Tento web není aktualizován od roku 2012

logo_Vynspi_m

 

VYNSPI

OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

ESF Projekt OP VK, oblast Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (projektové číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0205)

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni


O projektu

Řešitelem projektu je Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze. Jeho hlavním partnerem je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), který bude mimo jiné zajišťovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a v preventivně výchovné péči (SVP). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 10. 2009 a jeho ukončení se předpokládá k 30. 6. 2012.

Do projektu je zapojeno pět krajů ČR, mezi které spadá kraj Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský.

Prioritním cílem projektu je vytvoření systematického celoživotního vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Důraz bude kladen na rozšíření nabídky kurzů DVPP a využitelnost metodik přímo při práci s dětmi a mladistvými (při výuce, při přípravě Minimálního preventivního programu, při poradenském a výchovně terapeutickém vedení dětí a mladistvých aj.).

Centrum adiktologie 1. LF UK bude naplňovat zejména následující cíle:

- Úprava kurikula Specializačního studia pro pedagogické pracovníky

- Návrh modulárního systému celoživotního vzdělávání v prevenci

- Tvorba kvalitního zázemí pro specializované výzkumné pracoviště, které se bude zabývat evaluacemi preventivních, léčebných, sociálních a represivních opatření

- Příprava podmínek pro následný vznik krajských center prevence a jednotného systému koordinace preventivních aktivit na úrovni krajů

- Sjednocení terminologie v prevenci

Stěžejními činnostmi partnera projektu IPPP ČR jsou

- Revize legislativy k primární prevenci v resortu MŠMT

- Sjednocení sytému uznávání vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence

- Sjednocení terminologie v prevenci (terminologický slovník)

- Revize systému certifikací programů prevence rizikového chování

- Rozšíření Standardů programů primární prevence užívání návykových látek na všechny typy rizikového chování

- Příprava koncepce DVPP v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV, včetně SVP a jeho pilotní ověření

- Tvorba systému vzdělávání bude navazovat na analýzu kurikula pregraduálního vzdělávání profesních skupin zahrnutých v ÚV, OV

- Specifikace kompetencí pracovníků jednotlivých profesí

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky v ÚV, OV

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV bude naplánováno s respektem k dosaženému vzdělání, ke specifickým požadavkům jednotlivých profesních skupin a zároveň bude zohledněna úroveň dosažených kompetencí pracovníků v praxi.

V rámci přípravy koncepce systému vzdělávání proběhne nejprve zmapování vzdělávacích potřeb pracovníků, akreditace DVPP, sestavení systému vzdělávání v ústavní péči a pilotní ověření tohoto systému. Na základě výstupů pilotního ověření bude vytvořen Návrh modulárního vzdělávacího systému v prevenci rizikového chování v ÚV, OV, který bude předložen MŠMT.

Ze současných průzkumů vyplývá, že by vzdělávání nemělo opomenout témata jako je zvládání raptů a práce s agresí, sexuálně rizikové chování, adiktologická témata, práce se skupinou, práce s motivací, práce s rodinným systémem (diagnostika, prevence, intervence), práce s klienty ve výchovně léčebném režimu, s psychiatrickými poruchami a EPCH.

Účast v pilotních kurzech realizovaných v rámci projektu bude pro účastníky zdarma.

Aktuální nabídka vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky v ÚV, OV bude zveřejněna na webových stránkách IPPP ČR www.ippp.cz (v současné době jsou v rekonstrukci, ale brzy budou spuštěny nové) a ve spolupráci s Asociací náhradní výchovy na stránkách Aspektů náhradní výchovy www.anv.cz. Další kurzy v prevenci rizikového chování naleznete na stránkách Centra adiktologie www.adiktologie.cz.

Pro bližší informace o kurzech či projektu můžete kontaktovat pracovníky IPPP ČR na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (předmět VYNSPI) nebo pracovníky Centra adiktologie na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Hlavní řešitel projektu

Centrum adiktologie 1. LF UK

Hlavní partnerské organizace projektu:

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

Katedra psychologie FF Univerzity Palackého Olomouc

PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby) o.s., Praha

Sananim

Sdružení Podané ruce Brno

SCAN o.s., Tišnov