Tento web není aktualizován od roku 2012

Soutěže a olympiády

Přehled všech soutěží vyhlašovaných MŠMT pro školní rok 2011/12 si otevřete v novém okně poklikáním na tento odkaz: soutěže pro školní rok 2011/12.

Soubornou informaci o odborných soutěžích určených žákům středních odborných škol a učilišt naleznete na www.nuov.cz/tipy-na-souteze-pro-zaky-sos-a-sou.

Astronomická olympiáda, kterou pořádá Česká astronomická společnost, probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích i středních školách. Mladším řešitelům nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže s možností používat libovolné pomůcky v kole školním a praktické úlohy v kole druhém, korespondenčním. Středoškoláci pak řeší úlohy náročnější, ve kterých si kromě svých znalostí astronomických otestují i ty matematické a fyzikální. Aktuální informace o této soutěži naleznete na http://olympiada.astro.cz/.

Soutěž České hlavičky je určena  pro děti ze základních škol a středoškolskou mládež. Jejím cílem je podpora talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Stránky věnované této soutěži naleznete na http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=289&csum=c023eb1.

České ručičky jsou označením pro skupinu soutěží odborných dovedností určených žákům středních odborných škol a učilišť. Bližší informace o těchto soutěžích naleznete na http://www.ceskerucicky.org/?volba=3.

Chemická olympiáda je určena pro žáky všech typů středních škol včetně osmiletých gymnázií. Stránky věnované této soutěži naleznete na http://web.natur.cuni.cz/cho/index.php.

Literární a historická soutěž Daniel je věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití různých etnik v České republice. Je vyhlašována ve dvou kategoriích literárních a ve dvou kategoriích historických - I. kategorie je určena pro 8. a 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a II. kategorie pro 1. až 4. ročníky SŠ. Potřebné informace naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/literarni-a-historicka-soutez-daniel.

Dějepisná olympiáda je soutěží vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis a je určená žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Bližší informace o této soutěži naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/dejepisna-olympiada.

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole je určený dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Potřebné informace naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/evropa-ve-skole.

Fyzikální olympiádu pořádá MŠMT ČR spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků. Je určena žákům středních škol a 7. - 9. ročníků základních škol a jim odpovídajícím ročníkům nižšího gymnázia. Bližší informace o této soutěži naleznete na http://fo.cuni.cz.

Koperníkův korespondenční seminář je matematická soutěž prožáky 6. - 9. ročníků ZŠ a nižších gymnázií, kterou organizují studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Bližší informace o této soutěži naleznete na http://kokos.gmk.cz.

Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR. Tato soutěž probíhá ve dvou kategoriích: žáci prvního stupně základních škol a žáci 1. - 4. ročníku středních škol (a posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií). Stránky věnované logické olympiádě si otevřete v novém okně na www.logickaolympiada.cz/.

Celostátní projekt Machři roku realizovaný společností Česká hlava s.r.o. je zaměřen na popularizaci a obnovu prestiže učňovského školství. Více informací o tomto projektu naleznete na www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=280&csum=0deeb17.

Matematickou olympiádu pořádá MŠMT ČR spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků a s Matematickým ústavem Akademie věd ČR. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bližší informace naleznete na www.math.muni.cz/~rvmo.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v Austrálii a rozšířila se do evropských zemí. Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Pořadatelem této soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Další informace o této soutěži naleznete na http://matematickyklokan.net.

Náš svět je soutěží dětského literárního projevu a není tematicky omezena. Zúčastnit se jí mohou všechny děti z České republiky od 6 do 15 let - jednotlivci se svými literárními pracemi a kolektivy s výsledky slovesných a literárních her, školními časopisy, ukázkami ze svých kronik a dalšími kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně (v elektronické podobě) i zvukem a obrazem. Veškeré informace k této soutěži naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/nas-svet.

Soutěž Němčina pro bystré hlavy je organizovaná pražským Goethe-Institutem pro mladé „badatelky a badatele“ ve věku od 15 do 18 let v České republice, na Slovensku, v Polsku, Litvě a Lotyšsku. Je určena začátečníkům v němčině a proto u soutěžících z České republiky celá probíhá v češtině. Až do 21. března 2011 lze posílat své soutěžní projekty z matematiky, fyziky, chemie či biologie a také se účastnit kvízu o německých vynálezech.

Více informací naleznete na www.goethe.de/ins/cz/prj/hel/csindex.htm.

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Veškeré informace k této soutěži naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/olympiada-v-ceskem-jazyce.

Pythagoriáda je oblíbenou matematickou soutěží, které se zúčastňují žáci 6. a 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Potřebné informace naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/pythagoriada.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Stránky věnované SOČ naleznete na www.soc.cz.

Soutěž v programování je určena žákům základních a středních škol. Potřebné informace naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/soutez-v-programovani.

Soutěže v cizích jazycích jsou určeny pro žáky základních a/nebo středních škol. S výjimkou latinského jazyke jsou tyto soutěže koncipovány jako konverzační a soustředí se na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Kromě jiných cen získávají vítězové soutěží stipendijní pobyty a jazykové kurzy. Všechny potřebné informace naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/souteze-v-cizich-jazycich.