Tento web není aktualizován od roku 2012

Aktuálně

14. října 2011

NÚV, divize IPPP v Litoměřicích na Výstavě učebnic, učebních pomůcek, hraček, her a počítačových programů

Ve čtvrtek 13.litomice 20 října 2011 proběhl na ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích další, již 16. ročník Výstavy učebnic, učebních pomůcek, hraček, her a počítačových programů, kterou zahájil starosta města Ladislav Chlupáš. Již po několikáté v řadě na výstavě prezentoval vlastní odbornou literaturu i IPPP. Vedle samotné nabídky učebních pomůcek se v prostorách školy pořádaly i semináře zaměřené na nové metody výuky a prezentace využívání interaktivních učebnic (pro ZŠ) určené pro pedagogy, studenty i rodiče. Následné workshopy a semináře se věnovaly problematice vzdělávání žáků se zdravotním postižením, inkluzivnímu vzdělávání, specifickým poruchám učení ve školním a adolescenčním věku nebo metodám výuky cizích jazyků u žáků s SPU.

1. 7. 2011

Sloučení IPPP, VÚP a NUOV

S platností od 1. července 2011 dochází ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP).

Nástupnická organizace nese název Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). V jejím čele stojí RNDr. Miroslav Procházka, CSc., který dosud vedl NÚOV. Dosavadní ředitelka IPPP PhDr. Jana Zapletalová a ředitelka VÚP PhDr. Stanislava Krčková budou působit jako ředitelky divizí IPPP a VÚP.

Národní ústav pro vzdělávání bude řešit otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také bude zabývat pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství.

Sídlem NÚV je dosavadní sídlo Národního ústavu odborného vzdělávání (Praha 10, Hostivař, Weilova 1271/6). Všechny tři sloučené instituce budou v průběhu přechodného období až do konce roku 2011 fungovat dále na svých původních adresách jako divize nově vzniklé organizace.

Webová stránka www.nuv.cz bude v období od 1. 7. – 31. 12. 2011 funkční ve stávající podobě.

26. 5. 2011

Změna ve vyhláškách č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb.

Vyhláška ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v celém znění k dispozici zde (Sbírka zákonů č. 116/2011).

Vyhláška ze dne 25. května 2011, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v celém znění k dispozici zde (Sbírka zákonů č. 147/2011).

Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. září 2011

23. 5. 2011

Nové číslo zpravodaje Pedagogicko-psychologického poradenství

Dne 23. května 2011 vyšlo nové v pořadí již šedesáté číslo zpravodaje Pedagogicko-psychologické poradenství. Více o recenzovaném časopise, informace pro autory a odběratele naleznete na internetových stránkách IPPP ČR zde.

16. 5. 2011

Národní cena kariérového poradenství

Autor: PhDr. Alice Müllerová

(text vychází současně v tištěné podobě v novém zpravodaji Pedagogicko-psychologické poradenství č. 60)

Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb opakovaně vyhlašuje soutěž Národní cena kariérového poradenství. Myšlenka uspořádat tuto soutěž vznikla před třemi lety na základě potřeby zmapovat situaci v oblasti kariérového poradenství, přispět k šíření informací a ocenit příklady dobré praxe v této oblasti. Národní cena kariérového poradenství je otevřená všem poskytovatelům poradenských služeb bez rozdílu.

První ročník, který byl vyhlášen v roce 2009, byl zaměřen zejména na získání informací o službách kariérového poradenství, které jsou v České republice poskytovány. Týkalo se to jak poradenských služeb ve školství, tak veřejných služeb zaměstnanosti i sociálních služeb. Soutěžilo se v následujících kategoriích:  Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání, poradenství pro dospělé na trhu práce a poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Zajímala nás především šíře poskytovaných služeb. Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 33 příspěvků s nejrůznějšími typy služeb, poskytovaných státními i soukromými organizacemi, včetně neziskových organizací.

