Tento web není aktualizován od roku 2012

MOŽNOSTI EVALUACE DLOUHODOBÉHO INTERVENČNÍHO PROGRAMU V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová

Každý program, služba, která je realizována z veřejných prostředků, by měla být evaluována. Znamená to, že bychom měli průběžně ověřovat a hodnotit, zda se jedná o smysluplnou investici nejen v ekonomickém slova smyslu, nýbrž i z hlediska prospěchu pro klienty, objednavatele naší služby (děti, rodiče, školu) a v neposlední řadě i z pohledu našich profesionálních a lidských investic (zda vynaložené úsilí odpovídá efektu služby a jejímu ohodnocení).

Na počátku tohoto příspěvku bychom se rádi věnovali vymezení pojmu evaluace a jejím dělením, abychom následně popsali jednotlivé typy evaluace tak, jak mohou být využity pro zkvalitňování dlouhodobých intervenčních programů v PPP. Na závěr poskytneme příklad sumativní evaluace (evaluace výsledku, efektivity pro jednotlivé zúčastněné strany) kvantitativního charakteru, tak jak byla realizována v PPP na Praze 6. V jednom z následujících vydání časopisu Zpravodaj PPP nabídneme evaluaci téhož programu z pohledu kvalitativní metodologie. S konkrétním popisem modelu práce v PPP Praha 6 se můžete seznámit v rámci samostatného příspěvku. Více informací a prezentací k tématu naleznete na webových stránkách Institutu pedagogicko-psychologického poradenství www.ippp.cz, rubrika Vedení dlouhodobých intervenčních skupin v PPP.

celý text zde (PDF formát))

příloha k textu zde (PDF formát))

MODEL DLOUHODOBÉHO PROGRAMU V IPPP
Realizátor: Mgr. Martin Krajča
Název organizace: PPP Brno
Název programu: Skupina pro žáky ohrožených výukovým selháním
1.Název programu: Skupina pro žáky SŠ ohrožených výukovým selháním
2.Popis:Skupina se zaměřuje na podporu žáků SŠ, kteří jsou ohroženi částečným nebo komplexním výukovým selháním. Skupina je určena žákům, kteří chtějí zlepšit svou problémovou situaci.
3.Východiska: Žáci středních škol (případně jejich rodiče či učitelé) se na nás obrací se zakázkou řešení jejich komplexního, nebo částečného výukového selhávání. Při jednom nebo dvou individuálních setkání nejsme schopni těmto klientům efektivně pomoci. I když mnohdy víme jak. Na základě diagnostiky jejich rozumových schopností, poruch učení a specifických studijních předpokladů, zjištění jejich postojů a motivace pro školu a domácí přípravu, případně vztahů s učiteli a rodiči už většinou víme, které kroky by v dané situaci mohly vést k nápravě. Naše doporučení ale nefungují, nejsou klienty akceptovány. Klienti je většinou a) brzy zapomenou, b) neberou jako podstatné, c) nemají příležitost si je vyzkoušet v praxi, zažít a nacvičit, tudíž i přes dobrou vůli sami nevědí, jak je realizovat, d) při jednom nebo dvou setkáních chybí osobní vztah pro poskytování takovýchto doporučení a v zásadě i nepříjemných opatření, – žáci nás často neberou příliš vážně, případně nás vnímají podobně jako vyhrožující pedagogy, nebo rodiče, které brzy odezní a zase budou mít klid.
Ačkoliv výukové selhání u žáka na SŠ může být z více důvodů, výchozím předpokladem je, že právě ve skupinové a pravidelnější společné práci lze hlavní překážky a ohrožení ve výuce u žáků zachytit a překonat. Navíc při společné práci s podobně situovanými žáky lze čerpat z výměny osobních zkušeností jednotlivých účastníků.
4. Cíle: Snahou bylo zlepšit a zefektivnit stávající dovednosti žáků, zejména v oblasti vyšší výtěžnosti učení a přípravy do školy, střízlivějšího náhledu na svůj vlastní školní výkon, celkový přístup k učení a motivovanost, zefektivnit mentální kapacitu žáků.

MODEL DLOUHODOBÉHO PROGRAMU V IPPP

Realizátor: Mgr. Martin Krajča

Název organizace: PPP Brno

Název programu: Skupina pro žáky ohrožených výukovým selháním

Popis: Skupina se zaměřuje na podporu žáků SŠ, kteří jsou ohroženi částečným nebo komplexním výukovým selháním. Skupina je určena žákům, kteří chtějí zlepšit svou problémovou situaci.

Východiska: Žáci středních škol (případně jejich rodiče či učitelé) se na nás obrací se zakázkou řešení jejich komplexního, nebo částečného výukového selhávání. Při jednom nebo dvou individuálních setkání nejsme schopni těmto klientům efektivně pomoci. I když mnohdy víme jak. Na základě diagnostiky jejich rozumových schopností, poruch učení a specifických studijních předpokladů, zjištění jejich postojů a motivace pro školu a domácí přípravu, případně vztahů s učiteli a rodiči už většinou víme, které kroky by v dané situaci mohly vést k nápravě...

Cíle: Snahou bylo zlepšit a zefektivnit stávající dovednosti žáků, zejména v oblasti vyšší výtěžnosti učení a přípravy do školy, střízlivějšího náhledu na svůj vlastní školní výkon, celkový přístup k učení a motivovanost, zefektivnit mentální kapacitu žáků.

(celý text zde (PDF formát))

DLOUHODOBÉ INTERVENČNÍ SKUPINY V PPP

PhDr. Veronika Pavlas Martanová

Představení struktury a aspektů resortního projektu IPPP ČR – Dlouhodobé intervenční skupiny v PPP

(celý text zde (PDF formát))

DUHA JASMÍN

Je základním článkem, dužinou (tj. oddílem) neziskového občanského sdružení zabývajícího se přípravou a realizací programu pro děti a mládež. Důležitá je pro nás vysoká otevřenost našich akcí a snaha o maximální jejich dostupnost i pro děti se znevýhodněnou startovní pozicí, zranitelnější, sociálně nezralé. Mohou to být děti méně úspěšné ve škole, v kroužcích, kolektivu vrstevníků a podobně. Náš program je vždy šitý na míru podle možností a schopností skupiny dětí. Duha Jasmín je základní článek - dužina č. 40 občanského sdružení Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, činného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení Duha je registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VSP/1-3 086/90-R ze dne 7.11.1990.

(celý text prezentace zde (PDF formát))

VEDENÍ DĚTSKÉ TERAPEUTICKÉ SKUPINY PRO DĚTI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ V PPP

PhDr. Veronika Pavlas Martanová

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 6

Cílem projektu realizovaným za grantové podpory MŠMT je vytvoření skupin pro intenzivnější práci s dětmi s poruchami chování, u kterých existuje zvýšené riziko výskytu sociálně nežádoucího, rizikového chování v budoucnosti. A to za podpory výzkumů a odborných studií, z jejichž závěrů vyplývá možnost efektivně, i za aktivního přístupu a zapojení rodičů, ovlivnit i závažné poruchy chování při změně postojů a chování u ohrožených dětí ve věku 1. stupně ZŠ, v případě tohoto projektu pro děti ze škol na Praze 6.

(celý text zde (PDF formát))