Tento web není aktualizován od roku 2012
PODPORA DIAGNOSTICKÉ A INTERVENČNÍ ČINNOSTI V PPP V RÁMCI AKTIVIT NÚV, divize IPPP

V publikaci Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách (bližší informaci o ní najdete zde a objednat si ji můžete zde) naleznete obligatorní diagnostické postupy včetně doporučených diagnostických nástrojů pro následující obligatorní diagnóz:

-SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ
-SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY CHOVÁNÍ
-SOCIOKULTURNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
-ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
-MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI (A PŘEDŠKOLNÍ DĚTI S AKCELEROVANÝM KOGNITIVNÍM VÝVOJEM)
-ŠKOLNÍ ZRALOST
OBDOBNĚ JSOU ZDE POPSÁNY I DALŠÍ OBLASTI, KTERÉ PRIMÁRNĚ SPADAJÍ DO PŮSOBNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER.
-MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
-VADY ŘEČI
-PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA
-ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ
-SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ
-TĚLESNĚ POSTIŽENÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK


TESTY INTELIGENCE

SON – R
(P.J.Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum)
Věkové určení: 2,5–7 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 50–60 minut
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Je to neverbální test, který je složen z 5-ti subtestů (Mozaiky, Kategorie, Skládanky, Analogie, Situace, Vzory), rozdělených do dvou škál: performační a úsudkové.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení:
NÚV, divize IPPP nabízí kurzy zaměřené na zácvik ve využívání SON-R a další vzdělávání (Kurzy: Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7, Kasuistický seminář k testu SON-R 2,5-7).

 

IV. REVIZE S-B TESTU
(Thorndike, Hagenová, Satter, USA, 1986, české vydání Smékal, Psychodiagnostika, T-35, 1995)
Věkové určení: od 2 v praxi spíše od 3 let do dospělosti.
Čas potřebný k administraci: 45–60 minut, u zkrácených forem kratší dobu.
Aktuálnost nástroje: jedná se o materiál, který byl sice u nás vydán oficiálně, ale je s původními zahraničními normami, autoři by jej doporučovali ke standardizaci.
Administrace: psycholog
Popis testu: Test obsahuje 15 homogenních subtestů s položkami stoupající obtížnosti: Slovník, Paměť na korálky, Počty, Paměť na věty, Analýza vzorů, Chápání, Absurdnost, Paměť na čísla, Napodobování, Paměť na předměty, Matice, Číselné řady, Skládání a stříhání papíru, Verbální vztahy a Tvoření rovnic. Ze získaného skóre subtestu je možné vypočítat nejen celkové IQ (všeobecný – g faktor) a IQ jednotlivých subtestů (specifické faktory), ale i skóre ze čtyř širších oblastí: Verbální myšlení, Abstraktně-vizuální myšlení, Kvantitativní myšlení a Krátkodobá paměť. Úkoly v subtestech jsou uspořádány podle obtížnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Pomáhá odlišit mentálně retardované od žáků se specifickými poruchami v učení, umožňuje psychologovi a učiteli porozumět příčinám těžkostí konkrétního žáka v učení, pomáhá identifikovat nadané žáky.

TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

TESTY A ZKOUŠKY ŘEČI, JAZYKA, FONOLOGIE A SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ZKOUŠKA SLUCHOVÉ DIFERENCIACE WM
(Wepman, 1960, in Matějček, H+H, 1993)
Věkové určení: od 5 let, u školáků starších 8 let při podezření na SPU.
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: několik minut
Aktuálnost nástroje: nestandardizovaný nástroj, využívá se kvalitativního či klinického přístupu k hodnocení.
Popis testu: Slouží k posouzení schopností sluchově rozlišovat zvuky mluvené řeči.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Jako součást testové baterie v poradenské a klinické praxi, při diagnostice SPU-

ZKOUŠKA SLUCHOVÉ ANALÝZY A SYNTÉZY
(Moseley, česká modifikace: Matějček, 1976, in Matějček, H+H, 1993)
Věkové určení: od 5 let, u školáků starších 8 let při podezření na nějakou percepční poruchu
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 10 minut
Aktuálnost nástroje: nestandardizovaný nástroj, využívá se kvalitativního či klinického přístupu k hodnocení.
Popis testu: Určený k hodnocení úrovně schopnosti rozkládat slova na hlásky a naopak, z hlásek skládat slova.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Určený k diagnostice poruch čtení a psaní.

ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOST A SPECIFIKACE ASIMILACE
(in Matějček, Dyslexie – specifické poruchy čtení. Jinočany, H+H, 1993)
Věkové určení: předškolní a školní věk
Aktuálnost nástroje: nestandardizovaný nástroj, využívá se kvalitativního či klinického přístupu.
Popis testu: Test zjišťuje obratnost mluvidel při vyslovování koartikulačně náročných slov.
Administrace: speciální pedagog

ZRAKOVÁ PERCEPCE

MOTORICKÉ SCHOPNOSTI, HRUBÁ A JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA A VIZUOMOTORIKA

ZKOUŠKA LATERALITY
(Matějček, Žlab, Psychodiagnostika, T-116)
Věkové určení: od předškolního věku, též pro dospělé
Administrace: speciální pedagog, psycholog
Čas potřebný k administraci: 15 min.; vyhodnocení a interpretace: 3 min.
Aktuálnost nástroje: nevyhodnocuje se na základě statistické normy, ale zařazením probanda na pravo-levé kontinuum; je dobré volit moderní a aktuální pomůcky pro realizaci zkoušky.
Popis testu: Zkouška je zaměřena na zjišťování laterální preference a dominance horních i dolních končetin, oka a ucha. Užívá se zejména v předškolním věku.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Využívá se i k posouzení školní zralosti, při podezření na SPU, ale i pro posouzení funkčního stavu u dětí s různým neurologickým postižení (např. DMO). Možno použít i u ostatních typů postižení s přihlédnutím k jejich specifikům.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

ORIENTAČNÍ TEST DYNAMICKÉ PRAXE
(Míka, Psychodiagnostika, 1982, T-50 – v současnosti není v nabídce)
Věkové určení: předškolní věk
Administrace: speciální pedagog
Aktuálnost nástroje: standardizovaný
Popis testu: Screeningový test zaměřený na děti s komplexním opožděním. Zaměřuje se na pohyby rukou, nohou a jazyka. Navazuje na testy motorického vývoje. Je jednou z metod vyšetření školní zralosti, je možné z něj vycházet při stanovení následné intervence.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Vhodný zejména pro děti s vývojovým opožděním.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

TEST HVĚZD A VLN
(Avé-Lallemant, česká úprava: Kucharská, Šturma, IPPP ČR, 1997; nebo Kucharská, Májová (ed.), PedF UK, 2005)
Administrace: psycholog – projekce může interpretovat jen psycholog; případně i speciální pedagog
Aktuálnost nástroje: přínosný nástroj, ale zatím neoficiální překladová verze zahraničního vydání. Obsahuje orientační normy pro českou populaci na základě výzkumů PedF UK z 90. let.
Popis testu: Poskytuje orientační výpověď o celkovém stupni vývoje dítěte, dále obsahuje vypracovaný systém pro hodnocení školní zralosti.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.
Věkové určení: od 3 let, pro předškolní věk

HODNOCENÍ PAMĚTI

REY-OSTERRIETHOVA KOMPLEXNÍ FIGURA
(Košč, Novák, Psychodiagnostika, T-65, 1997)
Věkové určení: 5,6–17,5 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 10–15 minut
Aktuálnost nástroje: test je standardizován pro českou populaci, má k dispozici přesné instrukce, aktuální normy.
Popis testu: Patří mezi testy neverbální paměti, hodnotí vizuální percepci, senzomotorické dovednosti, pozornost a paměť. Posuzuje úroveň vnímání a zapamatování různých detailů i jejich prostorových vztahů. Vhodné využití při diferenciální diagnostice dysgrafie, užívá se také při diagnostice vývojových dyskalkulií.

DIAGNOSTIKA PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ
(Švancarová, Kucharská, 2001)
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci:
Aktuálnost nástroje: normy vznikly na základě dlouhodobé standardizace a jsou určeny pro období vstupu do 1. třídy.
Popis testu: cca 70 % testu se vztahuje k oblasti řečově – fonologické.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Cílem testu je umožnit včasnou depistáž dětí, u kterých se mohou vyskytnout problémy ve čtení a psaní, ať už souvisí s různými vlivy, a nastavit cílená opatření pro práci s dítětem.

PREDIKTIVNÍ BATERIE ČTENÍ A. INIZANA
(Lazarová, IPPP ČR, 1999)
Věkové určení: předškolní věk
Administrace: speciální pedagog
Aktuálnost nástroje: standardizovaný
Popis testu: Testová baterie je zaměřena na zhodnocení připravenosti dětí k učení čtení. Skládá se ze dvou hlavních oddílů, z nichž první zjišťuje verbální a druhá neverbální dovednosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Použitelný nejen pro odhalení školní zralosti, poruch učení či jejich rizika, ale je využitelný i pro diagnostiku dětí s poruchami řeči.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY A POČÁTEČNÍHO PSANÍ
(Svobodová, SPC Teplice, 1995; IPPP ČR, 1998)
Věkové určení: zejména předškolní věk
Administrace: speciální pedagog
Aktuálnost nástroje: nástroj využívající kriteriální, kvalitativní či klinický přístup k vyhodnocení.
Popis testu: Zaměřen na jemnou motoriku ruky a grafomotoriku. Obsahuje i soubor námětů pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Diagnostický nástroj „Co už umím?“ podává přehledný pohled na grafomotorické dovednosti a zkušenosti dítěte.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: zejména vhodné pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

RODINNÉ ZÁZEMÍ A VZTAHY

TEST RODINNÉHO ZÁZEMÍ
(M. J. Herbert, autor české úpravy: Š. Portešová, Psychodiagnostika, T-101)
Věkové určení: předškolní věk – adolescence
Administrace: psycholog, speciální pedagog, ale i sociální pracovník či učitel
Čas potřebný k administraci: bez omezení
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Nástroj poskytne informace a zhodnocení kvality rodičovské, případně opatrovnické péče, a také upozorní na případné, s ní spojené problémy. Nástroj poskytuje odpověď na následující tři otázky: jaké jsou problémy vzhledem k péči o dítě, jeho bezpečnost, chování a vývoj? Proč tyto problémy vznikly a proč přetrvávají? Jak je možné je zmírnit nebo odstranit a předejít jejich opakovanému výskytu? Test umožňuje i longitudinální sledování rodiny jakožto systému.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Diagnostika rodiny, zejména rodinných vztahů je důležitá pro posouzení možného pozitivního či naopak negativního vlivu prostředí na školní úspěšnost dítěte.