Vítězi soutěže v roce 2009 se staly následující organizace:

 • IQ Roma servis, o. s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny v kategorii Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání.
 • Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání v kategorii Poradenství pro dospělé na trhu práce.
 • Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením v kategorii Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Při vyhlašování druhého ročníku soutěže, jsme se nechali inspirovat Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a proto jsme se zaměřili na služby, které významným způsobem přispívají ke snížení těchto rizik. Další dvě soutěžní kategorie vycházely z konceptu celoživotního poradenství. Konkrétně jsme sledovali naplňování cílů celoživotního poradenství, jako např. podpora samostatnosti klientů, komplexnost poskytované služby, rozvoj kariérového plánování, návaznost služeb, dostupnost služeb a možnosti kariérového rozvoje poradců. V druhém roce soutěže jsme navíc kromě organizací poskytujících poradenství oslovili i zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům nabízejí možnosti kariérového rozvoje na pracovišti. Do soutěže se přihlásilo 17 organizací a stejně jako v předchozím roce zde byl zastoupen neziskový, veřejný i soukromý sektor.

V roce 2010 zvítězily následující organizace:

 • APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství se službou Sólo rodiče a vstup/návrat na trh práce. Tato organizace získala cenu za službu, která svým charakterem sleduje cíle celoživotního poradenství.
 • Diecézní charita Brno, Celsuz – sociální rehabilitace se službou Pomáháme najít cestu k zaměstnání. Tato organizace získala cenu za službu, která výrazně přispívá ke snížení rizika sociálního vyloučení.
 • Gymnázium Jana Palacha, Praha 1, s.r.o. se službou Najdi cestu své seberealizace. Tato škola získala cenu za aktivity podporující rozvoj poradenských pracovníků.
 • Magistrát hlavního města Prahy se službou Mentoring na Magistrátu hl. m. Prahy získal zvláštní cenu za Kariérové poradenství poskytované na pracovišti.

Vyhlášení soutěže v roce 2011

Tématem letošního ročníku soutěže je podpora samostatnosti v řízení vlastní vzdělávací, profesní a životní dráhy. Do soutěže se tedy mohou přihlásit základní nebo střední školy, školská zařízení, univerzity i vysoké školy, úřady práce, personální či vzdělávací agentury, podniky i firmy, neziskové organizace, soukromí poradci a mnozí další, kteří poskytováním svých služeb mohou ovlivnit život svých klientů tím, že je doprovází na vlastní cestě životem, poskytují jim podporu a pomoc ke svépomoci.

Soutěž vyhlašujeme pod záštitou Národního poradenského fóra. Přihlášení do soutěže bude možné od 2. května do 13. června 2011. Veškeré informace a online přihláška bude k dispozici na webových stránkách Centra Euroguidance www.euroguidance.cz.

Jako v minulých letech, i letos získají vítězné organizace zajímavé ceny. Vzájemná výměna informací a setkávání odborníků – poradců – nejen v rámci České republiky, ale i zemí Evropské unie, jsou důležitou součástí naší soutěže. Proto je také jednou z cen pro vítěze vyslání na studijní pobyt do organizací poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, který organizujeme společně se švédským Centrem Euroguidance a University of Stockholm. Pro vítěze je také připraveno roční předplatné časopisu HR Forum a časopisu Andragogika. Organizace, která se umístí na 1. místě, získá navíc možnost bezplatné účasti na některé z akcí České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Soutěžní příspěvky finalistů jsou každoročně vydávány souhrnně ve sbornících vítězných příspěvků, které jsou k dispozici v elektronické podobě na našich webových stránkách.

Do dalších let připravujeme spolupráci s  partnery ze slovenského Centra Euroguidance, kteří podobnou soutěž zaměřenou na kariérové poradenství sami organizují. Věříme, že se soutěž bude i nadále těšit zájmu organizací poskytujících služby kariérového poradenství, a propagace těchto služeb tak bude přínosem pro rozvoj a podporu kariérového poradenství i kariérových poradců v České republice.

PhDr. Alice Müllerová, Centrum Euroguidance, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

22. 3. 2011

Slučování OPŘO od 1. července

Od 1. července 2011 dojde ke sloučení několika ostatních přímo řízených organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (OPŘO). Z šesti dosavadních organizací tak budou dvě. První ústav vznikne sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP).

