Tento web není aktualizován od roku 2012

Některé státní organizace z oblasti péče o nadané

Centrum rozvoje nadaných dětí bylo ustanoveno v rámci Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU Brno.

Národní institut dětí a mládeže (NIDM) je odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže. Zaměřuje se na problematiku neformálního a zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťuje metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízí své služby především pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům.

Jedním z oddělení NIDM je Talentcentrum, jehož zaměstnanci v rámci svých činností vyhledávají, rozvíjejí a podporují nadané a talentované děti. Mimo jiné se podílí na realizaci online vzdělávání Talnet.

NIDM garantuje již mnoho let řadu celostátních soutěží. Kromě středoškolské odborné činnosti (SOČ) se jedná především o soutěže jazykové (Olympiáda v českém jazyce a Soutěže v cizích jazycích - angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina) a literární (Daniel, Náš svět, Evropa ve škole). Dlouhou tradici má Dějepisná olympiáda. Technicky nadaným je určena Soutěž v programování, nově NIDM zajišťuje také matematickou soutěž Pythagoriáda. Informace o všech soutěžích najdete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky.

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je organizace s celostátní působností, která připravuje a nabízí vzdělávací programy určené pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Semináře jsou zaměřené na všechny oblasti rozvoje osobnosti a odborné úrovně pedagogů; obsahem některých je přímo péče o nadané a poskytování konzultací v této oblasti.

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) se věnuje otázkám předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Dále se zabývá pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství. NÚV vznikl 1. 7. 2011 sloučením Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP). Ty nyní tvoří tři samostatné divize nástupnické organizace NÚV.

Divize IPPP soustřeďuje a zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, speciálně pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství včetně analýz a průzkumů, vydává metodické a informační materiály z této oblasti a nabízí vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V oblasti péče o nadané se podílí na tvorbě nástrojů k vyhledávání nadaných dětí a žáků, realizuje longitudinální výzkum nadaných žáků, metodicky vede pracovní skupiny psychologů a speciálních pedagogů - krajských koordinátorů péče o nadané a koordinuje činnost resortní pracovní skupiny MŠMT k péči o nadané děti a žáky včetně správy informačního bloku Nadání a nadaní na webových stránkách divize IPPP.

Divize NÚOV zprostředkovává informace z oblasti péče o nadané žáky středním odborným školám. Organizuje odborné soutěže žáků v grafických disciplínách (Státní těsnopisný ústav) a podporuje rozvoj ekonomických a podnikatelských dovedností žáků (Centrum fiktivních firem). Poskytuje individuální poradenství při výběru vzdělávání na středních a vyšších odborných školách (Centrum kariérového poradenství). Informace z oblasti péče o nadané divize NÚOV naleznete zde.

Divize VÚP odpovídá, kromě jiného, za tvorbu rámcových vzdělávacích programů pro oblast všeobecného vzdělávání. V rámci přípravy a revizí těchto dokumentů zajišťuje, aby v nich byla problematika vzdělávání mimořádně nadaných dětí a žáků zpracována způsobem, který je v souladu se souvisejícími právními předpisy a koncepčními dokumenty a zároveň se stavem poznání v této oblasti. Kromě toho poskytuje VÚP rozsáhlou metodickou podporu pedagogům všech typů škol prostřednictvím metodického portálu www.rvp.cz, který obsahuje přímé tématické vstupy pro vzdělávání nadaných. K řešení jednotlivých úkolů týkajících se vzdělávání nadaných je na VÚP ustavena pracovní skupina.