TEST RODINNÝCH VZTAHŮ
(E. Mádrová, Psychodiagnostika, T-210)
Věkové určení: 3–14 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 20–30 min; vyhodnocení a interpretace cca 20 min.
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Jedná se o semiprojektivní test. Autorka testu vyšla z metodiky J. E. Anthonyho a E. Beneové. Test se zaměřuje na zjišťování kladných a záporných postojů vůči dítěti u jednotlivých členů rodiny a postojů dítěte vůči nim. Test postihuje konstelaci citových vazeb uvnitř rodiny z pohledu, vnímání a cítění dítěte.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na práci s Testem rodinných vztahů a na diagnostiku rodiny obecně (Kurz: Diagnostika rodiny).

INFORMAČNÍ ZDROJE, DOPORUČENÁ LITERATURA:
Psychodiagnostika, s. r. o., Brno; http://www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/Katalog_testy.asp?Kateg=1
Testcentrum HOGREFE, Praha; http://www.testcentrum.com/testy
KUCHARSKÁ, A., a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech, IPPP ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-86856-42-1
ZAPLETALOVÁ, J., a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách, IPPP ČR, Praha 2006, ISBN 80-86856-29-1

 


 

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

TESTY INTELIGENCE

WISC-III
(Wechsler, česká úprava Krejčířová, Boschek, Dan, Testcentrum, 2002)
Věkové určení: 6–17 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 50–70 minut, při použití doplňkových subtestů ještě asi o 10–15 minut déle
Aktuálnost nástroje: obsahuje národní normy, založené na reprezentativním standardizačním souboru.
Popis testu: Test využívá indexových skórů, které jsou založeny na faktorových analýzách testu. Diagnostika je založena na verbální a performační škále, které obsahují tyto subtesty: Verbální škála – Vědomosti, Podobnosti, Počty, Slovník, Porozumění, Opakování čísel; Performační škála – Doplňování obrázků, Kódování, Řazení obrázků, Kostky, Skládanky, Bludiště, Hledání symbolů.
Doporučené užití: Posouzení celkové úrovně rozumových schopností také pro komplexnější neuropsychologické analýzy výsledků zejména v diagnostice dětí s SPU. V diferenciální diagnostice SPU možnost využití tzv. ACID skóre (POKV).
NÚV, divize IPPP nabízí kurzy zaměřené na výcvik v práci s tímto nástrojem (Kurzy: Výcvik v práci s WISC-III, Vzdělávací aplikace WISC-III).

 

WOODCOCK – JOHNSON INTERNATIONAL EDITION
International Edition (WJ IE) (Riverside Publishing Company, 2001, 2007)
Věkové určení: 5–90 let
Administrace: psycholog
Aktuálnost nástroje: Test je standardizován pro českou populaci, má k dispozici přesné instrukce pro zadání i vyhodnocení testu i aktuální normy.
Popis testu: Sestává z deseti subtestů a umožňuje vedle vyjádření celkového intelektového skóre, vyjádření skóre verbálních schopností, schopnost myšlení a skóre kognitivní efektivnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Test je zaměřený na postižení a vyjádření silných a slabých stránek v struktuře kognitivních schopností. Velmi vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, s podněty pro následná intervenční opatření. Konkretizace analýzy profilu subtestů např. v Obligatorních diagnózách v pedagogicko-psychologických poradnách (Zapletalová a kol., 2006)
NÚV, divize IPPP nabízí kurzy zaměřené na výcvik a podporu administrátorů Woodcock-Johnson International Edition (Kurzy: Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Edition II – česky, Seminář pro uživatele testu kognitivních schopností Woodcock-Johnson International Edition, Seminář pro pokročilé uživatele testu kognitivních schopností Woodcock-Johnson International Edition).

IV. REVIZE S-B TESTU
(Thorndike, Hagenová, Satter, USA, 1986, české vydání Smékal, Psychodiagnostika, T-35, 1995)
Věkové určení: od 2 v praxi spíše od 3 let do dospělosti
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 45–60 minut, u zkrácených forem kratší dobu
Aktuálnost nástroje: jedná se o materiál, který byl sice u nás vydán oficiálně, ale je s původními zahraničními normami, autoři by jej doporučovali ke standardizaci.
Popis testu: Test obsahuje 15 homogenních subtestů s položkami stoupající obtížnosti: Slovník, Paměť na korálky, Počty, Paměť na věty, Analýza vzorů, Chápání, Absurdnost, Paměť na čísla, Napodobování, Paměť na předměty, Matice, Číselné řady, Skládání a stříhání papíru, Verbální vztahy a Tvoření rovnic. Ze získaného skóre subtestu je možné vypočítat nejen celkové IQ (všeobecný – g faktor) a IQ jednotlivých subtestů (specifické faktory), ale i skóre ze čtyř širších oblastí: Verbální myšlení, Abstraktně-vizuální myšlení, Kvantitativní myšlení a Krátkodobá paměť. Úkoly v subtestech jsou uspořádány podle obtížnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postiženíPomáhá odlišit mentálně retardované od žáků se specifickými poruchami v učení, umožňuje psychologovi a učiteli porozumět příčinám těžkostí konkrétního žáka v učení, pomáhá identifikovat nadané žáky.

TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

TESTY A ZKOUŠKY ŘEČI, JAZYKA, FONOLOGIE A SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ZKOUŠKA SLUCHOVÉ DIFERENCIACE WM
(Wepman, 1960, in Matějček, H+H, 1993)
Věkové určení: od 5 let, u školáků starších 8 let při podezření na SPU
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: několik minut
Aktuálnost nástroje: nestandardizovaný nástroj, využívá se kvalitativního či klinického přístupu k hodnocení.
Popis testu: Slouží k posouzení schopností sluchově rozlišovat zvuky mluvené řeči.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: jako součást testové baterie v poradenské a klinické praxi, při diagnostice SPU.

ZKOUŠKA SLUCHOVÉ ANALÝZY A SYNTÉZY
(Moseley, česká modifikace Matějček, 1976, in Matějček, H+H, 1993)
Věkové určení: od 5 let, u školáků starších 8 let při podezření na nějakou percepční poruchu
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 10 minut
Aktuálnost nástroje: nestandardizovaný nástroj, využívá se kvalitativního či klinického přístupu k hodnocení.
Popis testu: Určený k hodnocení úrovně schopnosti rozkládat slova na hlásky a naopak, z hlásek skládat slova.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Určený k diagnostice poruch čtení a psaní.

MOTORICKÉ SCHOPNOSTI, HRUBÁ A JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA A VIZUOMOTORIKA

ZKOUŠKA LATERALITY
(Matějček, Žlab, Psychodiagnostika, T-116)
Věkové určení: od předškolního věku, též pro dospělé
Administrace: speciální pedagog, psycholog
Čas potřebný k administraci: 15 min.; vyhodnocení a interpretace 3. min.
Aktuálnost nástroje: nevyhodnocuje se na základě statistické normy, ale zařazením probanda na pravo-levé kontinuum; je dobré volit moderní a aktuální pomůcky pro realizaci zkoušky
Popis testu: Zkouška je zaměřena na zjišťování laterální preference a dominance horních i dolních končetin, oka a ucha. Užívá se zejména v předškolním věku.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Využívá se i k posouzení školní zralosti, při podezření na SPU, ale i pro posouzení funkčního stavu u dětí s různým neurologickým postižení (např. DMO). Možno použít i u ostatních typů postižení s přihlédnutím k jejich specifikům.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

KRESBA POSTAVY
(M. Vágnerová, Psychodiagnostika, T-76)
Věkové určení: 3,5–11 let
Administrace: speciální pedagog pouze oblast a); psycholog – všechny oblasti, přičemž oblasti b) a c) jsou pouze v pravomoci psychologa; spolupráce speciálního pedagoga a psycholog je vhodná.
Čas potřebný k administraci: 15 min.; vyhodnocení a interpretace 15 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný
Popis testu: Tento test nahradil v nabídce Psychodiagnostiky Test kresby lidské postavy (Z. Matějček, M. Vágnerová, 1974, jehož normy byly již zpochybňovány). Slouží k diagnostice mentálních a osobnostních charakteristik dítěte. Kresba vypovídá o jeho duševním stavu, zejména o následujících oblastech: a) úroveň dílčích schopností zrakového vnímání, představivosti, paměti, jemné motoriky a senzomotoriky; b) úroveň dosažených rozumových schopností; c) některé osobnostní charakteristiky jedince.
Diagnostika oblastí b) a c) by měla být v kompetenci psychologa, nikoli speciálního pedagoga.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: V manuálu jsou uvedeny i specifické rysy kreseb dětí s různými typy postižení (mentální, sluchové, zrakové postižení, DMO, SPU atd.).
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

HODNOCENÍ POZORNOSTI

ČÍSELNÝ ČTVEREC
(J. Jirásek, Psychodiagnostika, T-3)
Věkové určení: 8–15 let
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 10 min., vyhodnocení a interpretace 4 min.
Aktuálnost nástroje: byl standardizován, normy jsou již zpochybňovány.
Popis testu: Zjišťuje úroveň přijímání a zpracování informací, pohotovost dítěte a je vhodný také pro diagnostiku pozornosti a rozsahu zorného pole. Umožňuje objektivizovat potíže s koncentrací a stanovit míru jejich podílu na školním neúspěchu.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Test určen zejména k diferenciální diagnostice dětí s neurologickým onemocněním či postižením CNS, se syndromem ADHD/ADD, epilepsií apod.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

TEST CESTY – TRAIL MAKING TEST II. VYDÁNÍ
(R. Reitan, D. Wolfsonová, autor české úpravy: m. Preiss, J. Preiss, Psychodiagnostika, T-41)
Věkové určení: od 8 let – dospělost
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 5 min., administrace a interpretace: 5 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný, normy pro českou populaci.
Popis testu: Vhodná pro posouzení psychomotorického tempa, zrakové percepce, vizuomotorické koordinace a pozornosti. Jedná se o orientační neuropsychologickou zkoušku, která má screeningový charakter, jejíž výsledek ukazuje na celkovou výkonnost mozku. Jedná se o nástroj citlivě poukazující na poškození mozku a některých kognitivních funkcí. Od probanda vyžaduje širokou škálu schopností: rozlišování písmen a čísel, flexibilitu, zrakové vyhledávání a motorické schopnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Je třeba pamatovat, že test je citlivý na momentální stav a rozpoložení probanda: na hladinu úzkosti, stres, náladu, stav vědomí i podávání léků.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

TEST POZORNOSTI d2
(R. Brickenkamp, E. Zillmer, autor české úpravy: K. Balcar, Testcentrum HOGREFE, 2000)
Věkové určení: 9–59 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: asi 8 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný, normy pro obě pohlaví
Popis testu: Test měří tempo výkonu, pečlivost práce, rozlišování podobných vizuálních detailů. Umožňuje hodnocení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace. Patří mezi jedny z nejčastěji užívaných testů v Německu pro svou rychlou administraci, vysokou validitu a reliabilitu.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Využitelný i pro oblast kariérového poradenství.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD
NÚV, divize IPPP nabízí kurz věnovaný tomuto testu a diagnostice pozornosti obecně (Kurz: Test pozornosti d2).

