Tento web není aktualizován od roku 2012

ZÁVĚRY A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

1. Závěry 

Kvalita diagnostických nástrojů užívaných ve školských poradenských zařízeních je podmínkou pro efektivitu diagnostického procesu a následné intervence. Vzhledem k tomu, že diagnostika je důležitým podkladem pro stanovení řady vzdělávacích opatření a zejména forem podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ovlivňují výsledky pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických vyšetření také postavení dětí a žáků ve školním prostředí a kvalitu jejich vzdělávání. 

Analýza diagnostických nástrojů byla realizována s cílem zmapovat potřeby poradenské praxe v oblasti diagnostiky. Vyplynula z ní následující zjištění:

  • V diagnostické práci v PPP je nejfrekventovanějším nástrojem komplexní test inteligence WISC III. K dalším nejčastěji užívaným patří testy inteligence: IV. revize Stanford-Binetovy zkoušky, SON-R 2,5-7 a Woodcock-Johnson IE, spolu s nimi pak tři z pěti testů či zkoušek speciálních schopností: Rey Osterriethova komplexní figura (diagnostika pozornosti, zrakové percepce a vizuomotorických schopností), Reverzní test (diagnostika zrakové percepce) a Test obkreslování (posouzení jemné motoriky, grafomotoriky a vizuomotorických schopností). Testy inteligence, percepčně motorické zkoušky a  zkoušky pozornosti jsou nezbytnou součástí testových baterií pro diagnostiku školní zralosti a pro diferenciální diagnostiku SPU, které jsou podle našich dřívějších zjištění nejčastěji v PPP realizovanými diagnostickými činnostmi. O něco nižší frekvenci pak mají nástroje pro diagnostiku rodinných vztahů, pro posouzení osobnostních charakteristik a sebepojetí u dětí a dospívajících a dotazníky zaměřené na mapování vrstevnických vztahů ve školních třídách.
  • SPC jsou nejfrekventovanějšími nástroje pro diagnostiku percepčně motorických schopností, užívané speciálními pedagogy. Jedná se o Zkoušku laterality, Reverzní test a Test kresby lidské postavy (psychologové SPC užívají tento test i pro orientační posouzení vývojové úrovně dítěte), dále Test obkreslování a percepčně motorické zkoušky ze souboru Diagnostika vývojových poruch učení, případně též Zkouška sluchové diferenciace WM (původní Wepmanova zkouška v úpravě Matějčka). Pro diagnostiku obecných schopností je v SPC nejčastěji využíván neverbální jednodimenzionální test Barevné progresivní matice, méně často pak Standardní progresivní matice; oba tyto testy je však možné užívat pouze pro orientační posouzení obecných schopností nebo jako doplňující nástroj. 
  • U řady z užívaných nástrojů nejsou splněna základní kritéria validity (např. zastaralost nástroje, chybějící české normy atd.).
  • Je různá kvalita vybavenosti adekvátními diagnostickými nástroji (zejména pak v oblasti diagnostiky inteligence, speciálních vzdělávacích potřeb atd.), v SPC je situace významně horší než v PPP.
  • Nejsou k dispozici odpovídající diagnostické nástroje pro některé oblasti diagnostiky dětí, žáků a studentů  (např. nástroje pro diagnostiku poruch chování, vývojové škály pro děti s různými typy zdravotního postižení, nástroje pro strategie a styly učení atd.).
  • Je potřebné posílit metodickou a vzdělávací podporu v oblasti diagnostiky a intervence a kontrolní mechanismy u výstupů z diagnostické práce.
  • Je potřebné zpřesnit kritéria pro diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zřetelem k efektivitě a finanční náročnosti jejich vzdělávání.

Nebude-li dané problematice věnována dostatečná pozornost, lze mj. očekávat:

  • zvyšování četnosti pochybení při školním zařazování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím související zvyšování nákladů na jejich vzdělávání,
  • možné soudní spory s dopadem do státního rozpočtu související s tím, že školská poradenská zařízení nebudou schopna prokázat standard jednotlivých diagnostických postupů, které při vyšetřeních užívají.

