a dospívajících. Pozornost bude jednak věnována samotné podstatě psychického traumatu (mechanizmy působení, psychologické obrany, vývoj mozku, biologické mechanizmy traumatického působení), jednorázovému psychickému traumatu (nejčastější psych. traumata v dětství, emoční ztráta, osobnost agresora a oběti), vztahovému traumatu, ale i specifickým formám traumatu, kterým je např. trauma mezigenerační.  Dotkneme se možné kauzality mezi traumatizujícím prožitkem v dětství a sklony k rizikovému chování v pozdějším věku (období dospívání).  Nebude samozřejmě ani chybět téma vhodné intervence. Kurz je akreditován MŠMT, absolventi kurzu obdrží certifikát.

 

ZANEDBÁVÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ. DIAGNOSTICKÝ PROCES.

/Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a to z krajů zapojených v projektu VYNSPI: tj. Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj/

lektoři: PhDr. Zofia Toužimská, CsC.
počet hodin: 30 (2 x dvoudenní setkání)
termín: 15.–16. 3. 2012 (1. setkání)
24.–25. 5. 2012 (2. setkání)
uzávěrka přihlášek: 24. 2. 2012
kód programu: 2005/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 20
odborný garant: PhDr. Leona Běhounková, Ph. D.

obsah kurzu: Cílem kuru je předání odborných poznatků o vývoji, průběhu a následcích syndromu CAN (zahrnující problematiku zanedbávání, týrání, psychického a sexuálního zneužívání). Témata kurzu se budou soustředit na rozpoznávání projevů dětí se syndromem CAN a na posílení profesních kompetencí pro práci s těmito dětmi v zařízeních institucionální výchovy. Kurz bude realizován formou přednášek, které budou doplněny ilustrativními kazuistickými případy. V průběhu kurzu bude kromě předávání teoretických poznatků probíhat výměna zkušeností frekventantů a diskuse nad případovými kazuistikami

 

SEXUÁLNĚ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

 

PREVENCE SEXUÁLNĚ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

/Určeno pro 1) psychology a speciální pedagogy, 2) vychovatele a učitele v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a to z krajů zapojených v projektu VYNSPI: tj. Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj/

lektorky: Mgr. Iveta Jonášová, Ph.D. a PhDr. Veronika Pětrošová
počet hodin: 16
termín: 17. – 18. 2. 2012
uzávěrka přihlášek: 1. 2. 2012
kód programu: 2006/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 15
odborný garant: PhDr. Leona Běhounková, Ph. D.

obsah kurzu: Kurz se v teoretické rovině soustředí na vymezení sexuologických (sexuálně psychologických) pojmů, popis psychosexuálního vývoje v dětství a dospívání, na poznatky vztahující se k identifikaci signálů sexuálně rizikového chování a vymezení principů primární a sekundární prevence. V praktické rovině bude podpořena komunikační kompetence frekventantů na dané téma, s přihlédnutím ke specifikům dětí a mladistvých v ÚV, OV. Dále bude zvyšována senzitivita frekventantů vůči signálům sexuálně rizikového chování a schopnost sebereflexe vlastních postojů, tím i limitů a citlivých míst v práci se sexuální problematikou. Diskutovány budou možnosti prevence, ale také adekvátního jednání v situaci, kdy se frekventanti setkají s aktuálním sexuálně rizikovým chováním u svých klientů. Kurz je akreditován MŠMT, absolventi kurzu obdrží certifikát.

 

 

PREVENCE SEXUÁLNĚ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ - pokračování

/Určeno pro absolventy kurzu Prevence rizikového chování v projektu VYNSPI/

lektoři: PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D. a PhDr. Veronika Pětrošová
počet hodin: 16
termín: 9. 10. 3. 2012
uzávěrka přihlášek: 21. 2. 2012
kód programu: 2007/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 12
odborný garant: PhDr. Leona Běhounková, Ph. D.

obsah kurzu: Kurz volně navazuje na témata zpracovávaná v kurzu Prevence sexuálně rizikového chování (I.), ve kterém jsme převážně mapovali riziková místa psychosexuálního vývoje dítěte a rizikové sexuální chování v různých situacích a kontextech. Tematicky se pokračování kurzu více posouvá do roviny sebepoznávací, která bude stěžejní, a kde teorie bude tvořit spíše doplňkovou část sebepoznávacích technik. Ty se budou zaměřovat na práci s vlastními postoji k jednotlivým tématům, které se týkají sexu a sexuality (hledání svých silných i slabých míst a jak je využít v práci s klientem), dále na práci s konkrétními modelovými situacemi a v neposlední řadě na to, jak lze pracovat s otázkami sexuality prostřednictvím hry a metafor. Kurz je akreditován MŠMT, absolventi kurzu obdrží certifikát.