HODNOCENÍ PAMĚTI

REY-OSTERRIETHOVA KOMPLEXNÍ FIGURA
(Košč, Novák, Psychodiagnostika, T-65, 1997)
Věkové určení: 5,6–17, 5 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 10–15 minut
Aktuálnost nástroje: test je standardizován pro českou populaci, má k dispozici přesné instrukce, aktuální normy.
Popis testu: Patří mezi testy neverbální paměti, hodnotí vizuální percepci, senzomotorické dovednosti, pozornost a paměť. Posuzuje úroveň vnímání a zapamatování různých detailů i jejich prostorových vztahů. Vhodné využití při diferenciální diagnostice dysgrafie, užívá se také při diagnostice vývojových dyskalkulií.

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ
(Preiss, Psychodiagnostika, 1998, T-95)
Věkové určení: 9–14 let, dospělá populace
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: cca 10 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný pro českou populaci, přesné instrukce, aktuální normy
Popis testu: Test měří kapacitu dlouhodobé i krátkodobé verbální paměti, křivku učení, postihuje poruchy představ a poruchy vybavování.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: V příručce lze nalézt celou řadu výsledků různých diagnostických skupin u americké i české populace.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.


BENTONŮV VIZUÁLNÍ RETENČNÍ TEST BVRT
(L. Benton, autor české úpravy: M. Preiss, Testcentrum HOGREFE, 2000)
Věkové určení: 7 let – dospělost
Administrace: psycholog; nutnost zácviku v používání tohoto testu
Čas potřebný k administraci: 5–10 min.
Aktuálnost nástroje: verze amerického testu z roku 1992 upravená pro české podmínky
Popis testu: Diagnostikuje poruchy vizuální pozornosti a retence paměti. Skládá se ze tří sérií, z nichž každá obsahuje 10 podnětových karet. Karta se vždy krátce ukáže probandovi, který má za úkol okamžitě po expozici nebo po krátké pauze obrázek nakreslit. Je možné zkrátit dobu expozice, nebo může proband místo překreslování vybrat kartu identickou s tou exponovanou. Tímto lze testovat paměť bez komponenty kreslení.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Je třeba zohlednit úzký vztah testu k vizuální percepci. U dětí s omezenou hybností či potížemi v kresebném projevu je vhodné zvolit variantu, kdy proband vybírá identickou kartu.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

DIAGNOSTIKA PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

DĚTSKÝ SKRÍNINK
(P. Kline, C. Graham, A. King, J. Wringley, autor české úpravy: Š. Portešová,   Psychodiagnostika, T-100)
Věkové určení: 6–9 let, žáci v prvních letech školní docházky
Administrace: speciální pedagog, psycholog i učitelé
Čas potřebný k administraci: bez časového omezení
Popis testu: Zaměření tohoto nástroje je široce koncipováno. Umožňuje identifikovat děti s rizikem vzniku a rozvoje poruch učení, ale i děti ohrožené sociálními, výchovnými i emocionálními problémy. Umožňuje přesnou diagnostiku a určení problematických oblastí. Nadto poskytuje i návrh učebních programů umožňujících překonání těchto problémů.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: screeningová metoda
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

BATERIA DIAGNOSTICKÝCH TESTŮ GRAMOTNOSTNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO ŽÁKY 2. AŽ 5. ROČNÍKŮ ZŠ
(Caravolas, Volín, IPPP ČR, 2005)
Věkové určení: 2–5. ročník
Administrace: speciální pedagog
Aktuálnost nástroje: test je standardizován pro českou populaci, má k dispozici přesné instrukce, aktuální normy.
Popis testu: Test je zaměřen na gramotnostní dovednosti, jeho součásti jsou i subtesty zaměřené na fonematické povědomí.

NEUROPSYCHOLOGICKÁ BATERIE TESTŮ KE ZPRACOVÁNÍ ČÍSEL A POČÍTÁNÍ U DĚTÍ – ZAREKI
(M. Aster, M. Weinholdová, autor české úpravy: l. Maršálová, Psychodiagnostika, T-111)
Věkové určení: 7–11 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: čas pro probanda bez omezení; vyhodnocení a interpretace 15–30 min.
Popis testu: Kvalitativně i kvantitativně umožňuje analyzovat podstatné aspekty zpracovávání čísel a počítání u žáků ZŠ. Naznačuje též diferencované možnosti nápravy v oblasti vyučování a terapie. Baterie ZAREKI obsahuje 11 subtestů a vyvinuta za podpory Evropské komise v rámci klinicko-neuropsychologického výzkumného projektu BIOMED.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

REVERZNÍ TEST
(Edfeldt, česká úprava Malotínová, Psychodiagnostika, T-1, 1968)
Věkové určení: od 5 do 8 let
Administrace: psycholog, speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 15 minut
Aktuálnost nástroje: zahraniční normy, podnětný pro diagnostiku žáků se SVP, doporučována bývá restandardizace.
Popis testu: Reverzní test je určený ke zjišťování zralosti pro výuku čtení před vstupem do 1. třídy základní školy. Připravenost dítěte osvojit si čtení se zjišťuje na základě měření intenzity reverzní tendence. Pomocí tohoto testu lze zjistit úroveň zralosti zrakového vnímání dítěte, jeho schopnost diferencovat obrácené a otočené tvary, tzn. rozlišovat polohu nahoře-dole a vpravo-vlevo a drobné tvarové rozdíly detailů obrazce.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Je vhodné ho použít jako součást testové baterie, může být užitečný pro posouzení školní zralosti, pro diferenciální diagnostiku specifických poruch učení a pro vyšetření dětí s ADHD syndromem, event.  s jinými neurologickými obtížemi.

ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOST A SPECIFICKÉ ASIMILACE
(in Matějček, Dyslexie – specifické poruchy čtení. Jinočany, H+H, 1993)
Administrace: speciální pedagog
Věkové určení: předškolní a školní věk
Aktuálnost nástroje: nestandardizovaný nástroj, využívá se kvalitativního či klinického přístupu.
Popis testu: Test zjišťuje obratnost mluvidel při vyslovování koartikulačně náročných slov.

TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ
(Švancarová, Kucharská, 2001)
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci:
Aktuálnost nástroje: normy vznikly na základě dlouhodobé standardizace a jsou určeny pro období vstupu do 1. třídy.
Popis testu: cca 70 % testu se vztahuje k oblasti řečově – fonologické.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Cílem testu je umožnit včasnou depistáž dětí, u kterých se mohou vyskytnout problémy ve čtení a psaní, ať už souvisí s různými vlivy a nastavit cílená opatření pro práci s dítětem.

DEFICITY DÍLČÍCH FUNKCÍ
(B. Šindelář, autor české úpravy: V. Pokorná, Psychodiagnostika, 2007, T-254)
Věkové určení: od pololetí 1. třídy
Administrace: psycholog, ale i speciální pedagog aj. – zejména v naplňování intervenčních postupů
Čas potřebný k administraci: 10 min.
Aktuálnost nástroje: aktuální nástroj; využívá kvalitativní vyhodnocení
Popis testu: Tento diagnostický nástroj postihuje úroveň percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku a slouží pro porovnání jednotlivých oblastí vývoje. Diagnostika Deficity dílčích funkcí umožňuje určit úroveň základních funkcí zúčastňujících se na procesech vnímání, myšlení, paměti, pozornosti a odhalit konkrétní deficity, které způsobují selhávání v široké oblasti školních a sociálních situací. Kromě svého diagnostického přínosu nabízí metoda Deficity dílčích funkcí rozsáhlý a systematicky sestavený nápravný a tréninkový program. S jeho pomocí jsou rozvíjeny funkce, které byly diagnostikovány.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

ZKOUŠKA PSANÍ A PRAVOPISU
(Z. Matějček, H+H, 1993)
Věkové určení: mladší školní věk
Administrace: speciální pedagog
Aktuálnost nástroje: nástroj využívající kvalitativní způsob vyhodnocení
Popis testu: Hodnotí tvar a velikost písma, jistotu tahů, tlak vyvíjený na podložku, dodržování směru a sklonu písma, kvalitu čar a způsob spojování písmen.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Vhodný zejména pro diagnostiku dysgrafie a dysortografie a dětí s ostatními SVP.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI

