Tento web není aktualizován od roku 2012

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) se věnuje otázkám předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Dále se zabývá pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství. NÚV vznikl 1. 7. 2011 sloučením Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP). Ty nyní tvoří tři samostatné divize nástupnické organizace NÚV.

Divize IPPP soustřeďuje a zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, speciálně pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství včetně analýz a průzkumů, vydává metodické a informační materiály z této oblasti a nabízí vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V oblasti péče o nadané se podílí na tvorbě nástrojů k vyhledávání nadaných dětí a žáků, realizuje longitudinální výzkum nadaných žáků, metodicky vede pracovní skupiny psychologů a speciálních pedagogů - krajských koordinátorů péče o nadané a koordinuje činnost resortní pracovní skupiny MŠMT k péči o nadané děti a žáky včetně správy informačního bloku Nadání a nadaní na webových stránkách divize IPPP.

Divize NÚOV zprostředkovává informace z oblasti péče o nadané žáky středním odborným školám. Organizuje odborné soutěže žáků v grafických disciplínách (Státní těsnopisný ústav) a podporuje rozvoj ekonomických a podnikatelských dovedností žáků (Centrum fiktivních firem). Poskytuje individuální poradenství při výběru vzdělávání na středních a vyšších odborných školách (Centrum kariérového poradenství). Informace z oblasti péče o nadané divize NÚOV naleznete zde.

Divize VÚP odpovídá, kromě jiného, za tvorbu rámcových vzdělávacích programů pro oblast všeobecného vzdělávání. V rámci přípravy a revizí těchto dokumentů zajišťuje, aby v nich byla problematika vzdělávání mimořádně nadaných dětí a žáků zpracována způsobem, který je v souladu se souvisejícími právními předpisy a koncepčními dokumenty a zároveň se stavem poznání v této oblasti. Kromě toho poskytuje VÚP rozsáhlou metodickou podporu pedagogům všech typů škol prostřednictvím metodického portálu www.rvp.cz, který obsahuje přímé tématické vstupy pro vzdělávání nadaných. K řešení jednotlivých úkolů týkajících se vzdělávání nadaných je na VÚP ustavena pracovní skupina.