Tento web není aktualizován od roku 2012

22. 7. 2011

INFORMACE O REALIZOVANÉ PODPOŘE DIAGNOSTICKÉ A INTERVENČNÍ ČINNOSTI V SPC

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYBAVENOSTI SPC DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJI

V první polovině roku 2011 proběhlo a bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření zjišťující vybavenost SPC některými klíčovými diagnostickými nástroji pro diagnostiku těchto oblastí: diagnostika intelektových schopností (WISC III, vzdělávací aplikace WISC III, SON-R 2,5-7, Woodcock-Johnson International Edition, Stanford Binetova inteligenční škála IV. revize (T-35)); diagnostika rodinného prostředí (Test rodinného zázemí (T-101), Test rodinných vztahů (T-210), FAST); diagnostika emočních problémů a poruch (Sebeposuzovací škála dětské depresivity CDI (T-94), Škála zjevné úzkosti pro děti CMAS (T-112)); diagnostika související s ADHD/ADD (Test pozornosti d2, Bentonův vizuální retenční test, Paměťový test učení (T-95)).

V tomto šetření se, stejně jako v dřívější a obsáhlejší Analýze diagnostických a intervenčních nástrojů užívaných v ŠPZ provedené v květnu 2010 (tuto analýzu je možno nalézt na webových stránkách IPPP ČR v této sekci Diagnostika), ukázala jako nedostatečná vybavenost SPC některými diagnostickými nástroji. Zejména pro oblast rodinných vztahů, dále pro oblast psychopatologií, konkrétně pro dětskou úzkost a depresivitu. Ve většině SPC také chybí diagnostické nástroje pro pozornost a paměť, které jsou mimo jiné nezbytné i pro diagnostiku problémů souvisejících s poruchami učení a chování. Ve většině krajů byla naopak zaznamenána relativně dobrá vybavenost diagnostickými nástroji pro zjišťování intelektových schopností, avšak některé kraje vykazovaly nedostatečnou vybavenost i v této stěžejní oblasti. Největší nedostatky pochopitelně byly shledány spíše v menších krajích hospodařících s nižším rozpočtem a majících menší hustotu zalidnění.

Výsledky šetření tak opět dokázaly nutnost zkvalitnění současné vybavenosti SPC. Níže naleznete informace o krocích, které byly v tomto procesu podniknuty ze strany IPPP ČR a také o stanovisku a postupu jednotlivých zřizovatelů – odborů školství krajských úřadů (dále jen OŠ KÚ).

POSTUP ODBORŮ ŠKOLSTVÍ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ V PROCESU ZLEPŠOVÁNÍ VYBAVENOSTI SPC DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJI

Na základě analýzy vybavenosti SPC diagnostickými nástroji byly v 1. pololetí roku 2011 informovány OŠ KÚ o stavu vybavenosti diagnostickými nástroji v jimi zřizovaných SPC. Součástí sdělení byla i žádost o informaci o možnostech zakoupení potřebných diagnostických nástrojů.

Jednalo se o tyto diagnostické nástroje: WISC III, Vzdělávací aplikace WISC III, SON-R, Woodcock Johnson International Edition, Stanford Binetova inteligenční škála, Test rodinných vztahů (T-210), Test rodinného zázemí (T-101), FAST, Sebeposuzovací škála dětské depresivity CDI (T-94), Škála zjevné úzkosti pro děti CMAS (T-112), Test pozornosti d2, Paměťový test učení (T-95) a Bentonův vizuální retenční test.

Níže je uveden přehled krajských úřadů, zřizovatelů SPC, od nichž jsme obdrželi odpověď a stručné shrnutí jejich plánovaného postupu v procesu vybavování SPC klíčovými diagnostickými nástroji.

JIHOČESKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihočeského kraje vyhodnotil zlepšení stavu vybavenosti SPC diagnostickými nástroji jako důležité a bude v letech 2011 a 2012 usilovat o navýšení rozpočtu škol, při nichž jsou zřízena SPC tak, aby potřebné diagnostické nástroje mohly být dokoupeny. Konkrétní návrh finanční částky ani postupu v procesu zlepšování vybavenosti SPC nebyl OŠ KÚ Krajským úřadem Jihočeského kraje uveden.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Krajský úřad Karlovarského kraje přislíbil, že výše uvedené nástroje budou pro SPC při Základní škole, mateřské škole a praktické škole Karlovy Vary a jeho detašovaná pracoviště zakoupeny, přičemž se na jejich financování bude podílet i Krajský úřad Karlovarského kraje. Výše finanční spoluúčasti nebyla uvedena.