,,První ústav, který vznikne, bude kurikulární, to znamená, že se bude starat o pedagogickou dokumentaci, rámcově vzdělávací programy, základní analytickou činnost a přípravu pedagogické koncepce," říká náměstek pro regionální školství Ladislav Němec.

Nástupnickou organizací se stane NÚOV. ,,K tomu jsme dospěli na základě jednoho z bodů programového prohlášení vlády, kde je jasně deklarovaná podpora odborného vzdělávání a také z prostorových hledisek. NÚOV má nejlepší prostorové podmínky pro sloučení organizací. Spravuje i největší objem individuálních projektů z evropských strukturálních fondů. A z hlediska zachování kontinuity je výhodnější, když nástupnickou organizací zůstane ta nejsilnější z hlediska jak řízení, tak objemu finančních prostředků, které přes ni tečou," vysvětlil náměstek.

Druhá instituce, která slučováním vznikne, bude mít za úkol realizovat výzkumné a pedagogické záměry v terénu. Nástupnickou organizací v tomto případě bude Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV), pod který přejdou dvě samostatné příspěvkové organizace - Richterovy boudy a Vzdělávací středisko Telč.

Důvodem procesu slučování OPŘO je zjednodušení byrokratického aparátu a finanční úspora. ,,V první fázi ale nelze žádné úspory očekávat. Ty se projeví až časem. Budou je řešit ředitelé nástupnických organizací, kteří si zároveň určí i personální obsazení," upozorňuje Ladislav Němec.

Ohledně termínu slučování náměstek dodává: ,,Vrátili jsme se k původnímu datu 1. července. Hovořilo se už o 1. dubnu, ale vzhledem k tomu, že v rušených organizacích probíhají projekty vázané na finance z evropských fondů, nám to ministerstvo financí nedoporučilo."

(text převzat z webových stránek MŠMT)

25. 2. 2011

Vytváření inkluzívní školy

Rytmus, o.s. pořádá kurz, který je určen pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům státní správy, kteří mají vliv na školskou politiku, i pracovníkům v neziskovém sektoru.

Zabývá se rozvojem inkluzívního školství jako východiskem a žádoucí cestou vzdělávání na předškolním, základním i středním stupni.

Účastníkům kurzu bude prostřednictvím příkladů dobré praxe představena možnost, jak využít rozmanitosti ve schopnostech žáků ke společnému vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. Seznámí se s výhodami inkluze a způsoby zamezování dalšímu vyčleňování, s rozvojem inkluzívního vzdělávání a způsoby, jak přetvářet dosavadní politiku v této oblasti.

Workshop pohlíží na inkluzi v širším kontextu lidských práv a sociální spravedlnosti.

Interaktivní způsob workshopu poskytne rozsáhlý prostor pro práci ve skupinách a umožní tak prodiskutovat řadu otázek, včetně “kontroverzních“.

Absolventům kurzu se nabízí možnost osvojit si vlastní aktivní přístup k inkluzívnímu vzdělávání.

Lektor: Mark Vaughan, Velká Británie

Termín: 9. a 10. května 2011

Místo: JABOK, Salmovská 8, Praha 2

Cena kurzu: 2 300,- Kc

Kurz s akreditací MŠMT bude tlumočen do ČJ.

Přihlášky posílejte na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Lektor: Mark Vaughan OBE, D Univ (Open)

V r. 1982 založil a dalších 25 let řídil nezávislou organizaci Centre for Studies on Inclusive Education.

Důvodem založení CSIE byla snaha o podporu společného vzdělávání a restrukturalizaci vzdělávacího systému v běžných školách.

Mark Vaughan byl v r. 2005 oceněn titulem OBE a v r. 2007 obdržel čestný doktorát na Open University.

V roce 2007 založil novou společnost Educational Change Consultancy, kde nyní pracuje jako mezinárodní nezávislý konzultant pro oblast inkluze.