MATEMATICKÉ PŘEDPOKLADY DĚTÍ V MLADŠM ŠKOLNÍM VĚKU
(J. Novák, Psychodiagnostika, T-174, test je připravován k vydání)
Věkové určení: mladší školní věk
Administrace: psycholog, speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 40 min.
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Tato metoda se zaměřuje zejména na posouzení skladby vloh pro matematiku, orientuje se zejména na jejich kvalitativní analýzu (umožňuje zohlednit míru potřebné dopomoci probandovi aj.) na základě vymezených kritérií pro jednotlivé oblasti. Cílem této metody je zhodnocení percepčních a kognitivních předpokladů pro rozvoj matematických dovedností: zejména předpokladů vizuálně percepčních, verbálních, dále oblastí numerických a matematického úsudku. Tento nástroj vychází z dříve publikovaných testových pomůcek k diagnostice matematických schopností dětí (1997). V nové verzi jsou vynechány testové úlohy a je přepracována struktura metody. Metoda je obohacena o komplexní systematický program nápravy, na jehož základě je možno podněcovat málo rozvinuté oblasti matematických předpokladů, která má podobu podrobné metodické příručky zaměřené na rozvíjení základních početních dovedností dětí. Určený je zejména pro pedagogickou a rodičovskou veřejnost a je dostupný v samostatné publikaci včetně souboru potřebných pomůcek a pracovních listů.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Zejména je vhodná pro děti, u nichž je pozorován rozvoj obtíží ve výuce matematiky. Tento nástroj spolu s Kalkuliemi a Percepčně numerickými testy (vše v nabídce Psychodiagnostiky) tvoří ucelený komplet nástrojů pro diagnostiku matematických předpokladů, schopností a dovedností.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

PERCEPČNĚ NUMERICKÝ TEST – forma A
(J. Novák, Psychodiagnostika T-241)
Věkové určení: 7–11 let
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Aktuálnost nástroje: V testové příručce jsou uvedeny validizační studie pro tento nástroj realizované na stratifikovaném výběru 1606 dětí v ČR v letech 1998–1999.
Popis testu: Slouží k diagnostice dílčích matematických schopností a umožňuje kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení. Percepčně numerický test – forma A je určen pro děti mladšího školního věku, u nichž lze pozorovat rozvoj obtíží v oblasti matematiky. Test vychází ze standardního rozmístění jednoho sta kroužků do rastru, známého jako Roseho „tabulka stovek“. Rastr je však tvořen tečkami modré a zelené barvy podle různých symetrií. To dovoluje probandovi využít při jejich celkovém zjišťování také početní operace, a tudíž není veden k nutnosti odpočítávat barevné kruhy po jedné. Výsledky testování se převádí na standardní hodnoty a poté na vážené skóry MQ, které jsou vyjádřeny pomocí intervalů spolehlivosti a zpracovány jako percentilové normy.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Lze jej využít i skupinově pro screening.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

PERCEPČNĚ NUMERICKÝ TEST – forma B
(J. Novák, Psychodiagnostika T-242)
Věkové určení: 12–16 let
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 25 min.
Aktuálnost nástroje: Standardizována pro českou populaci v letech 2000–2001. Součástí testové příručky jsou validizační studie a výstupy z oblasti matematicko-statistické analýzy dat, která se uskutečnila na stratifikovaném výběru 2016 respondentů z ČR.
Popis testu: Percepčně numerický test – forma B je určen pro děti staršího školního věku, u kterých pozorujeme rozvoj obtíží v matematice, či jejich dříve se vyskytnuvší potíže přetrvávají. Test vychází z podobného rastru obsahujícího barevné tečky jako Percepčně numerický test – forma A, ale je náročnější analogicky věku. Také je při jeho řešení více preferována v kontextu se strukturou matematických schopností vývojově vyšší, symbolická rovina ve formě vepsaných číslic do plochy některých barevných kruhů pravidelně rozmístěných. Tím je prakticky znemožněno dosažení adekvátního výkonu v testu pouze mechanickým sčítáním. Náročnost testu má progresivní charakter s cílem zajistit dostatečně širokou škálu diferenciace sledovaných matematických schopností.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU

BAREVNÁ KALKULIE
(J. Novák, Psychodiagnostika, 2001, T-248 – v současnosti není v nabídce)
Věkové určení: 7–11 let
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný, normy pro českou populaci; umožňuje i kvalitativní vyhodnocení.
Popis testu: Barevná kalkulie slouží k parciální diagnostice matematických schopností dětí, ideálně jako součást testové baterie Vyšetření matematických schopností u dětí. Barevná kalkulie umožňuje kvalitativní i kvantitativní analýzu výsledků. Test vzhledem k věku probandů a předpokládaným obtížím v matematice není koncipován pro početní operace s čísly, které v podstatné míře spočívají na již získaných dovednostech a vědomostech. V testu je preferována především přirozená tendence zjišťování celkového počtu prvků, tedy teček dvou odlišných barev. Hodnoty výsledků šetření (matematického kvocientu) jsou vyjádřeny pomocí intervalů spolehlivosti, dále jsou zpracovány i jako percentilové normy. V příručce k testu jsou uvedeny též interpretační teze k diagnostickým nálezům.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Je možné ji využít při skupinové administraci pro screening. Určen pro děti mladšího školního věku s podezřením na rozvíjející se obtíže v matematice či SPU.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU

260 CVIČENÍ PRO DĚTI RANÉHO VĚKU: SOUBOR CVIČENÍ PRO DĚTI S NEROVNOMĚRNÝM VÝVOJEM A PRO DĚTI HANDICAPOVANÉ
(Strassmeier, Portál, 1996)
Administrace: speciální pedagog
Aktuálnost nástroje: aktuální, kriteriální vyhodnocování
Popis testu: Jedná se o soubor vývojových škál zaměřených na sociální chování, návyky, myšlení, řeč, hrubou a jemnou motoriku. Tento nástroj obsahuje i soubor cvičení pro nápravu těchto oblastí.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Vhodný zejména pro děti s nerovnoměrným vývojem.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA SPU

DIAGNOSTIKA VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ I. VYDÁNÍ
(J. Novák, Psychodiagnostika, 1994, T-238; v současnosti již není v nabídce)
Věkové určení: 8–13 let od pololetí 1. třídy
Administrace: psycholog nebo speciální pedagog se zaměřením na problematiku SPU a pracující v týmu s psychologem; test je nutné používat v návaznosti na psychologické vyšetření.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný; zejména kvalitativní vyhodnocení; některé subtesty mají vytvořené normy, které jsou spíše než statistické kriteriální.
Popis testu: Umožňuje diferenciální diagnostiku vývojových poruch učení v českém jazyce a definovat studijní předpoklady. Vyhodnocení je postaveno zejména na kvalitativním přístupu.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Zejména pro SPU – dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyspraxii či jejich případnou kombinaci.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU

DIAGNOSTIKA VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ II. VYDÁNÍ
(J. Novák, Psychodiagnostika, 1997, T-239)
Věkové určení: 7–15 let
Administrace: psycholog nebo speciální pedagog se zaměřením na problematiku SPU a pracující v týmu s psychologem; test je nutné používat v návaznosti na psychologické vyšetření
Čas potřebný k administraci: 50–65 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný; umožňuje i kvalitativní vyhodnocení
Popis testu: Jedná se o přepracované vydání Diagnostiky vývojových poruch učení I. vydání, T-238. Tento test je určen pro parciální posuzování struktury a úrovně jazykových schopností dětí, u kterých byly zjištěny obtíže s nabýváním, rozvojem i užíváním čtenářských a písařských pravopisných schopností a dovedností. Diagnostika vývojových poruch učení II. je pojata jako strukturální vícedimenzionální test. Tento nástroj je složen ze standardizovaných testů a zkoušek a umožňuje kvantitativní i kvalitativní interpretaci dat. Ve vyhodnocování (např. standardizovaných diktátech v oblasti Písemný projev) je užito percentilového přepočtu s normami.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

PSYCHOPATOLOGIE

ŠKÁLA ZJEVNÉ ÚZKOSTI PRO DĚTI CMAS
(A. Castaneda, B. R. McCandless, D. S. Palermo, autor české úpravy: J. Fischer, Š. Gjuričová, Psychodiagnostika, T-112)
Věkové určení: 9–14 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 12 min., vyhodnocení a interpretace 3 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný, obsahuje normy a korelační studie.
Popis testu: Pomocí škály CMAS (Children´s manifest anxiety scale) se zaměřuje na zjištění predispozice, relativně stabilního sklonu k úzkosti u dětí v rozmezí 9–14 let. Nástroj je tvořen 42 položkami, které určují anxiozitu dítěte a 11 položkami tzv. lži škály. Připojený manuál prezentuje normy získané na vzorku 1666 dětí a také korelační studie, které umožňují examinátorovi interpretaci zjištěných údajů jako takových a jejich vztahu k dalším proměnným (např. školní úspěšnosti dítěte). Standardizační studie potvrdily uspokojivost v kritériu validity i reliability této metody.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení:
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na užívání Škály zjevné úzkosti pro děti (Kurz: Škála zjevné úzkosti pro děti, CMAS).

SEBEPOSUZOVACÍ ŠKÁLA DĚTSKÉ DEPRESIVITY CDI
(M. Kovacs, autor české úpravy: M. Preiss, Psychodiagnostika, T-94)
Věkové určení: 7–17 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: cca 15 min.; zkrácená verze cca 5 min
Aktuálnost nástroje: standardizovaný
Popis testu: Jedná se o první standardizovanou sebeposuzovací škálu zaměřenou na zjišťování depresivity u dětí. Vychází ze sebeposuzovací (Becková) škály pro dospělou populaci. Standardní verze CDI obsahuje 27 položek, zkrácená pak obsahuje 10 položek. Tento nástroj umožňuje posouzení nálad na základě pěti subškál, přičemž zjišťuje aktuální stav, nebo změnu stavu.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na užívání Sebeposuzovací škály dětské depresivity CDI (Kurz: Sebeposuzovací škála dětské depresivity CDI).

RODINNÉ ZÁZEMÍ A VZTAHY

TEST RODINNÉHO ZÁZEMÍ
(M. J. Herbert, autor české úpravy: Š. Portešová, Psychodiagnostika, T-101)
Věkové určení: předškolní věk – adolescence
Administrace: psycholog, speciální pedagog, ale i sociální pracovník či učitel
Čas potřebný k administraci: bez omezení
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Nástroj poskytne informace a zhodnocení kvality rodičovské, případně opatrovnické péče a také upozorní na případné s ní spojené problémy. Nástroj poskytuje odpověď na následující tři otázky: Jaké jsou problémy vzhledem k péči o dítě, jeho bezpečnost, chování a vývoj? Proč tyto problémy vznikly a proč přetrvávají? Jak je možné je zmírnit nebo odstranit a předejít jejich opakovanému výskytu? Test umožňuje i longitudinální sledování rodiny jakožto systému.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Diagnostika rodiny, zejména rodinných vztahů je důležitá pro posouzení možného pozitivního či naopak negativního vlivu prostředí na školní úspěšnost dítěte.