Český trh s diagnostickými nástroji je na rozdíl od jiných evropských trhů ve své nabídce velmi úzký. Od r. 2000 se v ČR etabloval jako nový vydavatel Testcentrum-Hogrefe, který je zastoupením švýcarských nakladatelství Hans Huber a Hogrefe Verlag v České republice. Nové vedení tradičního vydavatele diagnostických nástrojů v ČR, Psychodiagnostiky Brno, Bratislava (dnes s.r.o., dříve n.p. Psychodiagnostické a didaktické testy) se zdá být zárukou zkvalitnění vydavatelské politiky. Nicméně diagnostické nástroje jsou a v ČR vždy zůstanou specifickou komoditou. Činnost související s jejich přípravou a průběžnou aktualizací je z finančního hlediska velmi náročná, vydavatelé se proto budou vždy orientovat spíše na komerční sféru, neboť „školský trh“ pro ně není příliš finančně zajímavý; jejich možnost reagovat pohotově na aktuální potřeby poradenské praxe ve školách a školských poradenských zařízeních je limitovaná finančními možnostmi školství. Přesto se zdá, že situace je ve školství je v tomto ohledu paradoxně lepší než např. ve zdravotnictví, sociální sféře aj. neziskových sektorech. Dočasně může tuto skutečnost pro oblast školství řešit využití prostředků z ESF, ty jsou však vázány pouze na určité časové období; proto je třeba o  otázce diagnostických nástrojů pro oblast školství uvažovat již nyní a začít ji řešit systémově a s dlouhodobým výhledem.       

Navíc se objevuje řada nových fenoménů (cizinci, minority, zneužívání a týrání dětí...), pro jejichž diagnostiku specifické nástroje prakticky neexistují. Vzhledem k tomu, že tyto nové jevy se velice rychle mění, nejsou dostatečně zmapovány a z metodologického hlediska připraveny pro vytváření diagnostiky. Proto je třeba nejprve výzkumně tyto oblasti ověřit nebo případně uvažovat o adaptaci příslušných nástrojů ze zahraničí.   

V IPPP ČR jsou vytvářeny některé diagnostické nástroje, které mají povahu výkonových zkoušek  a intervenčních nástrojů a u nichž je cena autorských práv v možnostech Institutu. Na  tvorbě velkých diagnostických nástrojů se však  IPPP ČR může podílet výhradně s podporou finančních prostředků z ESF a spolupráce s vydavateli.

2. Navrhovaná opatření

1. Oslovit zřizovatele školských poradenských zařízení s žádostí, aby zajistili doplnění diagnostického vybavení SPC standardizovaným nástrojem pro psychologickou diagnostiku rozumových schopností WISC III a ve spolupráci s IPPP ČR provedli   revizi stávajícího vybavení SPC diagnostickými nástroji.

2. Na webových stránkách IPPP ČR zřídit samostatnou sekci věnovanou nástrojům pro psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, diagnostickým a dalším identifikačním postupům při práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími a dalšími potřebami ovlivňujícími jejich vzdělávání; zavést webovou diskusi k této problematice.

3. Při realizaci vzdělávacího standardu DVPP pro pracovníky školských poradenských zařízení věnovat zvýšenou pozornost výcvikům v užívání zejména těch aktuálních diagnostických nástrojů, které jsou zárukou přesnosti a kvality diagnostického procesu směřujícího ke stanovování obligatorních diagnóz v PPP a SPC

4. Do r. 2013 realizovat průběžnou aktualizaci diagnostické základny, tvorbu a adaptaci nových nástrojů v rámci projektu ESF Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – DIS (Individuální projekt ostatní, řešitel IPPP ČR)

5. Ve spolupráci s pracovními skupinami při IPPP ČR složenými z odborníků v oblasti psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a vydavateli diagnostických nástrojů aktivně sledovat zahraniční zdroje, vyhledávat a doporučovat diagnostické nástroje  vhodné pro adaptaci a následné užívání při diagnostice související se vzděláváním a hledat cesty k jejich převedení; informovat o nových diagnostických postupech školská poradenská zařízení.

Předpokládaným přínosem navrhovaných opatření je zlepšení kvality poskytovaných poradenských služeb a v dlouhodobém výhledu i finanční úspory a zpřehlednění systému v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.