Tento web není aktualizován od roku 2012

esfffs

dis

 

DIS – Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt DIS – „Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (CZ.1.07/1.2.00/14.0122) je projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, realizátorem projektu je Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky.

Hlavním cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit nástroje pro psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a adolescentů. Tohoto cíle se přitom snaží dosáhnout standardizací, adaptací či tvorbou 10 diagnostických nástrojů z 8 oblastí. Mezi tyto diagnostické oblasti, pro které v současné době v ČR kvalitní nástroje chybějí, patří například diagnostika kognitivních schopností, vyhledávání nadaných děti, vyšetřování školní zralosti apod. Projekt DIS se tak snaží vycházet především z potřeb praxe a poskytnout tak odborníkům v terénu kvalitní nástroje, které jsou nezbytné pro jejich práci.

Webové stránky projektu: http://www.projektdis.cz/

Doba realizace: 2. 9. 2010 – 31. 8. 2013

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina: Hlavní cílovou skupinou jsou děti a žáci, a to zejména se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, z kulturně odlišného prostředí, ze sociálně znevýhodněných rodin, azylanti, děti a žáci, kteří vyrůstají v zařízeních náhradní výchovy, a děti a žáci kognitivně mimořádně nadaní.

Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol, školských poradenských zařízení, školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení preventivně výchovné péče, kteří s těmito žáky pracují. Pedagogové, psychologové a speciální pedagogové z těchto škol a školských zařízení se budou podílet na sběru dat při pilotních ověřeních a při standardizaci a projdou školním pro administrátory pro standardizaci jednotlivých testů.