V České republice na pozvání o.s. Rytmus lektoroval již několikrát.

24. 1. 2011

Pozvánka na konferenci

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. VÝZKUM, PREVENCE A ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ.

Datum konání: 29.6.–1.7.2011

Místo konání: FSS MU, Joštova 10, Brno

ve spolupráci těchto institucí:

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Pracovní skupina pro testy a testování při ČMPS, Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze a Asociace školní psychologie SR a ČR ve spolupráci s Woodcock-Muñoz Foundation

Cíl
Hlavním posláním navrhované konference je přiblížit české profesní veřejnosti, kompetentním státním a jim podřízeným orgánům (zvláště z oblasti školství) aktuální informace relevantní pro správné, etické a účelné využívání psychodiagnostických služeb a nástrojů.
Hlavní tematické okruhy

a) Psychologická diagnostika

b) Etické otázky psychologické diagnostiky

c) Školně-psychologické otázka a diagnostika

d) Speciálně-pedagogická diagnostika

e) Vývojově-psychologické otázky a diagnostika

f) Prevence a diagnostika

Kontakt a další informace:

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

WWW: http://pd2011.takeplace.eu/cs

7. ledna 2011

WebArchiv - archiv českého webu a IPPP ČR

Dne 7. ledna 2011 byla mezi IPPP ČR a Národní knihovnou ČR uzavřena smlouva o poskytování elektronických online zdrojů. Smlouva vychází ze zprávy Národní knihovny ČR, která vybrala webové stránky IPPP ČR jako zdroj kvalitních informací, jež ,,by měly být uchovány do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví“. Webové stránky IPPP ČR tak jsou prezentovány a archivovány v rámci projektu WebArchiv – archiv českého webu viz http://www.webarchiv.cz/partneri/?letter=I. jako zdroj ,,významné kulturní a vědecké hodnoty, který má originální obsah a dlouhodobou badatelskou hodnotu".  Více o projektu WebArchiv - archiv českého webu viz http://www.webarchiv.cz .

3. 1. 2011

Porada ředitelů SPC

Termín: 26. 1. 2011, od 10.30 do 15.00 hod.

Místo: MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1, budova C, velká zasedací místnost č. 081

Program:

 • Novely vyhlášek č. 72/2005 Sb., č. 73/2006 Sb.
 • Příprava certifikace školských poradenských zařízení.
 • Informace k zajišťování logopedické péče, poradenské služby pro klienty s PAS.
 • Vzdělávání odborníků SPC v rámci vzdělávacího standardu DVPP. Evaluace služeb DVPP poskytovaných IPPP ČR. Informace o vzdělávání inspektorů ČŠI.
 • Vzdělávání odborníků SPC v rámci vzdělávacího standardu DVPP. Evaluace služeb DVPP poskytovaných IPPP ČR. Informace o vzdělávání inspektorů ČŠI.
 • Projekt ESF - OPVK - Inovace činnosti SPC - spolupráce s IPPP ČR (doc. Michalík).
 • Další aktuální informace.
 • Různé.

Vzhledem ke kapacitě zasedací místnosti si dovolujeme požádat o účast pouze jednoho pracovníka z každého pracoviště SPC.

14. 12. 2010

18. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 50. ročník celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP na téma: „Závislosti a veřejné zdraví"

Termín: 10.-14. 4. 2011

Místo: Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady

Organizátoři:

 • Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně
 • AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně

 Partneři:

 • Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha
 • o. s. Sananim
 • Český adiktologický institut, o.s.
 • Česká asociace adiktologů
 • časopis Adiktologie

Podrobnosti naleznete na webových stránkách AT Konference 2011 http://www.at-konference.cz

27. 10. 2010

Přinášíme vám aktuální informaci k vystavování posudků k MATURITNÍ ZKOUŠCE u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Po vystavení posudku pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky je třeba doplnit na první stranu formuláře posudku číslo jednací, které by mělo obsahovat max. 6 znaků. Škola toto číslo uvede do přihlášky žáka, jedná se o tzv. Registrační identifikátor posudku. Na současných formulářích kolonka pro tento údaj chybí.

