Tento web není aktualizován od roku 2012

Ukončené

Resortní projekt MŠMT č. 12 v kalendářním roce 2010
IPPP ČR
Dlouhodobé intervenční skupiny v PPP
Závěrečná zpráva z projektu

IPPP ČR – DLOUHODOBÉ INTERVENČNÍ SKUPINY V PPP - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU

Resortní projekt MŠMT č. 12 v kalendářním roce 2010

Odborný garant: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová

Zpracovali: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Mgr. Lucia Nováková, Ondřej Mýtina (zpracování dat)

Cílem projektu je zmapovat možnosti a skutečný stav v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti poskytování dlouhodobých terapeutických služeb. Speciálně se projekt zaměřuje na zmapování modelů skupinové terapie, které jsou v PPP po celé republice realizovány. Pilotní orientační mapování terénu prokázalo (na Poradenských dnech 2009), že PPP často skupinovou terapii pro žáky 1. a 2. stupně a studenty SŠ realizují, není však zřejmé, v jaké míře a jakých modelů terapie je využíváno. Projekt si klade za cíl zmapovat aktuální situaci, zorganizovat dvě setkání pro psychology a speciální pedagogy z PPP, kde by mohli sdílet své zkušenosti a dozvědět se o nových trendech ve skupinovém poradenství. Závěrem projektu by mělo být vytvoření manuálu dobré praxe vedení skupin v PPP.

celý text závěrečné zprávy z projektu zde (PDF formát)

RODIČOVSKÉ SKUPINY V PPP V PRAZE 6

PhDr. Kateřina Fidrhelová

Projekt rodičovských skupin je vázán na projekt skupin dětských a probíhá u nás již šestým rokem. Vychází z hypotézy, že chování dětí, které navštěvují z důvodů obtíží v chování dlouhodobou terapeutickou skupinu, se může snáze upravit, pokud na skupinu dochází i rodič. Vazba mezi rodičem a dítětem, která je tu zjevná a viditelná, se může ještě posílit. Rodič i dítě mohou objevit při společné práci, která je 1x za 4 týdny, nové dimenze vztahu, mohou se navzájem překvapit projevenými vlastnostmi, které jsou pro obě strany nové, překvapivé. Zatímco dítě pracuje s terapeuty ve skupině svých vrstevníků, rodič má možnost diskutovat své názory a sdílet své pocity spolu s ostatními rodiči rovněž s dvojicí terapeutek.

celý text zde (PDF formát) 

DLOUHODOBÉ INTERVENČNÍ SKUPINY PRO KLIENTY

Drahomíra Jucovičová, PPP pro Prahu 1, 2 a 4

Ýčko – celoroční kurz určený pro žáky se specifickými poruchami učení. Kurs se zaměřuje na pomoc při orientaci v české gramatice, vytváření a pochopení jeho struktury, zpřehledňování učiva, na tvorbu vlastních gramatických portfólií atd.

Neposeda – uzavřený kurz pro rodiče s dětmi s ADHD. Cílem kurzu je z pohledu rodičů porozumění odlišnostem v chování dítěte s ADHD, hledání vhodných výchovných postupů, seznámení se s možnostmi ovlivnění typických projevů ADHD. Prostor je věnován i efektivním strategiím učení při domácí přípravě, možnostem efektivní komunikace s dítětem aj. Velkým přínosem je i to, že se v rámci kurzu setkávají rodiče s obdobnými problémy, že mají možnost vzájemného sdílení a výměny zkušeností.

celý text zde (PDF formát)

PŘÍPAD DÁMSKÉHO KLUBU

PhDr. Irena Kitzbergerová Vlachynská

Text PhDr. Ireny Kitzberger Vlachynské z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 6 představuje kazuistiku dlouhodobého terapeutického vedení. Slovy autorky: ,,Následující kazuistika popisuje, jak se z běžné ,,poradenské,, zakázky vyklubal dlouhodobý ,,rodinněterapeutický" příběh."

celý text zde  (PDF formát))

PREZENTACE SKUPINY PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY PRO PRAHU 5

PhDr. Pavla Bubleová
Mgr. Denisa Červinková
Mgr. Karla Koubová
Mgr. Jana Sláčíková

Prezentace skupinových forem práce s dětmi mladšího školního věku, Letní startovací tábor - navazující program na průběžnou individuální a skupinovou práci s dětmi s SPU a ,,PCH"

celý text prezentace zde (PDF formát)

