Tento web není aktualizován od roku 2012

SEBEPOSUZOVACÍ  ŠKÁLA DĚTSKÉ DEPRESIVITY CDI

(Určeno pro psychology SPC.)
lektorka: PhDr. Pavla Cimlerová
počet hodin: 4
termíny:

19. 10. 2011

uzávrka přihlášek: 3. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, Praha 9

kód programu:

1006A/2011
odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Kurz seznámí účastníky s postupy v diagnostice depresivního syndromu v dětství jakožto interdisciplinárního procesu. Představí základní diagnostická kritéria s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Dále vyškolí účastníky v administraci diagnostického nástroje Sebeposuzovací škála dětské depresivity a v interpretaci jeho výsledků. Kurz bude doplněn o prezentaci zkušeností z praxe a rozbor případových studií včetně diferenciální diagnostiky.
popis metody: Sebepouszovací škála dětské depresivity CDI, T-94 pro děti od 7 do 17 let obsahuje běžnou (27 položek) a zkrácenou (10 položek) verzi škály. Umožňuje zhodnocení dle 5 subškál, vyhodnocuje současný stav či změnu stavu nálady.

 

 

(Určeno pro  psychology SP

VÝCVIK V PRÁCI S WISC-III

(Určeno pro  psychology SPC.)

lektorka: PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 6
termín:

21. 9. 2011

uzávěrka přihlášek: 6. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1000A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Základní výcvik uživatelů v administraci testu WISC-III a interpretaci výsledků získaných pomocí tohoto testu. Teorie, ze které test vychází. Struktura testu. Postup administrace. Informace k počátečnímu používání testu bez zafixování chybných postupů a interpretací. Praktický zácvik.
popis testu: Jedná se o nástroj pro komplexní diagnostiku inteligence dětí školního věku 6-16 let, který obsahuje kvalitně připravené národní normy a jehož výsledky dobře korespondují se školní úspěšností a predikují ji.

ÚVOD DO TESTOVÁNÍ A DOTAZNÍK LMI (MOTIVACE K VÝKONU)

(Určeno pro speciální pedagogy PPP, případně též pro začínající psychology PPP.)

lektorky: PaedDr. et PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Václav Havlůj, Ph.D.
počet hodin: 8
termín:

14. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 19. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1016A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Základní informace o statistice a měření pro oblast speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky. Seznámení s dotazníkem LMI (motivace k výkonu), způsoby jeho administrace a možnostmi interpretace získaných výsledků. Informace o dotazníku najdete na adrese testcentrum.cz.

VZDĚLÁVACÍ APLIKACE WISC-III

(Určeno pro  psychology PPP a SPC.)
lektorka: PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 7
termín:

22. 9. 2011

uzávěrka přihlášek: 6. 9. 2011
místo: PPP Brno, Kohoutova 4
kód programu:

1001A/2011

termín:

18. 10. 2011

uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

kód programu:

1002A/2011
odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Rozšíření interpretačních přístupů k testu, hodnocení specifických profilů. Užití pracovního listu k pedagogickým aplikacím. Porovnání výsledků WISC s výsledky didaktických testů a dalších zkoušek speciálních schopností; výpočet a interpretace ročníkových ekvivalentů. Volba nápravných strategií na podkladě výsledků WISC.
poznámka: Každý účastník by měl mít s sebou příručku WISC i Vzdělávací aplikace a volný záznamní a pracovní list, a pokud možno, i záznam výsledků WISC u některého ze svých klientů.

STANDARD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO VYŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉHO NADÁNÍ VE ŠKOLSKÉM

PORADENSKÉM ZAŘÍZENÍ

(Určeno pro odborné pracovníky PPP a SPC.)

lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová
počet hodin: 6
termín:

26. 10. 2011 (10.00–16.30 hod.)

uzávěrka přihlášek: 7. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1011A/2011

odborný garant: Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
obsah kurzu: Speciálně pedagogické vyšetření jako součást (vstupního) vyšetření mimořádného nadání v ŠPZ posuzuje úroveň percepčních funkcí, jež se podstatně promítají do čtení a psaní a významnou měrou tak poznamenávají celý vzdělávací proces. U mladších (předškolních) dětí je dále nutné porovnat úroveň percepce s jejich dovedností číst a psát. To napomáhá rozlišit, co si dítě osvojilo pod vlivem nácviku vedeném rodiči od spontánního rozvoje čtení a psaní na podkladě skutečné zralosti dítěte pro jejich osvojování. Pokud první fáze vyšetření mimořádného nadání výrazně akcelerovaný kognitivní vývoj (u předškolních dětí) nebo mimořádné kognitivní nadání prokáže, je speciálně pedagogické vyšetření dále doplněno o posouzení matematických schopností a dovedností.
Speciálně pedagogické vyšetření je rovněž důležité pro včasné podchycení mimořádně nadaných žáků s rizikem rozvoje specifických vývojových poruch učení a spolu s výsledky pedagogické diagnostiky (realizované školou a/nebo ŠPZ) poskytuje informace nezbytné pro zvážení případné akcelerace vzdělávání a pro sledování vývojového trendu.