Tato povinnost vyplývá pro školy z přílohy č. 1 vyhlášky č. 274/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., a vás, proškolené pracovníky PPP a SPC, prosíme o spolupráci. Zdroj: CERMAT dne 26. 10. 2010.

19. 10. 2010

MŠMT připravuje návrh na sloučení čtyř ostatních přímořízených organizací. Chystané kroky mají především snížit ekonomické náklady ministerstva a zjednodušit systém OPŘO.  

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš již podniká konkrétní kroky ke snížení počtu příspěvkových organizací ministerstva školství. MŠMT dnes projednalo záměr Návrhu na sloučení Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) do jedné ostatní přímořízené organizace (OPŘO). Tento krok je v souladu s programovým prohlášením vlády, které uložilo MŠMT nalézt úspory v hospodaření rezortu včetně příspěvkových organizací.

„Ředitelé organizací, kterých se připravovaný návrh týká, byli okamžitě po skončení porady vedení informováni, aby nedocházelo ke zkreslování informací,“ řekl ministr školství Josef Dobeš.

Návrh optimalizace vychází ze zjištění, že činnosti uvedených OPŘO se do značné míry překrývají. Všechny čtyři OPŘO se podílejí na realizaci školské reformy, mezinárodní spolupráce a jsou také zapojeny do čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Cílem záměru je zjednodušit systém OPŘO řízených MŠMT a změnit ho tak, aby se ušetřily prostředky a odbourala přílišná administrativní zátěž. „Jezdím po školách a naslouchám hlasu ředitelů a učitelů. Právě jejich stížnosti, že školy dostávají velké množství velmi podobných materiálů z různých příspěvkových organizací ministerstva, mě přiměly k úvaze o jejich slučování,“ svěřil se ministr Dobeš.

Do 15. listopadu 2010 bude zpracována strategie dalšího postupu z hlediska právního, materiálního a personálního. „O personálních krocích rozhodne vedení nově vzniklé organizace,“ dodal ministr Dobeš.

V optimalizaci počtu OPŘO a tematického slučování chce ministr Dobeš i nadále pokračovat.

(text převzat z webových stránek MŠMT)

24. 9. 2010

Dne 22. 09. 2010 byla vydána novela vyhlášky k maturitní zkoušce a zveřejněna ve Sbírce zákonů (částka 102, 274).

Vyhláška č. 274/2010 Sb.

Vyhláška č. 274/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. Úplné znění vyhlášky ve formátu PDF lze stáhnout zde.

7. 4. 2010

Vzdělávání v rámci kurzu VYNSPI
V rámci projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (zkrácený název: VYNSPI), jehož cílem je vytvoření systematického celoživotního vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, nabízíme čtyři okruhy kurzů pro případně zájemce. Důraz je kladen na rozšíření nabídky kurzů DVPP a využitelnost metodik přímo při práci s dětmi a mladistvými (při výuce, při přípravě Minimálního preventivního programu, při poradenském a výchovně terapeutickém vedení dětí a mladistvých aj.).
Kurzy jsou určeny pro psychology, speciální pedagogy, vychovatele a učitele v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a to z krajů zapojených v projektu VYNSPI: tj. Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj.
Jedná se tyto tematické okruhy a jednotlivé kurzy:

Metody práce s klienty
• Úvod do motivačních rozhovorů
• Práce se skupinovou dynamikou
• Vedení dětské skupiny pro vychovatele v ústavní péči
• Vztah pedagogického pracovníka a klienta v podmínkách zařízení ÚV, OV

Děti a mladiství vyžadující výchovně léčebný režim
• Výchovné přístupy k dětem a mladistvým vyžadujícím výchovně léčebný režim

Adiktologická témata
• Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým závislostním chováním
• Základy adiktologie pro vychovatele v ústavní péči

Sexuálně rizikové chování
• Prevence sexuálně rizikového chování

Podrobné anotace kurzů a detaily jejich konání naleznete zde.