Tento web není aktualizován od roku 2012

KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ K TEMATICKO APERCEPČNÍMU TESTU (TAT) A Z NĚJ VYCHÁZEJÍCÍCH

DIAGNOSTICKÝCH METOD

(Seminář je určen pro absolventy kurzů ,,Tematicko apercepční test a z něj vycházející metody" a pro další psychology, kteří již pracují s TAT či AAC.)
lektoři: PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
počet hodin: 8
termín:

13. 12. 2011

uzávěrka přihlášek: 21. 11. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1023A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Účastníci si prohloubí své znalosti a dovednosti v administraci a vyhodnocování výsledků TAT a z něj odvozených metod. Obsahem semináře budou kazuistiky z odborné praxe lektorů a rozbor kazuistik z vlastní odborné praxe účastníků. Předpokládá se, že účastníci si připraví a přivezou své vlastní případové studie.

DIAGNOSTIKA RODINY VE ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH. UŽÍVÁNÍ TESTU RODINNÝCH VZTAHŮ

(Určeno pro psychology SPC a PPP.)
lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 6
termín:

24. 11. 2011 – pro psychology SPC

uzávěrka přihlášek: 7. 11. 2011
kód programu:

1019A/2011

místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
termín:

6. 12. 2011 – pro psychology PPP

uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2011
kód programu:

1020A/2011

místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Kurz seznámí účastníky se způsoby administrace a interpretace Testu rodinných vztahů (metodiky Bene-Anthony) v kontextu dalších diagnostických postupů zaměřených na rodinu a v kontextu komplexní diagnostiky. Výklad bude doplněn prezentací četných případových studií a zkušeností z praxe. Popis metody: Test rodinných vztahů, T-210 pro děti od 3 do 14 let je upravenou metodikou J. E. Anthonyho a E. Beneové, která se zaměřuje na šetření kladných a záporných vztahů dítěte k jednotlivým členům rodiny a jejich vztahů k dítěti. Nabízí obraz konstelace citových vazeb uvnitř rodiny a to, jak jsou tyto vazby vnímány dítětem. Test rodinných vztahů je semiprojektivní technikou, přičemž diagnostický proces má formu hry.

DIAGNOSTIKA POZORNOSTI JAKO SOUČÁST PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. UŽÍVÁNÍ TESTU POZORNOSTI D2

(Určeno pro psychology SPC.)
lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 4
termín:

2. 11. 2011

uzávrka přihlášek: 13. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, Praha 9
kód programu:

1013A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková

obsah kurzu: Kurz nabídne vhled do problematiky diagnostiky pozornosti v kontextu komplexního psychologického vyšetření. Seznámí účastníky s administrací a interpretací výsledků Testu pozornosti d2 a se zásadmi jeho užití. Kurz bude doplněn o prezentaci případových studií a zkušeností z praxe. Popis metody: Test d2 je standardizovaným testem pro měření tempa a pečlivosti pracovního výkonu, umožňuje zhodnocení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace. Test d2 má široké využití v oblasti výchovného a pedagogického poradenství, profesního poradenství a je vhodný i pro diferenciální diagnostiku ADHD/ADD.

 

DIAGNOSTIKA PAMĚTI JAKO SOUČÁST PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. UŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÉHO TESTU UČENÍ

(Určeno pro psychology SPC.)
lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 4
termíny:

2. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 13.10. 2011
místo:

IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

kód programu:

1014A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková

obsah kurzu: Kurz nabídne vhled do problematiky neuropsychologických zkoušek a diagnostiky paměti jako takové. Seznámí účastníky s administrací a interpretací výsledků Paměťového testu učení a zasadí jeho užití do kontextu komplexní diagnostiky. Kurz bude doplněn o prezentaci případových studií a zkušeností z praxe. Popis metody: Paměťový test učení, T-95 pro děti od 9 do 14 let vychází z neuropsychologické zkoušky CVLT a zjišťuje kapacitu krátkodobé a dlouhodobé verbální paměti, dále pak křivku učení, poruchy představ a vybavování. Má široké využití, např. v diagnostice poruch učení, diferenciální diagnostice poruch paměti, organického oslabení CNS, demence, následků úrazů aj.

ŠKÁLA ZJEVNÉ ÚZKOSTI PRO DĚTI CMAS

(Určeno pro psychology SPC.)
lektorka: PhDr. Pavla Cimlerová
počet hodin: 4
termín:

19. 10. 2011

uzávrka přihlášek: 3. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, Praha 9
kód programu:

1007A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková

obsah kurzu: Kurz seznámí účastníky se symptomy úzkosti a úzkostnou poruchou v dětství, dále s diagnostikou úzkostných poruch v kontextu komplexní diagnostiky. Představí specifika vyšetření úzkostných dětí. Dále účastníky vyškolí v administraci diagnostického nástroje Škála zjevné úzkosti pro děti a v interpretaci jeho výsledků. Popis metody: Škála zjevné úzkosti pro děti CMAS, T-112 je standardizovaný nástroj určený pro zjištění míry anxiozity u dětí ve věkovém rozmezí 9–14 let. Je tvořena 42 položkami zjišťujícími míru anxiozity a 11 položkami tv. lži škály. CMAS umožňuje mimo jiné analyzovat získané skóre ve vztahu ke školní úspěšnosti.