Tento web není aktualizován od roku 2012

Výzkumy nadaní 2005

Název projektu: Sociabilita a emocionalita u intelektově nadaných dětí
Grantová agentura ČR, reg. č. 406/02/D143, doba trvání 2002 - 2005
Řešitel: Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
Příjemce: Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií

Výsledky: Hlavním cílem výzkumného projektu bylo popsat základní charakteristiky sociability a emocionality rozumově nadaných dětí v českém kontextu. K úspěšnému dosažení daného cíle bylo nutné primárně formulovat vodítka identifikační strategie pro vyhledávaní dětí s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi, provést výběr skutečně nadaných dětí a realizovat klinické vyšetření vybraných dětí ve spolupráci s jejich rodiči a učiteli. Náš výzkum nedospěl k takovým závěrům, jež by ukazovaly na přímou souvislost mezi mimořádným rozumovým nadáním a sociálními či emocionálními problémy dětí mladšího školního věku. České nadané děti se hodnotí celkově pozitivně, jako nejsilnější osobní dimenzi hodnotí svůj školní výkon. Rovněž sociálním okolím (zejm. učiteli a rodiči) jsou tyto, často všestranně nadané děti, hodnoceny rovněž velmi kladně ve všech sledovaných oblastech. Výzkum však dospěl k některým rizikovým faktorům, které mohou vznik sociálních a emocionálních problémů iniciovat. K prvním výrazným problematickým faktorům patří identifikace nadaného dítěte zejména ve škole a chybná interpretace jeho projevů chování, jež souvisí s nadprůměrným rozumovým potenciálem, dále rodinné prostředí mimořádně nadaných dětí s nezdravým tlakem na výkon či případná hyperprotektivita, nadměrné ochranářství vlastního nadaného dítěte a v neposlední řadě přehlížení skutečných rozumových schopností nadaných dětí se specifickými vývojovými poruchami učení či chování ve školním kontextu.