MOŽNOSTI EVALUACE DLOUHODOBÉHO INTERVENČNÍHO PROGRAMU V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová

Každý program, služba, která je realizována z veřejných prostředků, by měla být evaluována. Znamená to, že bychom měli průběžně ověřovat a hodnotit, zda se jedná o smysluplnou investici nejen v ekonomickém slova smyslu, nýbrž i z hlediska prospěchu pro klienty, objednavatele naší služby (děti, rodiče, školu) a v neposlední řadě i z pohledu našich profesionálních a lidských investic (zda vynaložené úsilí odpovídá efektu služby a jejímu ohodnocení).

Na počátku tohoto příspěvku bychom se rádi věnovali vymezení pojmu evaluace a jejím dělením, abychom následně popsali jednotlivé typy evaluace tak, jak mohou být využity pro zkvalitňování dlouhodobých intervenčních programů v PPP. Na závěr poskytneme příklad sumativní evaluace (evaluace výsledku, efektivity pro jednotlivé zúčastněné strany) kvantitativního charakteru, tak jak byla realizována v PPP na Praze 6. V jednom z následujících vydání časopisu Zpravodaj PPP nabídneme evaluaci téhož programu z pohledu kvalitativní metodologie. S konkrétním popisem modelu práce v PPP Praha 6 se můžete seznámit v rámci samostatného příspěvku. Více informací a prezentací k tématu naleznete na webových stránkách Institutu pedagogicko-psychologického poradenství www.ippp.cz, rubrika Vedení dlouhodobých intervenčních skupin v PPP.

celý text zde (PDF formát))

příloha k textu zde (PDF formát))

MODEL DLOUHODOBÉHO PROGRAMU V IPPP
Realizátor: Mgr. Martin Krajča
Název organizace: PPP Brno
Název programu: Skupina pro žáky ohrožených výukovým selháním
1.Název programu: Skupina pro žáky SŠ ohrožených výukovým selháním
2.Popis:Skupina se zaměřuje na podporu žáků SŠ, kteří jsou ohroženi částečným nebo komplexním výukovým selháním. Skupina je určena žákům, kteří chtějí zlepšit svou problémovou situaci.
3.Východiska: Žáci středních škol (případně jejich rodiče či učitelé) se na nás obrací se zakázkou řešení jejich komplexního, nebo částečného výukového selhávání. Při jednom nebo dvou individuálních setkání nejsme schopni těmto klientům efektivně pomoci. I když mnohdy víme jak. Na základě diagnostiky jejich rozumových schopností, poruch učení a specifických studijních předpokladů, zjištění jejich postojů a motivace pro školu a domácí přípravu, případně vztahů s učiteli a rodiči už většinou víme, které kroky by v dané situaci mohly vést k nápravě. Naše doporučení ale nefungují, nejsou klienty akceptovány. Klienti je většinou a) brzy zapomenou, b) neberou jako podstatné, c) nemají příležitost si je vyzkoušet v praxi, zažít a nacvičit, tudíž i přes dobrou vůli sami nevědí, jak je realizovat, d) při jednom nebo dvou setkáních chybí osobní vztah pro poskytování takovýchto doporučení a v zásadě i nepříjemných opatření, – žáci nás často neberou příliš vážně, případně nás vnímají podobně jako vyhrožující pedagogy, nebo rodiče, které brzy odezní a zase budou mít klid.
Ačkoliv výukové selhání u žáka na SŠ může být z více důvodů, výchozím předpokladem je, že právě ve skupinové a pravidelnější společné práci lze hlavní překážky a ohrožení ve výuce u žáků zachytit a překonat. Navíc při společné práci s podobně situovanými žáky lze čerpat z výměny osobních zkušeností jednotlivých účastníků.
4. Cíle: Snahou bylo zlepšit a zefektivnit stávající dovednosti žáků, zejména v oblasti vyšší výtěžnosti učení a přípravy do školy, střízlivějšího náhledu na svůj vlastní školní výkon, celkový přístup k učení a motivovanost, zefektivnit mentální kapacitu žáků.

MODEL DLOUHODOBÉHO PROGRAMU V IPPP

Realizátor: Mgr. Martin Krajča

Název organizace: PPP Brno

Název programu: Skupina pro žáky ohrožených výukovým selháním

Popis: Skupina se zaměřuje na podporu žáků SŠ, kteří jsou ohroženi částečným nebo komplexním výukovým selháním. Skupina je určena žákům, kteří chtějí zlepšit svou problémovou situaci.