ÚSTECKÝ KRAJ

Krajský úřad Ústeckého kraje vybavenost SPC diagnostickými nástroji sleduje, má k dispozici kompletní seznam nástrojů užívaných v jednotlivých SPC zohledňující i personální možnosti daných SPC. Zda bude podnikat kroky vedoucí ke zlepšení vybavenosti SPC diagnostickými nástroji Krajský úřad Ústeckého kraje neuvedl.

LIBERECKÝ KRAJ

Krajský úřad Libereckého kraje v březnu 2011 uzavřel výběrové řízení, jehož cílem je sjednotit vybavení SPC diagnostickými nástroji. Mimo jiné byly poptávány tyto nástroje: WISC III, Vzdělávací aplikace WISC III, SON-R, Stanford Binetova inteligenční škála, Test rodinného zázemí (T-101), FAST, Sebeposuzovací škála dětské depresivity CDI (T-94), Škála zjevné úzkosti pro děti CMAS (T-112), Test pozornosti d2, Paměťový test učení (T-95).

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje je schopen z letošní rezervy uvolnit cca 80 % finančních prostředků potřebných pro vybavení SPC výše uvedenými diagnostickými nástroji. Diagnostické nástroje by tak v letošním roce měly být pro SPC k dispozici.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje přislíbil financování nákupu diagnostických nástrojů pro SPC a PPP na základě materiálu „Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje v oblasti školství na vybavení PPP a SPC diagnostickými nástroji v roce 2011“. Prioritou je zakoupení zejména výše uvedených diagnostických nástrojů pro SPC. Zbylé finanční prostředky budou využity pro PPP, a to podle počtu klientů v bývalých okresech, které má daná PPP ve své působnosti.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Problematika dovybavení SPC potřebnými diagnostickými nástroji bude Krajským úřadem Zlínského kraje řešena individuálně na základě vyhodnocení potřeb jednotlivými SPC. Konkrétní postup v procesu zlepšování vybavenosti SPC diagnostickými nástroji nebyl Krajským úřadem Zlínského kraje uveden.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajský úřad Moravskoslezského kraje připravuje investiční projekt „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“, který bude předložen do výzvy ROP v prioritní ose 2. Podpora prosperity regionu, Oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb.

 

Krajské úřady STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PLZEŇSKÉHO KRAJE, PARDUBICKÉHO KRAJE, KRAJE VYSOČINA, OLOMOUCKÉHO KRAJE A MAGISTRÁT HLAVNÍHO MESTA PRAHY se i přes urgenci k problematice dovybavení SPC potřebnými diagnostickými nástroji nevyjádřily.

 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (zkratka NÚV; NÚV je nástupnická organizace IPPP ČR, jejíž divizí je od 1. 7. 2011 i IPPP ČR) bude průběžně nabízet akreditované kurzy pro psychology SPC zaměřené na výcvik v užívání vybraných, výše uvedených diagnostických nástrojů v kontextu komplexní diagnostiky.

S výjimkou kurzu k Woodcock Johnson International Edition budou kurzy realizovány v rámci standardu DVPP, tudíž budou pro psychology SPC zdarma.

V prvním pololetí školního roku 2011/2012 budou realizovány tyto kurzy:

- VÝCVIK V PRÁCI S WISC-III

- VZDĚLÁVACÍ APLIKACE WISC-III

- SEBEPOSUZOVACÍ ŠKÁLA DĚTSKÉ DEPRESIVITY CDI

- ŠKÁLA ZJEVNÉ ÚZKOSTI PRO DĚTI CMAS

- KURZ SEZNAMUJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM TESTU SON-R 2,5-7

- KASUISTICKÝ SEMINÁŘ K TESTU SON-R 2,5–7

- TEST POZORNOSTI D2

- PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ

- TEST RODINNÝCH VZTAHŮ

 

Podrobné informace o kurzech naleznete na webových stránkách IPPP ČR v sekci Vzdělávání (Nabídka kurzů – Vzdělávací standard DVPP; případně: Nabídka kurzů – Kompletní vzdělávací nabídka). V sekci Vzdělávání (přihláška) je také možné přihlašovat se na vybrané kurzy.