Tento web není aktualizován od roku 2012

DIAGNOSTIKA A INTERVENCE PRO ŽÁKY SE SOCIOKULTURNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

(Určeno pro pracovníky PPP a SPC.)

hlavní lektorka: PhDr. Jana Zapletalová
počet hodin: 6
termín:

1. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 13. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1012A/2011

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

obsah kurzu: Průběh vyšetření, anamnestická data, kulturní specifika, sociální kontext, volba diagnostických a intervenčních nástrojů, culture free diagnostika, zpráva z vyšetření, specifika práce s informovaným souhlasem. Poznámka: Součástí semináře bude i rozbor kazuistik z vlastní odborné praxe účastníků, účastníkům je doporučeno připravit si jednotlivé případové studie.

KASUISTICKÝ SEMINÁŘ K TESTU SON-R 2,5–7

(Seminář je určen pro psychology PPP a SPC, kteří již s daným testem pracují.)
lektorka: Mgr. Marta Beníčková
počet hodin: 6
termíny:

25. 11. 2011 (9.00–16.00 hod.)

uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2011
místo: PPP Brno, Kohoutova 4
kód programu:

1021A/2011

lektorka: PhDr. Dana Marková
počet hodin: 6
termín:

29. 11. 2011 (10.00–16.30 hod.)

uzávěrka přihlášek: 10. 11. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1022A/2011

odborný garant: Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
obsah kurzu: Účastníci si prohloubí své znalosti a dovednosti v administraci a vyhodnocování výsledků testu SON-R 2,5–7 nejen na základě informací poskytnutých lektorem, nýbrž i formou vzájemné výměny zkušeností jednotlivých účastníků semináře v práci s tímto nástrojem – každý účastník ostatní seznámí s kasuistikou jednoho svého klienta, kterého tímto testem vyšetřil. (Prezentace kasuistiky je podmínkou k zařazení do semináře.)
V rámci semináře budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami kasuistik a jejich rozborem. Lektorka dále seznámí účastníky se svými zkušenostmi v administraci testu u jednotlivých věkových kohort s důrazem na krajní věkové skupiny dětí 2,5–3letých a 6–7letých. Pro zvýšení kompetence účastníků interpretovat výsledky testu SON-R 2,5–7 bude součástí semináře i srovnání charakteristik a diagnostických možností testu SON-R 2,5–7 s jinými standardizovanými inteligenčními testy používanými v ČR pro danou věkovou skupinu.

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI – PŘÍPRAVA

A REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (IVP)

(Určeno pro speciální pedagogy a psychology SPC.)

lektorky: Mgr. Eva Brychnáčová, Mgr. Václava Tomická, Ph.D., PaedDr. Blanka Bartošová, PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Eva Čadová, Mgr. Jana Janková
počet hodin: 16
termín:

14.–15. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 27. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1017A/2011

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
obsah kurzu: Legislativní zakotvení možnosti vzdělávání podle IVP. Problémy a úskalí tvorby a realizace IVP, participace školských poradenských zařízení – doporučení vzdělávání podle IVP. Možnosti úprav vzdělávacího obsahu podle druhu zdravotního postižení vzhledem k RVP, ŠVP. Konkrétní doporučení a diskuse, návody podpůrných opatření, speciálních přístupů, metod, pomůcek, rozbory vlastních zpráv a doporučení SPC. Poznámka: Součástí semináře bude rozbor doporučení k IVP z vlastní praxe účastníků. Účastníci kurzu by si s sebou měli přinést konkrétní podklady pro doporučení k IVP.

TEMATICKO APERCEPČNÍ TEST (TAT) A Z NĚJ VYCHÁZEJÍCÍ DIAGNOSTICKÉ METODY

(Kurz je určen výhradně pro psychology PPP.)

lektoři: PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
počet hodin: 16
termíny:

17.–18. 10. 2011

uzávěrka přihlášek: 29. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, Praha 9
kód programu:

1005A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Teoretický základ TAT a jeho postavení mezi projektivními metodami. Praktické využití TAT a metod, které jsou od TAT koncepčně odvozeny, zejm. Apercepčních karet pro adolescenty (AAC): administrace, postupy při interpretaci a používané interpretační systémy, aplikace v praxi, ukázky modelových případů.

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI – PŘÍPRAVA

A REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (IVP)

(Určeno pro speciální pedagogy a psychology PPP.)

lektorky: Mgr. Jiřina Bednářová, PaedDr. Renata Wolfová, Mgr. Jaroslava Budíková
počet hodin: 16
termín:

25.–26. 10. 2011

uzávěrka přihlášek: 6. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1010A/2011

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
obsah kurzu: Legislativní zakotvení možnosti vzdělávání podle IVP. Problémy a úskalí tvorby a realizace IVP, participace školských poradenských zařízení – doporučení vzdělávání podle IVP. Možnosti úprav vzdělávacího obsahu podle druhu speciálně vzdělávacích potřeb vzhledem k RVP, ŠVP. Konkrétní doporučení a diskuse, podpůrná opatření, speciální přístupy, metody, rozbory vlastních zpráv a doporučení PPP.