 

NÁBOŽENSKÉ, POLITICKÉ A HUDEBNÍ SUBKULTURY DOSPÍVAJÍCÍCH

 

TYPY TEENAGEROVSKÝCH SUBKULTUR, JEJICH SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÉ IMPLIKACE

/Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a to z krajů zapojených v projektu VYNSPI: tj. Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj/

lektoři: PhDr. David Heider
počet hodin: 8
termín: 11. 4. 2012
uzávěrka přihlášek: 26. 3. 2012
kód programu: 2008/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: max. 20
odborný garant: PhDr. Gabriela Mikulková

obsah kurzu: Kurz je zaměřen na přehled subkultur, které se v současné době vyskytují u dospívajících. Tento přehled umožní účastníkům kurzu nahlédnout do charakteristik subkultur a jejich sociálních a výchovných implikací. Mezi tyto počítáme zejména hodnotové nastavení, povahu sdílené ideologie, sociální a historické kořeny subkultur a především případné typy rizikového chování, která jsou s danými subkulturami spojeny. Během kurzu budou představeny nejčastější subkultury, které se vytvářejí kolem hudebních stylů (punk, hip-hop, disko, emo, ska apod.), dále kolem náboženských a politicky orientovaných skupin (křesťané, skinheads, anarchisti, ekologická uskupení apod.) a zájmových skupin (IT, sport apod.). Účastníci by se měli během kurzu naučit nejen kategorizovat jednotlivé subkultury dospívajících, ale také umět je rychle identifikovat ve své výchovné, vzdělávací a poradenské praxi. Dále se naučí, jak s jednotlivými členy subkultur komunikovat, jak s nimi vycházet a předcházet tak možným nedorozuměním a konfliktům. Účastníci se dále naučí, jak předvídat.

 

RASISMUS V ZAŘÍZENÍCH INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVY

/Kurz je určen pro vychovatele a pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče./

lektoři: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová, Mgr. Pavel Dosoudil
počet hodin: 8
termín: 18. 4. 2012
uzávěrka přihlášek: 26. 3. 2012
kód programu: 2009/2012
místo: NÚV – divize IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
počet účastníků: 15
odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová

Obsah kurzu: Účastníci se seznámí s kořeny a vývojem předsudečných a rasistických postojů. Kurz je zaměřen na problematiku rasismu v zařízeních institucionální péče, kromě zprostředkování informací o rasismu nabídne také možnost sebezkušenosti a práce s vlastními postoji a hodnotami účastníků, je doplněn o prožitkové techniky, četná cvičení a upevňování získaných znalostí i kompetencí na základě prožitku a praktické činnosti. Ve své druhé části je zaměřen na zvládání projevů rasismu a předsudků v každodenních situacích typických pro zařízení institucionální péče. Získané poznatky a zkušenosti budou v závěru prohlubovány a upevňovány při rozboru předem připravených kasuistik a modelových situací.

 

KURZY CENTRA ADIKTOLOGIE

Další vzdělávací nabídku Centra Adiktologie 1. LF UK a přihlášky ke kurzům naleznete zde, v případě zájmu, prosíme, kontaktujte pracovníky Centra Adiktologie na uvedených adresách.

