Tento web není aktualizován od roku 2012

MOŽNOSTI EVALUACE DLOUHODOBÉHO INTERVENČNÍHO PROGRAMU V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová

Každý program, služba, která je realizována z veřejných prostředků, by měla být evaluována. Znamená to, že bychom měli průběžně ověřovat a hodnotit, zda se jedná o smysluplnou investici nejen v ekonomickém slova smyslu, nýbrž i z hlediska prospěchu pro klienty, objednavatele naší služby (děti, rodiče, školu) a v neposlední řadě i z pohledu našich profesionálních a lidských investic (zda vynaložené úsilí odpovídá efektu služby a jejímu ohodnocení).

Na počátku tohoto příspěvku bychom se rádi věnovali vymezení pojmu evaluace a jejím dělením, abychom následně popsali jednotlivé typy evaluace tak, jak mohou být využity pro zkvalitňování dlouhodobých intervenčních programů v PPP. Na závěr poskytneme příklad sumativní evaluace (evaluace výsledku, efektivity pro jednotlivé zúčastněné strany) kvantitativního charakteru, tak jak byla realizována v PPP na Praze 6. V jednom z následujících vydání časopisu Zpravodaj PPP nabídneme evaluaci téhož programu z pohledu kvalitativní metodologie. S konkrétním popisem modelu práce v PPP Praha 6 se můžete seznámit v rámci samostatného příspěvku. Více informací a prezentací k tématu naleznete na webových stránkách Institutu pedagogicko-psychologického poradenství www.ippp.cz, rubrika Vedení dlouhodobých intervenčních skupin v PPP.

celý text zde (PDF formát))

příloha k textu zde (PDF formát))