TEST RODINNÝCH VZTAHŮ
(E. Mádrová, Psychodiagnostika, T-210)
Věkové určení: 3–14 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 20–30 min; vyhodnocení a interpretace cca 20 min.
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Jedná se o semiprojektivní test. Autorka testu vyšla z metodiky J. E. Anthonyho a E. Beneové, test se zaměřuje na zjišťování kladných a záporných postojů vůči dítěti u jednotlivých členů rodiny a postojů dítěte vůči nim. Test postihuje konstelaci citových vazeb uvnitř rodiny z pohledu, vnímání a cítění dítěte.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na práci s Testem rodinných vztahů a na diagnostiku rodiny obecně (Kurz: Diagnostika rodiny).

TEST RODINNÉHO SYSTÉMU – FAST
(T. M. Gehring, autor české úpravy: I. Sobotková, Testcentrum, 2005)
Věkové určení: děti od 6 let, adolescenti, dospělá populace
Administrace: psycholog; je třeba zácvik ve využívání nástroje
Čas potřebný k administraci: 5–10 min. u individuální administrace; 10–30 min. u administrace skupinové
Aktuálnost nástroje: Test je možné vyhodnotit kvalitativně i kvantitativně. Nabízí možnost porovnání získaných výsledků s výstupy několika realizovaných studií.
Popis testu: Teoretickým východiskem Testu rodinného systému je strukturální teorie rodinných systémů. Test umožňuje zachytit a popsat rodinné vztahy ve třech typech situací: a) typická situace, b) ideální situace, c) konfliktní situace. Diagnostický nástroj FAST se zaměřuje zejména na to, jak členové rodiny vnímají kohezi a hierarchii v rodině, tedy oblasti, které do značné míry ovlivňují vztahy v rodině. Test rodinného systému umožňuje rovněž postihnout rozdíly v percepci rodiny, určit hranice mezi generacemi atp. Rovněž skupinová administrace poskytne cenné informace – v jejím průběhu je mimo výše uvedeného možné hodnotit i interakci uvnitř rodiny.  Test je realizován pomocí šachovnice, schematických mužských a ženských figur a podstavce.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Nástroj je vhodný k zmapování rodinného systému, poznat způsoby a oblasti fungování rodiny. Tím umožňuje plánovat a realizovat intervenci v souladu s rodinným prostředím, případně se zaměřit na zlepšení rodinného prostředí a systému.

 

INFORMAČNÍ ZDROJE, DOPORUČENÁ LITERATURA:
Testcentrum HOGREFE, Praha; http://www.testcentrum.com/testy
KUCHARSKÁ, A., a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech, IPPP ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-86856-42-1
ZAPLETALOVÁ, J., a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách, IPPP ČR, Praha 2006, ISBN 80-86856-29-1

 


 

STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

TESTY INTELIGENCE

WISC-III
(Wechsler, česká úprava Krejčířová, Boschek, Dan, Testcentrum, 2002)
Věkové určení: 6–17 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 50–70 minut, při použití doplňkových subtestů ještě asi o 10–15 minut déle
Aktuálnost nástroje: Obsahuje národní normy, založené na reprezentativním standardizačním souboru.
Popis testu: Test využívá indexových skórů, které jsou založeny na faktorových analýzách testu. Diagnostika je založena na verbální a performační škále, které obsahují tyto subtesty: Verbální škála – Vědomosti, Podobnosti, Počty, Slovník, Porozumění, Opakování čísel; Performační škála – Doplňování obrázků, Kódování, Řazení obrázků, Kostky, Skládanky, Bludiště, Hledání symbolů.

Doporučené užití: Posouzení celkové úrovně rozumových schopností také pro komplexnější neuropsychologické analýzy výsledků zejména v diagnostice dětí s SPU. V diferenciální diagnostice SPU možnost využití tzv. ACID skóre (POKV).


NÚV, divize IPPP nabízí kurzy zaměřené na výcvik v práci s tímto nástrojem (Kurzy: Výcvik v práci s WISC-III, Vzdělávací aplikace WISC-III).

 

WOODCOCK – JOHNSON INTERNATIONAL EDITION
International Edition (WJ IE) (Riverside Publishing Company, 2001, 2007)
Věkové určení: 5–90 let
Administrace: psycholog
Aktuálnost nástroje: Test je standardizován pro českou populaci, má k dispozici přesné instrukce pro zadání i vyhodnocení testu i aktuální normy.
Popis testu: Sestává z deseti subtestů a umožňuje vedle vyjádření celkového intelektového skóre, vyjádření skóre verbálních schopností, schopnost myšlení a skóre kognitivní efektivnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Test je zaměřený na postižení a vyjádření silných a slabých stránek v struktuře kognitivních schopností. Velmi vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, s podněty pro následná intervenční opatření. Konkretizace analýzy profilu subtestů např. v Obligatorních diagnózách v pedagogicko-psychologických poradnách (Zapletalová a kol., 2006)
NÚV, divize IPPP nabízí kurzy zaměřené na výcvik a podporu administrátorů Woodcock-Johnson International Edition (Kurzy: Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Edition II – česky, Seminář pro uživatele testu kognitivních schopností Woodcock-Johnson International Edition, Seminář pro pokročilé uživatele testu kognitivních schopností Woodcock-Johnson International Edition).

 

IV. REVIZE S-B TESTU
(Thorndike, Hagenová, Satter, USA, 1986, české vydání Smékal, Psychodiagnostika, T-35, 1995)
Věkové určení: od 2 v praxi spíše od 3 let do dospělosti
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 45–60 minut, u zkrácených forem kratší dobu
Aktuálnost nástroje: Jedná se o materiál, který byl sice u nás vydán oficiálně, ale je s původními zahraničními normami, autoři by jej doporučovali ke standardizaci.
Popis testu: Test obsahuje 15 homogenních subtestů s položkami stoupající obtížnosti: Slovník, Paměť na korálky, Počty, Paměť na věty, Analýza vzorů, Chápání, Absurdnost, Paměť na čísla, Napodobování, Paměť na předměty, Matice, Číselné řady, Skládání a stříhání papíru, Verbální vztahy a Tvoření rovnic. Ze získaného skóre subtestu je možné vypočítat nejen celkové IQ (všeobecný – g faktor) a IQ jednotlivých subtestů (specifické faktory), ale i skóre ze čtyř širších oblastí: Verbální myšlení, Abstraktně-vizuální myšlení, Kvantitativní myšlení a Krátkodobá paměť. Úkoly v subtestech jsou uspořádány podle obtížnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Pomáhá odlišit mentálně retardované od žáků se specifickými poruchami v učení, umožňuje psychologovi a učiteli porozumět příčinám těžkostí konkrétního žáka v učení, pomáhá identifikovat nadané žáky.

TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

HODNOCENÍ POZORNOSTI

ČÍSELNÝ ČTVEREC
(J. Jirásek, Psychodiagnostika, T-3)
Věkové určení: 8–15 let
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 10 min., vyhodnocení a interpretace: 4 min.
Aktuálnost nástroje: Byl standardizován, normy jsou již zpochybňovány.
Popis testu: Zjišťuje úroveň přijímání a zpracování informací, pohotovost dítěte, a je vhodný také pro diagnostiku pozornosti a rozsahu zorného pole. Umožňuje objektivizovat potíže s koncentrací a stanovit míru jejich podílu na školním neúspěchu.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Test určen zejména k diferenciální diagnostice dětí s neurologickým onemocněním či postižením CNS, se syndromem ADHD/ADD, epilepsií apod.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

 

TEST CESTY – TRAIL MAKING TEST II. VYDÁNÍ
(R. Reitan, D. Wolfsonová, autor české úpravy: M. Preiss, J. Preiss, Psychodiagnostika, T-41)
Věkové určení: od 8 let – dospělost
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 5 min., administrace a interpretace: 5 min.
Aktuálnost nástroje: Standardizovaný, normy pro českou populaci
Popis testu: Vhodná pro posouzení psychomotorického tempa, zrakové percepce, vizuomotorické koordinace a pozornosti. Jedná se o orientační neuropsychologickou zkoušku, která má screeningový charakter, jejíž výsledek ukazuje na celkovou výkonnost mozku. Jedná se o nástroj citlivě poukazující na poškození mozku a některých kognitivních funkcí. Od probanda vyžaduje širokou škálu schopností: rozlišování písmen a čísel, flexibilitu, zrakové vyhledávání a motorické schopnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Je třeba pamatovat, že test je citlivý na momentální stav a rozpoložení probanda: na hladinu úzkosti, stres, náladu, stav vědomí i podávání léků.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

 

TEST POZORNOSTI d2
(R. Brickenkamp, E. Zillmer, autor české úpravy: K. Balcar, Testcentrum HOGREFE, 2000)
Věkové určení: 9–59 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: asi 8 min.
Aktuálnost nástroje: Standardizovaný, normy pro obě pohlaví.
Popis testu: Test měří tempo výkonu, pečlivost práce, rozlišování podobných vizuálních detailů. Umožňuje hodnocení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace. Patří mezi jedny z nejčastěji užívaných testů v Německu pro svou rychlou administraci, vysokou validitu a reliabilitu.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Využitelný i pro oblast kariérového poradenství.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz věnovaný tomuto testu a diagnostice pozornosti obecně (Kurz: Test pozornosti d2).