Východiska: Žáci středních škol (případně jejich rodiče či učitelé) se na nás obrací se zakázkou řešení jejich komplexního, nebo částečného výukového selhávání. Při jednom nebo dvou individuálních setkání nejsme schopni těmto klientům efektivně pomoci. I když mnohdy víme jak. Na základě diagnostiky jejich rozumových schopností, poruch učení a specifických studijních předpokladů, zjištění jejich postojů a motivace pro školu a domácí přípravu, případně vztahů s učiteli a rodiči už většinou víme, které kroky by v dané situaci mohly vést k nápravě...

Cíle: Snahou bylo zlepšit a zefektivnit stávající dovednosti žáků, zejména v oblasti vyšší výtěžnosti učení a přípravy do školy, střízlivějšího náhledu na svůj vlastní školní výkon, celkový přístup k učení a motivovanost, zefektivnit mentální kapacitu žáků.

(celý text zde (PDF formát))

DUHA JASMÍN

Je základním článkem, dužinou (tj. oddílem) neziskového občanského sdružení zabývajícího se přípravou a realizací programu pro děti a mládež. Důležitá je pro nás vysoká otevřenost našich akcí a snaha o maximální jejich dostupnost i pro děti se znevýhodněnou startovní pozicí, zranitelnější, sociálně nezralé. Mohou to být děti méně úspěšné ve škole, v kroužcích, kolektivu vrstevníků a podobně. Náš program je vždy šitý na míru podle možností a schopností skupiny dětí. Duha Jasmín je základní článek - dužina č. 40 občanského sdružení Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, činného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení Duha je registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VSP/1-3 086/90-R ze dne 7.11.1990.

(celý text prezentace zde (PDF formát))

DLOUHODOBÉ INTERVENČNÍ SKUPINY V PPP

PhDr. Veronika Pavlas Martanová

Představení struktury a aspektů resortního projektu IPPP ČR – Dlouhodobé intervenční skupiny v PPP

(celý text zde (PDF formát))

VEDENÍ DĚTSKÉ TERAPEUTICKÉ SKUPINY PRO DĚTI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ V PPP

PhDr. Veronika Pavlas Martanová

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 6

Cílem projektu realizovaným za grantové podpory MŠMT je vytvoření skupin pro intenzivnější práci s dětmi s poruchami chování, u kterých existuje zvýšené riziko výskytu sociálně nežádoucího, rizikového chování v budoucnosti. A to za podpory výzkumů a odborných studií, z jejichž závěrů vyplývá možnost efektivně, i za aktivního přístupu a zapojení rodičů, ovlivnit i závažné poruchy chování při změně postojů a chování u ohrožených dětí ve věku 1. stupně ZŠ, v případě tohoto projektu pro děti ze škol na Praze 6.

(celý text zde (PDF formát))

BALÓN ANEB ,,UŽ V TOM LÍTÁM"

Mgr. Dáša Kamarádová, PhDr. Katka Pešková

Prezentace sebepoznávací a sebezkušenostní skupiny pro dospívající

Jednou z příčin, pro kterou rodiče kontaktují naši PPP jsou výchovné obtíže dětí ve škole, popř. v rodině. Značnou  část této klientely představují rodiny s dospívajícími dětmi. Naší snahou je, kromě posilování výchovných kompetencí rodičů, zapojit do spolupráce také samotné dospívající. V praxi jsme si ověřili, že dospívajícím často chybí možnost mluvit o svých obtížích ve vrstevnické skupině, dozvědět se jejich názory a mít zpětnou vazbu, o kterou jsou  v tomto období schopni více se opřít než o názory dospělých. Našim záměrem tedy bylo vytvořit bezpečný prostor pro skupinu dětí s obdobnými obtížemi, ve kterém si budou moci prožít, uvědomit a prodiskutovat témata pro ně zajímavá, aktuální. Hlavním regulačním faktorem je zde skupinová dynamika ve vrstevnické skupině, podporovaná snahou lektorů a jejich vedením k pozitivní zpětné vazbě, k hledání nových způsobů řešení konfliktních situací.

(prezentace k dispozici zde (PDF formát))

(celý text k dispozici zde (PDF formát))