Tento web není aktualizován od roku 2012

Obsah zpravodaje číslo 58

Monotematické číslo Pedagogicko-psychologického poradenství č. 58 obsahuje výsledky analýzy diagnostických nástrojů užívaných ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko-psychologických poradnách a speciálně pedagogických centrech).
Cílem analýzy diagnostických nástrojů v PPP a SPC bylo zjistit, jaké diagnostické nástroje jsou v práci poraden a center nejčastěji zařazovány do baterií pro vyšetření dětí a žáků a pro které oblasti diagnostiky poradnám nástroje chybějí.

OBSAH

1. Úvod

2. Analýza výsledků šetření v pedagogicko-psychologických poradnách
2.1 Diagnostické nástroje nejčastěji užívané v PPP
    2.1.1 Testy obecných schopností – inteligence
    2.1.2 Testy a výkonové zkoušky speciálních schopností, znalostí a dovedností
    2.1.3 Dotazníky, objektivní a sebeposuzující škály
    2.1.4. Semiprojektivní testy a projektivní techniky
2.2 Stáří diagnostických nástrojů nejčastěji užívaných v PPP
2.3 Kategorie diagnostické práce, pro které PPP uvádějí nedostatek nástrojů   

3. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením ve SPC
3.1 Diagnostické nástroje nejčastěji využívané v SPC
3.2 Diagnostické nástroje, které nejvíce chybí v SPC

4. Porovnání PPP a SPC z hlediska užívání diagnostických nástrojů
5. Shrnutí, závěry a opatření, která z analýzy vyplývají

Příloha č. 1: Dotazník pro šetření diagnostických nástrojů užívaných v PPP

Příloha č. 2: Diagnostické nástroje užívané v PPP v třídění podle jednotlivých kategorií psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky

Příloha č. 3: Aktuální přehled využívaných diagnostických nástrojů a dalších materiálů v SPC v roce 2010

Příloha č. 4: Diagnostické nástroje užívané v SPC v třídění podle typu zdravotního postižení