 

TEST KONCENTRACE POZORNOSTI
(M. Kučera, Psychodiagnostika, T- 52)
Věkové určení: dětská i dospělá populace
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 5 min.; vyhodnocení a interpretace 3 min.
Popis testu: Test koncentrace pozornosti je založen na principu korektury testu. Jeho výstupy hodnotí výkon pozornosti a percepčně-motorického tempa.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

 

BOURDONŮV TEST – BOPR
(J. Senka, J. Kuruc, M. Čečer (SR), Psychodiagnostika, T-78)
Věkové určení: od 11 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 30 min.; vyhodnocení a administrace 10 min.
Popis testu: Test je zaměřen na schopnost koncentrace. Zjišťuje i možnou míru zatížitelnosti monotónních činností. Vyhodnocením pracovní křivky, kterou test poskytne, je možné zjistit míru vlivu učení, únavy a osobnostních charakteristik klienta na jeho výkon. Test je tak vhodný i pro profesní a kariérní poradenství.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

HODNOCENÍ PAMĚTI

REY-OSTERRIETHOVA KOMPLEXNÍ FIGURA
(Košč, Novák, Psychodiagnostika, T-65, 1997)
Věkové určení: 5,6–17,5 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 10–15 minut
Aktuálnost nástroje: Test je standardizován pro českou populaci, má k dispozici přesné instrukce, aktuální normy.Popis testu: Patří mezi testy neverbální paměti, hodnotí vizuální percepci, senzomotorické dovednosti, pozornost a paměť. Posuzuje úroveň vnímání a zapamatování různých detailů i jejich prostorových vztahů. Vhodné využití při diferenciální diagnostice dysgrafie, užívá se také při diagnostice vývojových dyskalkulií.

 

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ
(Preiss, Psychodiagnostika, T-95, 1998)
Věkové určení: 9–14 let, dospělá populace
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: cca 10 min.
Aktuálnost nástroje: Standardizovaný pro českou populaci, přesné instrukce, aktuální normy
Popis testu: Test měří kapacitu dlouhodobé i krátkodobé verbální paměti, křivku učení, postihuje poruchy představ a poruchy vybavování.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: V příručce lze nalézt celou řadu výsledků různých diagnostických skupin u americké i české populace.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

 

BENTONŮV VIZUÁLNÍ RETENČNÍ TEST BVRT
(L. BENTON, autor české úpravy: M. Preiss, Testcentrum HOGREFE, 2000)
Věkové určení: 7 – let – dospělost
Administrace: psycholog; nutnost zácviku v používání tohoto testu
Čas potřebný k administraci: 5 – 10 min.
Aktuálnost nástroje: verze amerického testu z roku 1992 upravená pro české podmínky
Popis testu: Diagnostikuje poruchy vizuální pozornosti a retence paměti. Skládá se ze tří sérií, z nichž každá obsahuje 10 podnětových karet. Karta se vždy krátce ukáže probandovi, který má za úkol okamžitě po expozici, nebo po krátké pauze, obrázek nakreslit. Je možné zkrátit dobu expozice, nebo může proband místo překreslování vybrat kartu identickou s tou exponovanou. Tímto lze testovat paměť bez komponenty kreslení.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Je třeba zohlednit úzký vztah testu k vizuální percepci. U dětí s omezenou hybností či potížemi v kresebném projevu je vhodné zvolit variantu, kdy proband vybírá identickou kartu.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI

MATEMATICKÉ PŘEDPOKLADY DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
(J. Novák, Psychodiagnostika, T-174, test je připravován k vydání)
Věkové určení: mladší školní věk
Administrace: psycholog, speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 40 min.
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Tato metoda se zaměřuje zejména na posouzení skladby vloh pro matematiku, orientuje se zejména na jejich kvalitativní analýzu (umožňuje zohlednit míru potřebné dopomoci probandovi aj.) na základě vymezených kritérií pro jednotlivé oblasti. Cílem této metody je zhodnocení percepčních a kognitivních předpokladů pro rozvoj matematických dovedností: zejména předpokladů vizuálně percepčních, verbálních, dále oblastí numerických a matematického úsudku. Tento nástroj vychází z dříve publikovaných testových pomůcek k diagnostice matematických schopností dětí (1997). V nové verzi jsou vynechány testové úlohy a je přepracována struktura metody. Metoda je obohacena o komplexní systematický program nápravy, na jehož základě je možno podněcovat málo rozvinuté oblasti matematických předpokladů, která má podobu podrobné metodické příručky zaměřené na rozvíjení základních početních dovedností dětí. Určený je zejména pro pedagogickou a rodičovskou veřejnost a je dostupný v samostatné publikaci včetně souboru potřebných pomůcek a pracovních listů.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Zejména je vhodná pro děti, u nichž je pozorován rozvoj obtíží ve výuce matematiky. Tento nástroj spolu s Kalkuliemi a Percepčně numerickými testy (vše v nabídce Psychodiagnostiky) tvoří ucelený komplet nástrojů pro diagnostiku matematických předpokladů, schopností a dovedností.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

 

PERCEPČNĚ NUMERICKÝ TEST – forma A
(J. Novák, Psychodiagnostika T-241)
Věkové určení: 7–11 let
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Aktuálnost nástroje: V testové příručce jsou uvedeny validizační studie pro tento nástroj realizované na stratifikovaném výběru 1606 dětí v ČR v letech 1998–1999.
Popis testu: Slouží k diagnostice dílčích matematických schopností a umožňuje kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení. Percepčně numerický test – forma A je určen pro děti mladšího školního věku, u nichž lze pozorovat rozvoj obtíží v oblasti matematiky. Test vychází ze standardního rozmístění jednoho sta kroužků do rastru, známého jako Roseho „tabulka stovek“. Rastr je však tvořen tečkami modré a zelené barvy podle různých symetrií. To dovoluje probandovi využít při jejich celkovém zjišťování také početní operace, a tudíž není veden k nutnosti odpočítávat barevné kruhy po jedné. Výsledky testování se převádí na standardní hodnoty a poté na vážené skóry MQ, které jsou vyjádřeny pomocí intervalů spolehlivosti a zpracovány jako percentilové normy.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Lze jej využít i skupinově pro screening.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

 

PERCEPČNĚ NUMERICKÝ TEST – forma B
(J. Novák, Psychodiagnostika T-242)
Věkové určení: 12–16 let
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci: 25 min.
Aktuálnost nástroje: Standardizována pro českou populaci v letech 2000–2001. Součástí testové příručky jsou validizační studie a výstupy z oblasti matematicko-statistické analýzy dat, která se uskutečnila na stratifikovaném výběru 2016 respondentů z ČR.
Popis testu: Percepčně numerický test – forma B je určen pro děti staršího školního věku, u kterých pozorujeme rozvoj obtíží v matematice, či jejich dříve se vyskytnuvší potíže přetrvávají. Test vychází z podobného rastru obsahujícího barevné tečky jako Percepčně numerický test – forma A, ale je náročnější analogicky věku. Také je při jeho řešení více preferována v kontextu se strukturou matematických schopností vývojově vyšší, symbolická rovina ve formě vepsaných číslic do plochy některých barevných kruhů pravidelně rozmístěných. Tím je prakticky znemožněno dosažení adekvátního výkonu v testu pouze mechanickým sčítáním. Náročnost testu má progresivní charakter s cílem zajistit dostatečně širokou škálu diferenciace sledovaných matematických schopností.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA SPU

DIAGNOSTIKA VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ I. VYDÁNÍ
(J. Novák, Psychodiagnostika, T-238, 1994; v současnosti již není v nabídce)
Věkové určení: 8–13 let od pololetí 1. třídy
Administrace: psycholog nebo speciální pedagog se zaměřením na problematiku SPU a pracující v týmu s psychologem; test je nutné používat v návaznosti na psychologické vyšetření.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný; zejména kvalitativní vyhodnocení; některé subtesty mají vytvořené normy, které jsou spíše než statistické kriteriální.
Popis testu: Umožňuje diferenciální diagnostiku vývojových poruch učení v českém jazyce a definovat studijní předpoklady. Vyhodnocení je postaveno zejména na kvalitativním přístupu.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Zejména pro SPU – dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyspraxii či jejich případnou kombinaci.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.

 

DIAGNOSTIKA VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ II. VYDÁNÍ
(J. Novák, Psychodiagnostika, T-239, 1997)
Věkové určení: 7–15 let
Administrace: psycholog nebo speciální pedagog se zaměřením na problematiku SPU a pracující v týmu s psychologem; test je nutné používat v návaznosti na psychologické vyšetření.
Čas potřebný k administraci: 50–65 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný; umožňuje i kvalitativní vyhodnocení.
Popis testu: Jedná se o přepracované vydání Diagnostiky vývojových poruch učení I. vydání, T-238. Tento test je určen pro parciální posuzování struktury a úrovně jazykových schopností dětí, u kterých byly zjištěny obtíže s nabýváním, rozvojem i užíváním čtenářských a písařských pravopisných schopností a dovedností. Diagnostika vývojových poruch učení II. je pojata jako strukturální vícedimenzionální test. Tento nástroj je složen ze standardizovaných testů a zkoušek a umožňuje kvantitativní i kvalitativní interpretaci dat. Ve vyhodnocování (např. standardizovaných diktátech v oblasti Písemný projev) je užito percentilového přepočtu s normami.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD.

 

PSYCHOPATOLOGIE
ŠKÁLA ZJEVNÉ ÚZKOSTI PRO DĚTI CMAS
(A. Castaneda, B. R. McCandless, D. S. Palermo, autor české úpravy: J. Fischer, Š. Gjuričová, Psychodiagnostika, T-112)
Věkové určení: 9–14 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 12 min., vyhodnocení a interpretace 3 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný, obsahuje normy a korelační studie.
Popis testu: Pomocí škály CMAS (Children´s manifest anxiety scale) se zaměřuje na zjištění predispozice, relativně stabilního sklonu k úzkosti u dětí v rozmezí 9–14 let. Nástroj je tvořen 42 položkami, které určují anxiozitu dítěte a 11 položkami tzv. lži-škály. Připojený manuál prezentuje normy získané na vzorku 1666 dětí a také korelační studie, které umožňují examinátorovi interpretaci zjištěných údajů jako takových a jejich vztahu k dalším proměnným (např. školní úspěšnosti dítěte). Standardizační studie potvrdily uspokojivost v kritériu validity i reliability této metody.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na užívání Škály zjevné úzkosti pro děti (Kurz: Škála zjevné úzkosti pro děti CMAS).