 

METODIKA PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK UNPLUGGED (OL)

termín: 2. 2. 2012 a 8. 2. 2012
místo: Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc
cena: kurz je pořádán zdarma

Obsah kurzu: Program UNPLUGGED jsou osnovy pro školní drogovou prevenci vycházející z principu komplexního vlivu sociálního prostředí . Unplugged je určen pro žáky 6. – 9. tříd, je interaktivní a stimuluje aktivní účast žáků. Metodika Unplugged sestává z 12 lekcí (během jednoho školního roku) věnovaných prevenci užívání návykových látek, ale též rozvoji intrapersonálních a interpersonálních životních dovedností (life skills). V rámci dvoudenního školení jsou probírány základní informace o programu, o jeho struktuře, postoji a metodologii, která je zapotřebí pro práci se životními dovednostmi a sociálním vlivem. Lektor se zaměřuje na postoje učitelů a důležité otázky spojené se stylem výuky. Školení není pouze instruktážní, ale také vysoce interaktivní a participanti si nacvičují části vyučovacích hodin a aktivit využívaných v programu. Při takových aktivitách mají učitelé možnost vyzkoušet si program a ocitnout se na židlích, na nichž sedávají žáci. Součástí kurzu  je i 12 hodin následných skupinových setkávání s lektorem během realizace programu rozdělených do 3 – 4 etap, v rámci nichž si účastníci upevňují a rozšiřují znalosti nabyté v kurzu, sdílejí, předávají a evaluují zkušenosti z realizace programu ve třídě.

V rámci školení obdrží účastníci 1 set pracovních pomůcek – 1x manuál pro učitele, pracovní sešity pro žáky, 1x karty. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK, a proto musíme dát přednost přihlášeným z krajů: Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký. Přihlášeným zájemcům z jiných krajů bude rezervována zhruba polovina míst v kurzu, v případě překročení limitu počtu zájemců bude zasláno včas upozornění.
Školení v metodice Unplugged je organizováno jako součást projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK a je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 

PRÁVNÍ MINIMUM Z OBLASTI DROG PRO PEDAGOGY A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

termín: 16. 2. 2012 (9.00 – 16.00)
místo: Studničkova 7, Praha 2, 1. LF UK a VFN v Praze
přihláška: zde
cena: 600,-
Obsah kurzu:  Kurz se zabývá problematikou práva v oboru návykových látek, a to jak legálních (zejména alkoholu a tabáku), tak i nelegálních. Seznamuje posluchače se všemi legislativními předpisy, které upravují možnosti nakládání, držby a užívání návykových látek a specificky se zaměřuje na zákonné podmínky, které jsou pro jednotlivé látky stanoveny. Rovněž jsou seznámeni se specifiky týkající se návykových látek ve školských zařízeních a s možnostmi aplikace práva v této oblasti. Cílem je seznámit pedagogy a pedagogické pracovníky s právními předpisy České republiky, které platí v oblasti návykových látek. Současně budou seznámeni se základy aplikace těchto práv při výkonu svého zaměstnání a s právy a povinnostmi, které se na ně v oblasti návykových látek vztahují. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. 28564/2011-25-740.
 
 
 
MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ DĚTÍ NA OVLIVNĚNÍ NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI - PRÁVNÍ PODKLADY
 
termín: 23. 2. 2012 (9.00-16.00)
místo: Studničkova 7, Praha 2, 1. LF UK a VFN v Praze
přihláška: zde
cena: 700,- Kč
 
Obsah kurzu: Kurz se zabývá aktuální problematikou testování dětí a mladistvých na možnost ovlivnění návykovou látkou, kdy testování provádí pedagogický pracovník ve školském zařízení. Kurz seznamuje posluchače se základy mezinárodních a národních legislativních instrumentů, které se týkají práv a povinností dětí a mladistvých; specificky se zaměřuje rovněž na práva a povinnosti školských zařízení a pedegogických pracovníků a akcentuje úkol školského zařízení a pedagogických pracovníků ve výchově. Z praktického hlediska seznamuje účastníky s možnostmi testování a provádí je krok za krokem jednotlivými specifiky, kdy současně uvádí právní oporu k jednotlivým krokům. Cílem je seznámit pedagogické pracovníky s právními předpisy České republiky, které se vztahují k problematice testování dětí a mladistvých na užití návykových látek. Rovněž je zde snaha pedagogické pracovníky vybavit dostatečnými právními znalostmi k tomu, aby při testování znali dobře svá práva a povinnosti. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. 28564/2011-25-740.
Další vzdělávací nabídku Centra Adiktologie 1. LF UK a přihlášky ke kurzům naleznete zde, v případě zájmu, prosíme, kontaktujte pracovníky Centra Adiktologie na uvedených adresách.XX">