Tento web není aktualizován od roku 2012


Pedagogicko-psychologické poradenství
Odborný a informační zpravodaj IPPP ČR
ISSN 1214 7230

Adresa redakce:
IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9-Prosek, tel.:  283 882 296  linka 32, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

O periodiku
Časopis vychází tiskem od r. 2004 a v současné době je jediným recenzovaným periodikem na českém trhu, které je zcela zaměřeno na otázky související s poskytováním poradenských služeb ve školství ČR. Navázal na Zpravodaj Výchovné poradenství, který IPPP ČR vydával od svého vzniku v r. 1994. Pedagogicko-psychologické poradenství vychází čtyřikrát do roka.
Členy redakčního kruhu Pedagogicko-psychologického poradenství jsou zástupci profesních sdružení působících ve školském poradenství, vysokoškolští učitelé z kateder vzdělávajících psychology, speciální pedagogy a další poradenské pracovníky a odborníci z IPPP ČR.

Redakční kruh pracuje ve složení: PhDr. Jarmila Burešová, PhDr. Renata Hajná, Ph.D., PaedDr. Petr Hanák, Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D., PhDr. et PaedDr. Anna Kucharská Ph.D., PhDr. Václav Mertin, PhDr. Ivana Slavíková (vedoucí redaktorka) a PhDr. Jana Zapletalová.

Výkonným redaktorem je Mgr. Lukáš Adámek.

Pravidelnými rubrikami Pedagogicko-psychologického poradenství jsou Stati a odborná sdělení, Asociace, Podněty z praxe, Institut, Recenze a anotace, Zprávy, Oznámení a inzeráty. Kromě běžných jsou připravována i monotematická čísla.
Rubrika Stati a odborná sdělení je složena výhradně z původních, jinde nepublikovaných výzkumných zpráv, přehledových, metodických, ale i klinických studií, analýz a závažnějších odborných sdělení k aktuálním tématům. Rukopis nabídnutý k publikaci v této rubrice musí být při recenzním řízení doporučen k publikování; recenzní řízení se skládá z posouzení rukopisu nejméně jedním externím posuzovatelem a nejméně jedním členem redakčního kruhu Pedagogicko-psychologického poradenství. Jeho průběh zajišťuje a garantuje IPPP ČR jako vydavatel časopisu ve spolupráci s redakčním kruhem. Do ostatních rubrik je většina příspěvků zařazována pouze na základě interního posouzení redakčním kruhem a výše uvedené nároky na původnost a charakter se na ně vztahují jen v omezené míře; výjimku tvoří vybrané výzkumné zprávy, metodické a klinické studie prezentující výsledky práce konkrétní školy nebo školského poradenského zařízení, které mohou být na základě recenzního řízení a po dohodě s autory zařazeny i do rubriky Podněty z praxe.

Pokyny pro autory
Při tvorbě původní odborné studie (výzkumné, přehledové, analytické, metodické, klinické) a odborného sdělení by měl autor zachovávat tento postup:

- stručné shrnutí obsahu článku v češtině v rozsahu nejvýše 10 řádků a autorův vlastní překlad tohoto shrnutí do angličtiny, v odůvodněných případech i do němčiny,
- klíčová slova užívaná v článku v češtině i v angličtině, v odůvodněných případech i v němčině, nejvýše 10 slov,
- rukopis článku v rozsahu nejvýše 20 normalizovaných stran (normalizovaná strana je 30 řádků po 60 znacích),
- seznam literatury

Rukopisy článků jsou zpracovány ve formátu MS Word, text je psán bez tvrdých konců (žádáme autory, aby ENTER používali výhradně na konci odstavců). Tabulky a grafy, které autor zapracuje na příslušné místo v textu, se číslují arabskými číslicemi, popisky se píší přímo k nim. Literární odkazy v textu se uvádějí příjmením autora a rokem vydání v závorce. Poznámky uvedené pod čarou se označují arabskými číslicemi připojenými k patřičnému místu v textu (vložit-odkaz-poznámka pod čarou). V seznamu literatury na konci článku jsou práce uvedeny v abecedním pořadí uspořádaném podle příjmení autorů, více prací od téhož autora je uspořádáno podle roku vydání.

Rukopisy všech článků nabídnutých k publikování jsou zasílány na elektronickou adresu redakce (jako příloha e-mailu), do předmětu e-mailu autor uvede "pro časopis Pedagogicko-psychologické poradenství", do těla e-mailu své jméno a příjmení, titul, vědecké a akademické hodnosti, pracoviště, listovní adresu a telefonický kontakt. Autor je vyrozuměn o přijetí či zamítnutí článku.
Je-li článek původní odbornou studií či závažným odborným sdělením, je autorovi zaslána jeho recenze. Rukopis upravený podle připomínek zašle autor zpět redakci. Pokud se autor rozhodne některé připomínky nezapracovat, odůvodní toto své rozhodnutí písemným komentářem k recenzi.
Redakce si vyhrazuje právo krátit rukopis a provést redakční úpravy.

Informace pro odběratele

Časopis je určen především poradenským pracovníkům škol a školských poradenských zařízení, pedagogům, odborníkům v oblasti vzdělávání a výchovy dětí a mládeže a dalším zájemcům o problematiku pedagogicko-psychologického poradenství. Vychází tiskem, elektronicky jsou zveřejňovány obsahy jednotlivých čísel a anotace vybraných článků.
Roční předplatné včetně poštovného a balného je 300,- Kč.
Objednávku předplatného, kterou najdete dále, zasílejte na:
Mgr. Lukáš Adámek, IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9-Prosek
tel.: 283 881 250 32, fax: 286 884 234, elektronická adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Právnické osoby

(instituce, školy, pedagogicko-psychologické poradny, pedagogická centra) uvedou v objednávce své IČO, v případě registrace daně i DIČ. Fyzické osoby (jednotlivci) uvedou datum narození (nikoliv rodné číslo!). Tyto údaje slouží výhradně pro přesnou a rychlou identifikaci odběratele v rámci databáze odběratelů IPPP ČR. V případě, že se adresa pro zaslání Zpravodaje liší od fakturační adresy, prosíme také o uvedení této zasílací adresy.


Na základě Vaší objednávky Vám bude vystavena faktura a dle Vámi uvedeného způsobu úhrady Vám bude zaslána např. i se složenkou. Po obdržení této faktury proveďte platbu pod příslušným variabilním symbolem uvedeným na faktuře (variabilní symbol = číslo faktury).

Název účtu adresáta: IPPP ČR, Praha 9

Naše bankovní spojení: KB Praha, 19-30838-111/0100

IBAN: CZ801000000190030838111 (slouží pro platby ze zahraničí)