 

SEBEPOSUZOVACÍ ŠKÁLA DĚTSKÉ DEPRESIVITY CDI
(M. Kovacs, autor české úpravy: M. Preiss, Psychodiagnostika, T-94)
Věkové určení: 7–17 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: cca 15 min.; zkrácená verze cca 5 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný
Popis testu: Jedná se o první standardizovanou sebeposuzovací škálu zaměřenou na zjišťování depresivity u dětí. Vychází ze sebeposuzovací (Becková) škály pro dospělou populaci. Standardní verze CDI obsahuje 27 položek, zkrácená pak obsahuje 10 položek. Tento nástroj umožňuje posouzení nálad na základě pěti subškál, přičemž zjišťuje aktuální stav, nebo změnu stavu.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na užívání Sebeposuzovací škály dětské depresivity CDI (Kurz: Sebeposuzovací škála dětské depresivity CDI).

RODINNÉ ZÁZEMÍ A VZTAHY

TEST RODINNÉHO ZÁZEMÍ
(M. J. Herbert, autor české úpravy: Š. Portešová, Psychodiagnostika, T-101)
Věkové určení: předškolní věk – adolescence
Administrace: psycholog, speciální pedagog, ale i sociální pracovník či učitel
Čas potřebný k administraci: bez omezení
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Nástroj poskytne informace a zhodnocení kvality rodičovské, případně opatrovnické péče a také upozorní na případné s ní spojené problémy. Nástroj poskytuje odpověď na následující tři otázky: Jaké jsou problémy vzhledem k péči o dítě, jeho bezpečnost, chování a vývoj? Proč tyto problémy vznikly a proč přetrvávají? Jak je možné je zmírnit nebo odstranit a předejít jejich opakovanému výskytu? Test umožňuje i longitudinální sledování rodiny jakožto systému.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Diagnostika rodiny, zejména rodinných vztahů je důležitá pro posouzení možného pozitivního či naopak negativního vlivu prostředí na školní úspěšnost dítěte.

 

TEST RODINNÝCH VZTAHŮ
(E. Mádrová, Psychodiagnostika, T-210)
Věkové určení: 3–14 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 20–30 min; vyhodnocení a interpretace cca 20 min.
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Jedná se o semiprojektivní test. Autorka testu vyšla z metodiky J. E- Antonyho a E. Beneové, test se zaměřuje na zjišťování kladných a záporných postojů vůči dítěti u jednotlivých členů rodiny a postojů dítěte vůči nim. Test postihuje konstelaci citových vazeb uvnitř rodiny z pohledu, vnímání a cítění dítěte.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na práci s Testem rodinných vztahů a na diagnostiku rodiny obecně (Kurz: Diagnostika rodiny).

 

TEST RODINNÉHO SYSTÉMU – FAST
(T. M. Gehring, autor české úpravy: I. Sobotková, Testcentrum, 2005)
Věkové určení: děti od 6 let, adolescenti, dospělá populace
Administrace: psycholog; je třeba zácvik ve využívání nástroje
Čas potřebný k administraci: 5–10 min. u individuální administrace; 10–30 min. u administrace skupinové
Aktuálnost nástroje: Test je možné vyhodnotit kvalitativně i kvantitativně. Nabízí možnost porovnání získaných výsledků s výstupy několika realizovaných studií.
Popis testu: Teoretickým východiskem Testu rodinného systému je strukturální teorie rodinných systémů. Test umožňuje zachytit a popsat rodinné vztahy ve třech typech situací: a) typická situace, b) ideální situace, c) konfliktní situace. Diagnostický nástroj FAST se zaměřuje zejména na to, jak členové rodiny vnímají kohezi a hierarchii v rodině, tedy oblasti, které do značné míry ovlivňují vztahy v rodině. Test rodinného systému umožňuje rovněž postihnout rozdíly v percepci rodiny, určit hranice mezi generacemi atp. Rovněž skupinová administrace poskytne cenné informace – v jejím průběhu je, mimo výše uvedeného, možné hodnotit i interakci uvnitř rodiny.  Test je realizován pomocí šachovnice, schematických mužských a ženských figur a podstavce.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Nástroj je vhodný k zmapování rodinného systému, poznat způsoby a oblasti fungování rodiny. Tím umožňuje plánovat a realizovat intervenci v souladu s rodinným prostředím, případně se zaměřit na zlepšení rodinného prostředí a systému.

 

INFORMAČNÍ ZDROJE, DOPORUČENÁ LITERATURA:
Testcentrum HOGREFE, Praha; http://www.testcentrum.com/testy
KUCHARSKÁ, A., a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech, IPPP ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-86856-42-1
ZAPLETALOVÁ, J., a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách, IPPP ČR, Praha 2006, ISBN 80-86856-29-1

ADOLESCENCE A DOSPĚLOST

TESTY INTELIGENCE

WISC-III
(Wechsler, česká úprava Krejčířová, Boschek, Dan, Testcentrum, 2002)
Věkové určení: 6–17 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 50–70 minut, při použití doplňkových subtestů ještě asi o 10–15 minut déle.
Aktuálnost nástroje: obsahuje národní normy, založené na reprezentativním standardizačním souboru.
Popis testu: Test využívá indexových skórů, které jsou založeny na faktorových analýzách testu. Diagnostika je založena na verbální a performační škále, které obsahují tyto subtesty: Verbální škála – Vědomosti, Podobnosti, Počty, Slovník, Porozumění, Opakování čísel; Performační škála – Doplňování obrázků, Kódování, Řazení obrázků, Kostky, Skládanky, Bludiště, Hledání symbolů.
Doporučené užití: Posouzení celkové úrovně rozumových schopností také pro komplexnější neuropsychologické analýzy výsledků zejména v diagnostice dětí s SPU. V diferenciální diagnostice SPU možnost využití tzv. ACID skóre (POKV).
NÚV, divize IPPP nabízí kurzy zaměřené na výcvik v práci s tímto nástrojem (Kurzy: Výcvik v práci s WISC-III, Vzdělávací aplikace WISC-III).

 

WOODCOCK – JOHNSON INTERNATIONAL EDITION
International Edition (WJ IE) (Riverside Publishing Company, 2001, 2007)
Věkové určení: 5–90 let
Administrace: psycholog
Aktuálnost nástroje: test je standardizován pro českou populaci, má k dispozici přesné instrukce pro zadání i vyhodnocení testu i aktuální normy.
Popis testu: Sestává z deseti subtestů a umožňuje vedle vyjádření celkového intelektového skóre, vyjádření skóre verbálních schopností, schopnost myšlení a skóre kognitivní efektivnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Test je zaměřený na postižení a vyjádření silných a slabých stránek v struktuře kognitivních schopností. Velmi vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, s podněty pro následná intervenční opatření. Konkretizace analýzy profilu subtestů např. v Obligatorních diagnózách v pedagogicko-psychologických poradnách (Zapletalová a kol., 2006)
NÚV, divize IPPP nabízí kurzy zaměřené na výcvik a podporu administrátorů Woodcock-Johnson International Edition (Kurzy: Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Edition II – česky, Seminář pro uživatele testu kognitivních schopností Woodcock-Johnson International Edition, Seminář pro pokročilé uživatele testu kognitivních schopností Woodcock-Johnson International Edition).

 

WAIS-III
(česká úprava Dana Černochová, Petr Goldmann, Pavel Král, Tereza Soukupová, Václav Šnorek, Václav Havlůj (ed.), Testcentrum, 2010)
Věkové určení: 16–89 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 60–90 minut
Aktuálnost nástroje: Test obsahuje nové národní normy, založené na reprezentativním standardizačním souboru.
Popis testu: Výstupem jsou nejen tradiční IQ skóry (Celkový inteligenční kvocient, Verbální inteligenční kvocient a Performační inteligenční kvocient), ale také tzv. Indexové skóry (Verbální porozumění, Percepční uspořádání, Pracovní paměť a Rychlost zpracování informací).
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: pro celkové posouzení kognitivních schopností, vhodný zejména v případech přetrvávajících a závažných specifických obtíží v adolescenci, kde by užití testu inteligence postaveného na písemných instrukcích mohlo přinést zkreslení díky přetrvávajícím obtížím ve čtení (rychlost zpracování informací z textu, porozumění čtenému aj.)

 

IV. REVIZE S-B TESTU
(Thorndike, Hagenová, Satter, USA, 1986, české vydání Smékal, Psychodiagnostika, T-35, 1995)
Věkové určení: od 2 v praxi spíše od 3 let do dospělosti
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 45–60 minut, u zkrácených forem kratší dobu.
Aktuálnost nástroje: jedná se o materiál, který byl sice u nás vydán oficiálně, ale je s původními zahraničními normami, autoři by jej doporučovali ke standardizaci.
Popis testu: Test obsahuje 15 homogenních subtestů s položkami stoupající obtížnosti: Slovník, Paměť na korálky, Počty, Paměť na věty, Analýza vzorů, Chápání, Absurdnost, Paměť na čísla, Napodobování, Paměť na předměty, Matice, Číselné řady, Skládání a stříhání papíru, Verbální vztahy a Tvoření rovnic. Ze získaného skóre subtestu je možné vypočítat nejen celkové IQ (všeobecný – g faktor) a IQ jednotlivých subtestů (specifické faktory), ale i skóre ze čtyř širších oblastí: Verbální myšlení, Abstraktně-vizuální myšlení, Kvantitativní myšlení a Krátkodobá paměť. Úkoly v subtestech jsou uspořádány podle obtížnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Pomáhá odlišit mentálně retardované od žáků se specifickými poruchami v učení, umožňuje psychologovi a učiteli porozumět příčinám těžkostí konkrétního žáka v učení, pomáhá identifikovat nadané žáky.

