Tento web není aktualizován od roku 2012

Mapování vzdělávacích potřeb IPPP 2010

Dané šetření bylo provedeno v rámci ESF projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (dále jen VYNSPI). Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu je tvorba a realizace modulárního systému vzdělávání pedagogických pracovníků v ÚV, OV v prevenci rizikového chování a jeho pilotní ověření. Výstupy z Mapování vzdělávacích potřeb tvoří součást podkladů pro tvorbu návrhů vzdělávacího systému a jeho realizaci (pilotáž). Hlavním záměrem bylo zjistit priority zájmu o vzdělávací témata v prevenci rizikového chování a aktuální provzdělanost respondentů (z hlediska úrovně vzdělání a absolvování kurzů, sebezkušenostních výcviků).

celý text ke stažení zde (pdf formát)