Tento web není aktualizován od roku 2012

Výzkumy nadaní 2008

Název projektu: Rozumově nadané dítě s dyslexií
Grantová agentura ČR, reg. č. 406/06/0676, doba trvání 2006 - 2008
Řešitel: Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
Příjemce: Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií

Výsledky: Výzkum se zaměřil na problematiku identifikace a diagnostiky mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií. Ukázalo se, že samotná identifikace těchto žáků a studentů a výběr reprezentativního výzkumného souboru je velmi obtížný a celé téma vyžaduje větší osvětu mezi pedagogy a psychology a dalšími specialisty. Výzkum zmapoval základní příčiny bránící identifikaci těchto dětí. Dané poznatky mají přímé využití v pedagogické praxi a mohou posloužit jako vodítka pro rozpoznání obou výjimečností. Hlavní přínos výzkumu spočívá v odhalení jistých specifik ve výkonu v nejrozšířenějších diagnostických nástrojích určených k identifikaci intelektových a kognitivních schopností dětí v České republice. Podařilo se nám zmapovat a ověřit tato specifika v metodě WISC-III (Praha, Testcentrum, 2002) a ve Woodcockově - Johnsonově testu kognitivních schopností (International editions WJ IE COG, Ruef, Furman, Munoz-Sandoval, 2006). Tyto výsledky mohou být ihned využity v poradenské, resp. klinické praxi jako přímá vodítka pro psychologickou identifikaci, a to jak schopností, tak i parciálních funkčních deficitů. V obou případech analýz bylo detailně popsáno, do kterých výkonů jednotlivých subtestů intervenuje negativně porucha učení a které naopak nejsou dyslexií tolik ovlivněny a stávají se tak vhodnějším měřítkem skutečného intelektového potenciálu dítěte. Opakovaně jsme ověřili, že nejčastěji užívané kritérium nadání, jež bývá ztotožněno s vysokým globálním IQ, není možné v rámci identifikačního procesu nadání u této populace uplatňovat. Výzkum analyzoval výkon vybrané skupiny dětí i v dalších psychodiagnostických nástrojích. Domníváme se, že se nám podařilo splnit vytčené cíle i formulovat konkrétní doporučení pro pedagogickou a klinicko-diagnostickou úvahu o nadaném žákovi s dyslexií.

Výzkum NIDM:

Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU

Tuto výzkumnou zprávu si otevřete v novém okně poklikáním na níže uvedený odkaz:

Výzkumné šetření NIDM 2008

Výzkum Factum Invenio, s.r.o. pro NIDM:

Závěrečná zpráva z výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 – 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Tuto výzkumnou zprávu si otevřete v novém okně poklikáním na níže uvedený odkaz:

Výzkum FI pro NIDM 2008