 

IST – 2000 R
(Amthauer, Brocke, Liepmann, Beauducel, česká úprava Plzáková, Testcentrum, 2005)
Věkové určení: adolescence – dospělá populace
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 77–124 minut
Aktuálnost nástroje: má aktuální normy pro českou populaci
Popis testu: Je určen pro měření následujících poznávacích schopností: verbální inteligence, numerická inteligence, figurální inteligence, celková úroveň poznávacích schopností, paměť, znalosti (verbálně, numericky a figurálně kódované), krystalizovaná inteligence, fluidní inteligence.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Test slouží k vyšetření inteligence a srovnání výsledků s prospěchem ve škole. Pro žáky s přetrvávajícím a závažnými obtížemi ve čtení není příliš vhodný jako nástroj zjišťování inteligence, výsledky mohou být zkresleny touto skutečností.
TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

HODNOCENÍ POZORNOSTI

TEST CESTY - TRAIL MAKING TEST II. VYDÁNÍ
(R. Reitan, D. Wolfsonová, autor české úpravy: m. Preiss, J. Preiss, Psychodiagnostika, T-41)
Věkové určení: od 8 let – dospělost
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 5 min., administrace a interpretace: 5 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný, normy pro českou populaci
Popis testu: Vhodná pro posouzení psychomotorického tempa, zrakové percepce, vizuomotorické koordinace a pozornosti. Jedná se o orientační neuropsychologickou zkoušku, která má screeningový charakter, jejíž výsledek ukazuje na celkovou výkonnost mozku. Jedná se o nástroj citlivě poukazující na poškození mozku a některé kognitivní funkce. Od probanda vyžaduje širokou škálu schopností: rozlišování písmen a čísel, flexibilitu, zrakové vyhledávání a motorické schopnosti.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Je třeba pamatovat, že test je citlivý na momentální stav a rozpoložení probanda: na hladinu úzkosti, stres, náladu, stav vědomí i podávání léků.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

 

TEST POZORNOSTI d2
(R. Brickenkamp, E. Zillmer, autor české úpravy: K. Balcar, Testcentrum HOGREFE, 2000)
Věkové určení: 9–59 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: asi 8 min.
Aktuálnost nástroje: standardizovaný, normy pro obě pohlaví
Popis testu: Test měří tempo výkonu, pečlivost práce, rozlišování podobných vizuálních detailů. Umožňuje hodnocení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace. Patří mezi jedny z nejčastěji užívaných testů v Německu pro svou rychlou administraci, vysokou validitu a reliabilitu.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Využitelný i pro oblast kariérového poradenství.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD
NÚV, divize IPPP nabízí kurz věnovaný tomuto testu a diagnostice pozornosti obecně (Kurz: Test pozornosti d2).

 

TEST KONCENTRACE POZORNOSTI
(M. Kučera, Psychodiagnostika, T- 52)
Věkové určení: dětská i dospělá populace
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 5 min.; vyhodnocení a interpretace 3 min.
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Test koncentrace pozornosti je založen na principu korektury testu. Jeho výstupy hodnotí výkon pozornosti a percepčně-motorického tempa.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

 

BOURDONŮV TEST – BOPR
(J. Senka, J. Kuruc, M. Čečer (SR), Psychodiagnostika, T-78)
Věkové určení: od 11 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 30 min.; vyhodnocení a administrace 10 min.
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Test je zaměřen na schopnost koncentrace. Zjišťuje i možnou míru zatížitelnosti monotónní činností. Vyhodnocení pracovní křivky, kterou test poskytne, je možné zjistit míru vlivu učení, únavy a osobnostních charakteristik klienta na jeho výkon. Test je tak vhodný i pro profesní a kariérní poradenství.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

HODNOCENÍ PAMĚTI

REY-OSTERRIETHOVA KOMPLEXNÍ FIGURA
(Košč, Novák, Psychodiagnostika, T-65, 1997)
Věkové určení: 5,6–17,5 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: 10–15 minut
Aktuálnost nástroje: test je standardizován pro českou populaci, má k dispozici přesné instrukce, aktuální normy.
Popis testu: Patří mezi testy neverbální paměti, hodnotí vizuální percepci, senzomotorické dovednosti, pozornost a paměť. Posuzuje úroveň vnímání a zapamatování různých detailů i jejich prostorových vztahů. Vhodné využití při diferenciální diagnostice dysgrafie, užívá se také při diagnostice vývojových dyskalkulií.

 

BENTONŮV VIZUÁLNÍ RETENČNÍ TEST BVRT
(L. Benton, autor české úpravy: M. Preiss, Testcentrum HOGREFE, 2000)
Věkové určení: 7 let – dospělost
Administrace: psycholog; nutnost zácviku v používání tohoto testu
Čas potřebný k administraci: 5–10 min.
Aktuálnost nástroje: verze amerického testu z roku 1992 upravená pro české podmínky
Popis testu: Diagnostikuje poruchy vizuální pozornosti a retence paměti. Skládá se ze tří sérií, z nichž každá obsahuje 10 podnětových karet. Karta se vždy krátce ukáže probandovi, který má za úkol okamžitě po expozici, nebo po krátké pauze, obrázek nakreslit. Je možné zkrátit dobu expozice, nebo může proband místo překreslování vybrat kartu identickou s tou exponovanou. Tímto lze testovat paměť bez komponenty kreslení.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Je třeba zohlednit úzký vztah testu k vizuální percepci. U dětí s omezenou hybností či potížemi v kresebném projevu je vhodné zvolit variantu, kdy proband vybírá identickou kartu.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU, ADD/ADHD

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA SPU

DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ U ADOLESCENTŮ A DOSPĚLÝCH OSOB
(Cimlerová, Pokorná, Chalupová, IPPP ČR, 2007)
Věkové určení: adolescence a dospělost
Administrace: speciální pedagog
Čas potřebný k administraci:
Aktuálnost nástroje: standardizovaný; umožňuje normativní i klinické vyhodnocení
Popis testu: Diagnostická metodika je tvořena testy a zkouškami, které prověřují dovednosti v oblasti čtení a psaní. Využívá moderních diagnostických přístupů (čtení a psaní textu s významem i bez významu). Obsahuje i zkoušky zaměřené na hodnocení úrovně percepčních, prostorových a řečových/jazykových dovedností a funkcí.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Tento nástroj lze s velkou opatrností užívat i pro diagnostiku žáků nejvyšších ročníků ZŠ.
Vhodný pro diferenciální diagnostiku SPU.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na využívání tohoto nástroje a na diagnostiku SPU u adolescentů a dospělých obecně (Kurz: Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, Kasuistický seminář k diagnostice SPU u adolescentů a dospělých osob).

PSYCHOPATOLOGIE

SEBEPOSUZOVACÍ ŠKÁLA DĚTSKÉ DEPRESIVITY CDI
(M. Kovacs, autor české úpravy: M. Preiss, Psychodiagnostika, T-94)
Věkové určení: 7–17 let
Administrace: psycholog
Čas potřebný k administraci: cca 15 min.; zkrácená verze cca 5 min
Aktuálnost nástroje: standardizovaný
Popis testu: Jedná se o první standardizovanou sebeposuzovací škálu zaměřenou na zjišťování depresivity u dětí. Vychází ze sebeposuzovací (Becková) škály pro dospělou populaci. Standardní verze CDI obsahuje 27 položek, zkrácená pak obsahuje 10 položek. Tento nástroj umožňuje posouzení nálad na základě pěti subškál, přičemž zjišťuje aktuální stav, nebo změnu stavu.
NÚV, divize IPPP nabízí kurz zaměřený na užívání Sebeposuzovací škály dětské depresivity CDI (Kurz: Sebeposuzovací škála dětské depresivity CDI).

RODINNÉ ZÁZEMÍ A VZTAHY

TEST RODINNÉHO ZÁZEMÍ
(M. J. Herbert, autor české úpravy: Š. Portešová, Psychodiagnostika, T-101)
Věkové určení: předškolní věk – adolescence
Administrace: psycholog, speciální pedagog, ale i sociální pracovník či učitel
Čas potřebný k administraci: bez omezení
Aktuálnost nástroje:
Popis testu: Nástroj poskytne informace a zhodnocení kvality rodičovské, případně opatrovnické péče a také upozorní na případné s ní spojené problémy. Nástroj poskytuje odpověď na následující tři otázky: Jaké jsou problémy vzhledem k péči o dítě, jeho bezpečnost, chování a vývoj? Proč tyto problémy vznikly a proč přetrvávají? Jak je možné je zmírnit nebo odstranit a předejít jejich opakovanému výskytu? Test umožňuje i longitudinální sledování rodiny jakožto systému.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Diagnostika rodiny, zejména rodinných vztahů je důležitá pro posouzení možného pozitivního či naopak negativního vlivu prostředí na školní úspěšnost dítěte.

 

TEST RODINNÉHO SYSTÉMU – FAST
(T. M. Gehring, autor české úpravy: I. Sobotková, Testcentrum, 2005)
Věkové určení: děti od 6 let, adolescenti, dospělá populace
Administrace: psycholog; je třeba zácvik ve využívání nástroje
Čas potřebný k administraci: 5–10 min. u individuální administrace; 10–30 min. u administrace skupinové
Aktuálnost nástroje: Test je možné vyhodnotit kvalitativně i kvantitativně. Nabízí možnost porovnání získaných výsledků s výstupy několika realizovaných studií.
Popis testu: Teoretickým východiskem Testu rodinného systému je strukturální teorie rodinných systémů. Test umožňuje zachytit a popsat rodinné vztahy ve třech typech situací: a) typická situace, b) ideální situace, c) konfliktní situace. Diagnostický nástroj FAST se zaměřuje zejména na to, jak členové rodiny vnímají kohezi a hierarchii v rodině, tedy oblasti, které do značné míry ovlivňují vztahy v rodině. Test rodinného systému umožňuje rovněž postihnout rozdíly v percepci rodiny, určit hranice mezi generacemi atp. Rovněž skupinová administrace poskytne cenné informace – v jejím průběhu je mimo výše uvedeného možné hodnotit i interakci uvnitř rodiny. Test je realizován pomocí šachovnice, schematických mužských a ženských figur a podstavce.
Doporučené užití a specifika dle typu postižení: Nástroj je vhodný k zmapování rodinného systému, poznat způsoby a oblasti fungování rodiny. Tím umožňuje plánovat a realizovat intervenci v souladu s rodinným prostředím, případně se zaměřit na zlepšení rodinného prostředí a systému.
INFORMAČNÍ ZDROJE, DOPORUČENÁ LITERATURA:
Testcentrum HOGREFE, Praha; http://www.testcentrum.com/testy
KUCHARSKÁ, A., a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech, IPPP ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-86856-42-1
ZAPLETALOVÁ, J., a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách, IPPP ČR, Praha 2006, ISBN 80-86856-29-1