Tento web není aktualizován od roku 2012

STANDARD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO VYŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉHO NADÁNÍ VE ŠKOLSKÉM

PORADENSKÉM ZAŘÍZENÍ

(Určeno pro odborné pracovníky PPP a SPC.)

lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová
počet hodin: 6
termín:

26. 10. 2011 (10.00–16.30 hod.)

uzávěrka přihlášek: 7. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1011A/2011

odborný garant: Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
obsah kurzu: Speciálně pedagogické vyšetření jako součást (vstupního) vyšetření mimořádného nadání v ŠPZ posuzuje úroveň percepčních funkcí, jež se podstatně promítají do čtení a psaní a významnou měrou tak poznamenávají celý vzdělávací proces. U mladších (předškolních) dětí je dále nutné porovnat úroveň percepce s jejich dovedností číst a psát. To napomáhá rozlišit, co si dítě osvojilo pod vlivem nácviku vedeném rodiči od spontánního rozvoje čtení a psaní na podkladě skutečné zralosti dítěte pro jejich osvojování. Pokud první fáze vyšetření mimořádného nadání výrazně akcelerovaný kognitivní vývoj (u předškolních dětí) nebo mimořádné kognitivní nadání prokáže, je speciálně pedagogické vyšetření dále doplněno o posouzení matematických schopností a dovedností.
Speciálně pedagogické vyšetření je rovněž důležité pro včasné podchycení mimořádně nadaných žáků s rizikem rozvoje specifických vývojových poruch učení a spolu s výsledky pedagogické diagnostiky (realizované školou a/nebo ŠPZ) poskytuje informace nezbytné pro zvážení případné akcelerace vzdělávání a pro sledování vývojového trendu.